Ing. arch. Karel Kuča

karel.kuca@gmail.com

Narozen v roce 1961 v Chlumci nad Cidlinou. Je absolventem gymnázia v Moravské Ostravě (1976–1980) a Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně (1980–1985). V letech 1986–1991 pracoval v památkových ústavech v Brně a Českých Budějovicích, od roku 1991 působí jako architekt a urbanista a především historik těchto oborů. Od roku 1992 žije v Praze.

Je autorem řady knih z oblasti historie urbanismu a architektury: Památky Brna (1989/1991), České, moravské a slezské zvonice (1995, 2001), Chlumecko a Novobydžovsko. Historie a architektonické památky Pocidliní 1, 2 (1995), Brno. Vývoj města, předměstí a připojených vesnic (2000), Principy památkového urbanismu (2000, s Věrou Kučovou), Česká republika – Atlas památek, 1. díl A–N, 2. díl O–Ž (2002), Novostavby v památkově chráněných sídlech (2004, s Věrou Kučovou a Karlem Kibicem), Historický lexikon městysů a měst (2006, se Štěpánem Mlezivou), Památky Karlovarského kraje – Koncepce památkové péče v Karlovarském kraji (2006, s Lubomírem Zemanem), Západočeský lázeňský trojúhelník. Západočeské lázně vybrané k nominaci na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO a anglická verze West Bohemian Spa Triangle. Selected Spas of West Bohemia to be nominated for Inscription on the World Heritage List (2008, s Lubomírem Zemanem a Věrou Kučovou), Hrady, zámky a další památky ve správě Národního památkového ústavu a anglická verze Castles, Country Houses and Other Monuments in the Care of the National Heritage Institute (2009), Průvodce po Dómském náměstí v Litoměřicích (2011), Průvodce po památkách ve správě Národního památkového ústavu a anglická verze Guidebook to Monuments in the care of the National Heritage Institute in the Czech Republic (2013, s kolektivem), Krajinné památkové zóny České republiky (2015, editor), Metodika klasifikace staveb podle památkové hodnoty (2015, s Věrou Kučovou), Metodika identifikace a klasifikace území s urbanistickými hodnotami (2015, s Věrou Kučovou), Urbanistické dědictví České republiky. Katalog výstavy – Urban Heritage of the Czech Republic. Exhibition Catalog (2015, spoluautor). Zpracoval urbanistická hesla pro Encyklopedii Českých Budějovic, kterou vydalo město České Budějovice v roce 1998 (doplněné a aktualizované 2. vydání 2006) a texty o památkách a městech pro edici Krajina a lidé nakladatelství Baset: Český les (2005), Novohradské hory (2006), Krkonoše (2007). Mimo to publikoval desítky odborných studií a článků.

Jeho nejobsáhlejším dílem je osmisvazková encyklopedie Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (1996–2011; 2012 cena Slovník roku za celé dílo). Přispěl odbornou argumentací k přijetí novely obecního zákona č. 234/2006 Sb. ze dne 25. 4. 2006, která vstoupila v platnost dne 1. 7. 2006. Tato novela vrátila do české legislativy pojem “městys” a umožnila navrácení historického titulu “město” či “městys” všem obcím, které jej měly před rokem 1954.

Je spoluautorem první syntetické publikace mapující dřevěnou sakrální architekturu v celoevropském rámci, od Anglie po Ukrajinu a Rusko a od Norska po Rumunsko: Dřevěné kostely a zvonice v Evropě (2009, s Jiřím Langrem, 2011 oceněno Cenou European Union Prize for Cultural Heritage/Europa Nostra Awards a dále 1. cenou v kategorii Publikace Ankety o nejvýznamnější počin v oboru za rok 2009 České národopisné společnosti). Je autorem obsáhlých průvodců Dřevěné a polodřevěné kostely, kaple a zvonice České republiky a Zděné zvonice České republiky, které v roce 2015 vydalo nakladatelství Academia. Dokumentuje dřevěnou sakrální architekturu v rámci celé Evropy.

Podílel se na grantových výzkumných projektech, např. Atlas lidové architektury (GAČR), Venkovské kostely v Čechách (GAČR), Dokončení soustavného výzkumu urbanistického vývoje městských lokalit v České republice včetně odborného výběru pro mezinárodní prezentaci (MK ČR), Preparing of website about wooden churches in Norway, Iceland and Czech Republic (FM EHP a Norska), Kulturně historicky cenná území jako součást národní a kulturní identity České republiky. Metody identifikace hodnot historických sídel, parků a zahrad a jejich zachování (NAKI MK ČR), Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu krajinných památkových zón (NAKI MK ČR). V roce 2005 se podílel na zpracování Koncepce památkové péče v Jihočeském kraji (vesnické památkové rezervace), zpracoval urbanistické průzkumy či studie řady památkově hodnotných měst v České republice. Je spoluautorem výstavy Zničené kostely v severních Čechách 1945–1989 (2011). Zpracoval metodiku Plány ochrany památkových rezervací a památkových zón (2012, s Irenou Kratochvílovou a Věrou Kučovou, dostupné online na webu Ministerstva kultury) a další metodiky oboru památkové péče.

Je autorem databáze a geografického informačního systému všech sídelních lokalit v českých zemích CZ_RETRO, který je základem prostorové identifikace Integrovaného informačního systému památkové péče Národního památkového ústavu (https://geoportal.npu.cz) i projektu INTERPI sdružujícího všechny paměťové instituce České republiky. Od roku 2012 je aplikován také na www.znicenekostely.cz, což je web věnovaný zničeným a ohroženým sakrálním stavbám v České republice, na jehož nové koncepci se podílel.

Byl rovněž lektorem vlastivědného obsahu celé edice turistických map Klubu českých turistů (cca 1990–2000). Je členem a zastává funkce v řadě občanských sdružení zabývajících se památkovými stavbami (SOVAMM – Společnost pro obnovu vesnice a malého města, Společnost pro výzkum dřevěných kostelů a zvonic, Společnost přátel starožitností), z nichž první dvě spoluzaložil. Je členem různých odborných gremií Národního památkového ústavu a Ministerstva kultury. Je předsedou Komise Ministerstva kultury pro hodnocení návrhů na prohlášení nemovitých věcí za kulturní památku a žádostí na zrušení prohlášení nemovitých věcí za kulturní památku. Je individuálním členem ICOMOS i exekutivního výboru jeho Českého národního komitétu.

V roce 2019 obdržel oborovou Cenu Jože Plečnika za celoživotní přínos české památkové péči.

Kromě odborné práce se zabývá rovněž fotografií (zejména fotodokumentací památkově hodnotných staveb a sídel, ale též krajiny v rámci celé Evropy), grafikou (včetně grafické úpravy některých vlastních knih). 

brno_p.jpg (8215 bytes) poc1.jpg (13912 bytes) poc2.jpg (11931 bytes)
Katalog kulturních památek v Brně (okres Brno-město) vydaný Magistrátem města Brna v roce 1991. S fotografiemi a půdorysy nejvýznamnějších památek. ROZEBRÁNO

Přehled historického, sídelního a architektonického vývoje nevelké oblasti na středním toku Cidliny ve východních Čechách. Množství ilustrací. Vydala Společnost ochránců památek ve Východních Čechách (Hradec Králové) ve vlastním nakladatelství Balustráda v roce 1995.

Kontakt na vydavatele:
nemecek@bisgymbb.cz

První díl sleduje vývoj od raného středověku po barokní období, druhý díl od barokního období do počátku 90. let 20. století.
Kontakt na vydavatele:
nemecek@bisgymbb.cz
  
zvonice.jpg (23734 bytes) mesta.jpg (11622 bytes)
První vydání encyklopedie existujících i zaniklých zvonic u převážně venkovských kostelů v Českých zemích vydalo nakladatelství Libri v roce 1995. Kromě klasických ilustrací kniha obsahuje i zaměření několika desítek českých zvonic. ROZEBRÁNO Druhé vydání vydalo nakladatelství Libri v roce 2001. Je doplněno o řadu dodatečně zjištěných zvonic a další ilustrace.
Kontakt na nakladatelství:
libri@libri.cz
http://www.libri.cz
První svazek nejobsáhlejší encyklopedie o všech existujících i zaniklých lokalitách, které mají nebo kdykoli v minulosti měly statut města či městečka. Obsahuje přehledně řazené rubriky (vývoj jména, územněsprávní příslušnosti, privilegia, významné stavby aj.) a analýzu urbanistického vývoje. Množství ilustrací a plánů včetně map stabilního katastru z let 1824–1843. Vydán v roce 1996. Obsahuje lokality Abertamy–Grabštejn.
Kontakt na nakladatelství:
libri@libri.cz
http://www.libri.cz
mesta.jpg (11622 bytes) mesta.jpg (11622 bytes) mesta.jpg (11622 bytes)
Druhý svazek encyklopedie obsahuje lokality Habartice–Kolešovice. Vydán v roce 1997. Kontakt na nakladatelství:
libri@libri.cz
http://www.libri.cz
Třetí svazek encyklopedie obsahuje lokality Kolín–Místo. Vydán v roce 1998. Kontakt na nakladatelství:
libri@libri.cz
http://www.libri.cz
Čtvrtý svazek encyklopedie obsahuje lokality
Mladá Boleslav–Panenský Týnec. Vydán v roce 2000.
Kontakt na nakladatelství:
libri@libri.cz
http://www.libri.cz
  
mesta.jpg (11622 bytes) mesta.jpg (11622 bytes) c_bud.jpg (9121 bytes)
Pátý svazek encyklopedie obsahuje lokality Pardubice–Pravlov. Vydán v roce 2002. Kontakt na nakladatelství:
libri@libri.cz
http://www.libri.cz
Šestý svazek encyklopedie obsahuje lokality Proseč–Stonařov. Vydán v roce 2004.
Urbanistická hesla v encyklopedii, kterou vydalo město České Budějovice v roce 1998. Doplněné a aktualizované 2. vydání bylo vydáno v roce 2006.
brno_u.jpg (13610 bytes) atlas1.jpg (9724 bytes) atlas2.jpg (9284 bytes)
Urbanistická encyklopedie města Brna tvoří doplněk knihy o jednotlivých architektonických památkách. Vývoj města je zde sledován jednak souhrnně, jednak po jednotlivých čtvrtích a částech. Opět s množstvím ilustrací a map. Vydalo nakladatelství Baset v roce 2001.
Kontakt na nakladatelství:
baset@ok.cz
http://www.baset.cz
První díl dvousvazkového Atlasu památek České republiky, který je dosud nejobsáhlejším výběrem nejhodnotnějších památek a památkově hodnotných měst a vesnic Čech, Moravy a Slezska. Celkem na 1330 stranách katalogové části obsahuje na 6300 fotografií a 50 plánů měst. Druhý díl Atlasu památek (oba díly vyšly současně a prodávají se jako celek). Součástí 2. dílu jsou přehledy památek UNESCO, národních kulturních památek, památkových rezervací a zón (městských, vesnických, krajinných), dalších hodnotných sídel a chráněných území přírody a krajiny.

Vydalo nakladatelství Baset v roce 2002.
Kontakt na vydavatele:
baset@ok.cz
http://www.baset.cz
  

kct.jpg (15985 bytes) pam_urb.jpg (16284 bytes) novost.jpg (13320 bytes)
Lektorace vlastivědného obsahu celé edice (tituly 1–98) nejdokonalejších turistických map na našem trhu.
  

Karel Kuča a Věra Kučová, Principy památkového urbanismu – přehledná metodika, která shrnuje cíle a hlavní zásady památkové obnovy historických měst a vesnic. Značná pozornost je věnována i metodice plánů vyhodnocujících památkové hodnoty sídel a strategii jejich obnovy. Vydal Státní ústav památkové péče (nyní Národní památkový ústav) v roce 2001 jako přílohu časopisu Zprávy památkové péče.
Kontakt na redakci:
redakce@up.npu.cz
Národní památkový ústav: www.npu.cz
Elektronická verze časopisu: www.npu.cz/pp/zpp/obsahy/  
www.sweb.cz/ezpp/
Karel Kuča a Věra Kučová, Novostavby v památkově chráněných sídlech – přehledná oborová metodika, která shrnuje cíle a hlavní zásady prosazované památkovou péčí při realizaci novostaveb v památkově chráněných městech a vesnicích. Vydal Národní památkový ústav v roce 2004 v edici Odborné a metodické publikace, svazek 28


Kontakt na redakci:
redakce@supp.cz

Národní památkový ústav: www.npu.cz

cesles.jpg (5107 bytes) n_hrad.jpg (22424 bytes) krkonose.jpg (4963 bytes)
kolektiv: Český les – příroda, historie, život. Druhý svazek encyklopedie z edice Krajina a lidé. Představení oblasti z mnoha hledisek. Mým dílem jsou kapitoly Města a městečka, Přehled památek. Vydalo nakladatelství Baset v roce 2005.

Kontakt na nakladatelství:
baset@ok.cz
http://www.baset.cz

kolektiv: Novohradské hory a Novohradské podhůří – příroda, historie, život. Třetí svazek encyklopedie z edice Krajina a lidé. Představení oblasti z mnoha hledisek. Mým dílem jsou kapitoly o památkách na české i rakouské straně hranice. Vydalo nakladatelství Baset v roce 2006.

Kontakt na nakladatelství:
baset@ok.cz
http://www.baset.cz

kolektiv: Krkonoše – příroda, historie, život. Čtvrtý svazek encyklopedie z edice Krajina a lidé. Představení oblasti z mnoha hledisek. Mým dílem jsou kapitoly Města a městečka, Přehled památek (vždy na české i polské straně). Vydalo nakladatelství Baset v roce 2007.

Kontakt na nakladatelství:
baset@ok.cz
http://www.baset.cz

m_mest.jpg (24326 bytes) kvk.jpg (22021 bytes) mesta.jpg (11622 bytes)
Štěpán Mleziva – Karel Kuča. Historický lexikon městysů a měst. Vývoj postavení a funkce městských sídel v dějinách územněsprávního členění českých zemí od roku 1850 do současnosti. Vydalo nakladatelství Baset v roce 2006.
Historický lexikon městysů a měst popisuje 1165 lokalit v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, které od roku 1850 do současnosti byly nebo jsou městem či městysem, včetně pěti měst, která od roku 1920 leží na území Polska. Lexikon sleduje období let 1850–2006 a soustřeďuje především údaje administrativního charakteru, které jsou v takové šíři a úplnosti zveřejněny vůbec poprvé. U každé lokality je popsán vývoj právního titulu (město, městys), jak se měnil její český i německý úřední název, jaký měla či má administrativní význam (např. sídlo okresu), k jakým územněsprávním jednotkám (kraj, okres, panství, soudní obvody aj.) postupně patřila, jak se vyvíjela v procesu integrace či dezintegrace obcí. Pro orientaci je uveden i počet obyvatel v letech 1930, 1991 a 2001. Zařazeny jsou též údaje o územní památkové ochraně a o urbanistické struktuře (členění) lokality. Všechna data jsou uváděna s přesností na rok a s odkazem na pramen. Každé heslo ilustruje historická fotografie, zachycující charakteristickou dominantu nebo nejvýznamnější prostor sídla. Lexikon je nepostradatelnou pomůckou nejen pro odbornou veřejnost, ale rovněž pro veřejnou správu, archivy, muzea, školy, stejně jako pro všechny čtenáře, které zajímá detailní vývoj jejich města či městyse za posledních více než 150 let. Vychází právě v okamžiku, kdy novela obecního zákona umožnila navrácení titulu město či městys všem obcím, které jej v minulosti měly. Příslušným obcím proto může též pomoci doložit oprávněnost jejich nároků.


Kontakt na nakladatelství:
baset@ok.cz
http://www.baset.cz

Karel Kuča – Lubomír Zema: Památky Karlovarského kraje. Koncepce památkové péče v Karlovarském kraji. Vydal Karlovarský kraj v roce 2006.
Kniha má dvě části. V první je dosud nejúplněji představen vývoj architektury na území kraje, druhou část tvoří koncepce památkové péče.

Sedmý svazek encyklopedie  obsahuje lokality Stračov–Úvaly.

Vyšel v listopadu 2008.

zclt_c.jpg (136098 bytes) zclt_e.jpg (126136 bytes)
Lubomír Zeman – Karel Kuča – Věra Kučová: Západočeský lázeňský trojúhelník. Západočeské lázně vybrané k nominaci na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO. Vydal Karlovarský kraj a Národní památkový ústav v roce 2008, ISBN 978-80-87104-30-9, 119 stran.
Podrobné představení urbanistických i architektonických památkových hodnot Karlových Varů, Mariánských Lázní a Františkových Lázní a zasazení těchto lázeňských měst do evropského kontextu. Zdůvodnění vynikající celosvětové hodnoty Západočeského lázeňského trojúhelníku, jeho právní ochrana a představení území vybraných pro nominaci. Vyšlo v dubnu 2009.
Lubomír Zeman – Karel Kuča – Věra Kučová: West Bohemian Spa Triangle. Selected Spas of West Bohemia to be nominated for Inscription on the World Heritage List. Vydal Karlovarský kraj a Národní památkový ústav v roce 2008, ISBN 978-80-87104-36-1, 119 stran.
Anglická verze předchozí publikace. Vyšlo v dubnu 2009.


obal_k.jpg (279550 bytes) obal_z.jpg (269269 bytes)
Jiří Langer – Karel Kuča: Dřevěné kostely a zvonice v Evropě. Svazek první – Kostely. Nakladatelství Ladislav Horáček – Paseka. Praha – Litomyšl 2009. ISBN 978-80-7185-980-2, ISBN 978-80-7185-982-6 (soubor), 528 stran.
Dvousvazkové dílo Dřevěné kostely a zvonice v Evropě je prvním souhrnem této problematiky v celoevropském měřítku, výsledkem mnohaleté odborné práce a terénních výzkumů obou autorů, prováděných na rozsáhlém území od Anglie po Rusko a od Norska po Rumunsko. Celou publikaci doprovází kolem 2500 fotografií a kreseb.
První svazek je věnován roubeným a hrázděným kostelům, z jejichž bohatého fondu popisuje či zmiňuje téměř 2000 staveb. Sleduje architekturu i uměleckou výzdobu kostelů jako výsledek úsilí investora a stavitele či výtvarného umělce, podmíněný ideologickými motivy a konstrukčními možnostmi. Stejná pozornost je věnována Evropě západokřesťanské (s vyzdvižením důsledků reformace) i východokřesťanské. Nejsou pominuty ani dřevěné synagogy a mešity. Dřevěné kostely jsou nenahraditelnou, ale málo známou součástí evropského kulturního bohatství. Kniha chce přispět k lepšímu uvědomění si jejich hodnot.
Vyšlo v červnu 2009.

Kontakt na nakladatelství:
paseka@paseka.cz
www.paseka.cz

Jiří Langer – Karel Kuča: Dřevěné kostely a zvonice v Evropě. Svazek druhý – Zvonice. Nakladatelství Ladislav Horáček – Paseka. Praha – Litomyšl 2009. ISBN 978-80-7185-981-9, ISBN 978-80-7185-982-6 (soubor), 504 stran.
Dvousvazkové dílo Dřevěné kostely a zvonice v Evropě je prvním souhrnem této problematiky v celoevropském měřítku, výsledkem mnohaleté odborné práce a terénních výzkumů obou autorů, prováděných na rozsáhlém území od Anglie po Rusko a od Norska po Rumunsko. Celou publikaci doprovází kolem 2500 fotografií a kreseb.
Druhý svazek je věnován zvonicím, především dřevěným (včetně hrázděných), výběrově i polozděným a zděným, z jejichž bohatého fondu popisuje či zmiňuje více než 3000 staveb. Sleduje rovněž vztah samostatně situovaných zvonic k přistavěným dřevěným věžím. Těžištěm je typologická analýza zvonic v jednotlivých evropských zemích a regionech, s důrazem na vztah architektury a konstrukce. Zvonice jsou charakteristické pro západokřesťanskou i východokřesťanskou část Evropy a jsou jedním z prvků společné evropské kulturní identity, ačkoli dosud stojí mimo větší zájem odborné i širší veřejnosti.
Vyško v červnu 2009.

Kontakt na nakladatelství:
paseka@paseka.cz
www.paseka.cz

Karel Kuča: Hrady, zámky a další památky ve správě Národního památkového ústavu.Fotografie Karel Kuča, Ladislav Bezděk, Taťána Binková, Gabriela Čapková, Josef Slavíček, Jan Stárek aj. Národní památkový ústav, ústřední pracoviště. Praha 2009. ISBN 978-80-87104-44-6, 446 stran.
Kniha představuje všech 114 památek či areálů, jejichž správcem je Národní památkový ústav. Jde především o hrady a zámky, ale rovněž některé kláštery, kostely, muzea lidové architektury, ale i kamenouhelný důl. Text je poměrně stručný; popisuje základní stavební vývoj objektu ve vazbě na stavebníky i tvůrčí umělce. Těžiště knihy je v množství barevné fotografické dokumentace, především interiérů, které jsou v takové šíři představeny poprvé. Knihu doplňuje přehledná mapa.

Vyšlo v září 2009.

Kontakt na vydavatele:
sekretariat@npu.cz
www.npu.cz

mesta.jpg (11622 bytes)

Karel Kuča et al: Castles, Country Houses and Other Monuments in the Care of the National Heritage Institute. Fotografie Karel Kuča, Ladislav Bezděk, Taťána Binková, Gabriela Čapková, Josef Slavíček, Jan Stárek aj. Překlad Harriet Landseer. Národní památkový ústav, ústřední pracoviště. Praha 2009. ISBN 978-80-87104-50-7, 448 stran.
Anglická verze předchozího titulu. Texty některých hesel byly inovovány. Rovněž fotografická složka knihy byla výrazně modifikována a doplněna.
Vyšlo v prosinci 2009.

Kontakt na vydavatele:
sekretariat@npu.cz
www.npu.cz

Osmý svazek encyklopedie obsahuje lokality Václavice–Žumberk.

Vyšel v listopadu 2011.

Karel Kuča: Průvodce po Dómském náměstí v Litoměřicích. Průvodce po památkách biskupské městské čtvrti
v Litoměřicích, kolem katedrály sv. Štěpána, s přehledem vývoje tohoto území v komtextu vývoje Litoměřic. Biskupství litoměřické. Litoměřice 2011. ISBN 978-80-260-0684-8.
176 stran.
Vyšlo v prosinci 2011.
Tisková zpráva: http://www.dltm.cz/biskupstvi-litomericke-predstavilo-novou-publikaci

Kontakt na vydavatele:
http://www.dltm.cz

Karel Kuča a kolektiv: Průvodce po památkách ve správě Národního památkového ústavu. Fotografie Archiv správy státního hradu Buchlov, Aleš Baloun, Milan Bednařík, Jana Berková, Ladislav Bezděk, Lucie Bidlasová, Taťána Binková, Jaroslav Boháč, Ilona Bydžovská, Czech Pictures, Gabriela Čapková, Lubomír Čech, Jan Čelikovský, Jan Čížek, Gabriela Čočková, Michael Čtveráček, Eva Formánková, Luděk Frencl, Jan Gloc, Jan Gryc, Helena Heckelová, Zdena Kalová, Radovan Kodera, Milan Krištof, Jaromír Kubů, Karel Kuča, Věra Kučová, Jan Kulich, Roman Kursa, Jan Lebeda, Vladimír Liška, Libor Mach, Roman Maleček, Petr Mazanec, Hugo Moc, Aleš Motejl, Kateřina Neumannová, Albert Orlita, Vít Pávek, Michal Pavlásek, Marta Pavlíková, Miroslava Plecháčková, Zuzana Pykalová, Vladislav Razím, archiv Vladislava Razíma, Rudolf Ropek, Tomáš Řehoř, Josef Slavíček, Pavel Slavko, Pavel Smékal, Jan Smolík, Zdeněk Sodoma, správa státního hradu Nové Hrady, Jan Stárek, Luboš Stiburek, Libor Sváček, František Sysel, Petr Šebek, Věroslav Škrabánek, Jakub Švadlenka, Petr Toman, Michal Tůma, Dalibor Urban, Územní odborná pracoviště NPÚ, Územní památková správa NPÚ, Luděk Wünsch, František Zahradníček, Jana Zajíčková, Miroslav Zavadil. Národní památkový ústav, generální ředitelství. Praha 2013. ISBN 978-80-87104-96-5, 352 stran.
Kniha představuje formou úrůvodce všech 114 památek či areálů, jejichž správcem je Národní památkový ústav. Jde především o hrady a zámky, ale rovněž některé kláštery, kostely, muzea lidové architektury, ale i kamenouhelný důl. Text je poměrně stručný; popisuje základní stavební vývoj objektu ve vazbě na stavebníky i tvůrčí umělce. Těžiště knihy je v množství barevné fotografické dokumentace, především interiérů, které jsou v takové šíři představeny poprvé. Knihu doplňuje přehledná mapa.

Vyšlo v roce 2013.

Kontakt na vydavatele:
sekretariat@npu.cz
www.npu.cz

Karel Kuča et al: Guidebook to Monuments in the care of the National Heritage Institute in the Czech Republic. Fotografie Archiv správy státního hradu Buchlov, Aleš Baloun, Milan Bednařík, Jana Berková, Ladislav Bezděk, Lucie Bidlasová, Taťána Binková, Jaroslav Boháč, Ilona Bydžovská, Czech Pictures, Gabriela Čapková, Lubomír Čech, Jan Čelikovský, Jan Čížek, Gabriela Čočková, Michael Čtveráček, Eva Formánková, Luděk Frencl, Jan Gloc, Jan Gryc, Helena Heckelová, Zdena Kalová, Radovan Kodera, Milan Krištof, Jaromír Kubů, Karel Kuča, Věra Kučová, Jan Kulich, Roman Kursa, Jan Lebeda, Vladimír Liška, Libor Mach, Roman Maleček, Petr Mazanec, Hugo Moc, Aleš Motejl, Kateřina Neumannová, Albert Orlita, Vít Pávek, Michal Pavlásek, Marta Pavlíková, Miroslava Plecháčková, Zuzana Pykalová, Vladislav Razím, archiv Vladislava Razíma, Rudolf Ropek, Tomáš Řehoř, Josef Slavíček, Pavel Slavko, Pavel Smékal, Jan Smolík, Zdeněk Sodoma, správa státního hradu Nové Hrady, Jan Stárek, Luboš Stiburek, Libor Sváček, František Sysel, Petr Šebek, Věroslav Škrabánek, Jakub Švadlenka, Petr Toman, Michal Tůma, Dalibor Urban, Územní odborná pracoviště NPÚ, Územní památková správa NPÚ, Luděk Wünsch, František Zahradníček, Jana Zajíčková, Miroslav Zavadil. Národní památkový ústav, generální ředitelství. Praha 2013. ISBN 978-80-87104-97-2, 352 stran.

Identická anglická verze českého vydání průvodce.
Vyšlo v roce 2013.

Kontakt na vydavatele:
sekretariat@npu.cz
www.npu.cz

Karel Kuča: Dřevěné a polodřevěné kostely, kaple a zvonice České republiky. Fotografie Karel Kuča, Ivo Grézl, Josef Jindra, Olena Krušyns´ka, Věra Kučová, Ľubica Mezerová, Zdeňka Prokopová, Jan Prudík, Michal Valenčík, Henryk Wawreczka, Lubomír Zeman. Academia. Praha 2015. ISBN 978-80-200-2444-2.

Průvodce je první publikací, která mapuje všechny dřevěné i polodřevěné kostely, kaple a zvonice kostelních areálů v České republice. Zahrnuje jak stavby roubené, tak rámové a hrázděné. Jako stavby polodřevěné jsou chápány ty, kde dřevěná je ucelená část budovy (např. loď) nebo alespoň část stěn hlavních součástí stavby, ať v celé výšce, nebo jen v nejvyšším patře. Řadí se sem proto i kostelní věže a zvonice s bedněným patrem, stavby s hrázděným štítem a větší dřevěné „střešní věže“, kdy nad hřebenem střechy vyrůstá věžová konstrukce větších rozměrů. Takových staveb se v českých zemích dochovalo 340. Kromě dobře známých dřevěných kostelů jde často o stavby, které se v literatuře objevují poprvé. Jejich stáří sahá od 15. století do nejnovější doby. Text popisuje vznik a vývoj jednotlivých staveb, jejich podobu i konstrukci a také vnitřní vybavení, včetně zvonů. Všechny stavby jsou přesně lokalizovány jak administrativními údaji, tak souřadnicemi. Vyznačeny jsou i v mapové příloze, která může sloužit rovněž jako geografický rejstřík. Texty jsou doprovázeny aktuálními fotografiemi exteriérů a interiérů, případně též konstrukčními schématy. Charakter Čech, Moravy a Slezska je z hlediska dřevěné sakrální architektury velmi odlišný (např. dřevěné a polodřevěné zvonice se vyskytují pouze v Čechách), proto je abecední katalog staveb rozdělen podle historických zemí.

2. místo v soutěži Slovník roku 2016 v kategorii Cena poroty za encyklopedii – umění a řemesla.

Kontakt na vydavatele:
www.academia.cz
e-shop: www.academiaknihy.cz
Karel Kuča: Zděné zvonice České republiky. Fotografie Karel Kuča. Academia. Praha 2015. ISBN 978-80-200-2445-9.

Průvodce mapuje všechny zděné zvonice kostelních areálů, poutních míst, klášterů, stejně jako městské zvonice v České republice.

Kontakt na vydavatele:
www.academia.cz
e-shop: www.academiaknihy.cz
Karel Kuča – Irena Kratochvílová – Věra Kučová: Plány ochrany památkových rezervací a památkových zón. Ministerstvo kultury České republiky a Národní památkový ústav. Praha 2012. Dostupné pouze online:

http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/analyzy-koncepce-dokumenty/metodika-k-vydavani-planu-ochrany-pamatkovych-zon-a-rezervaci-143357/

Karel Kuča –  Věra Kučová: Metodika klasifikace staveb podle památkové hodnoty. Národní památkový ústav. Praha 2015. ISBN 978-80-7480-026-9.
Karel Kuča –  Věra Kučová: Metodika identifikace a klasifikace území s urbanistickými hodnotami. Národní památkový ústav. Praha 2015. ISBN 978-80-7480-025-2. Karel Kuča (ed.) –  Věra Kučová – Alena Salašová – Ivan Vorel – Martin Weber a kolektiv: Krajinné památkové zóny České republiky. Národní památkový ústav. Praha 2015. ISBN 978-80-7480-045-0. Neprodejné. Vlastislav Ouroda (ed.) a kolektiv (Věra Horová, Tomáš Karel, Helga Kozelská Bencúrová, Karel Kuča, Věra Kučová, Vlastislav Ouroda, Vladislav Razím, Jindřich Špinar, Michaela Špinarová): Urbanistické dědictví České republiky. Katalog výstavy – Urban Heritage of the Czech Republic. Exhibition Catalog Národní památkový ústav. České Budějovice 2015. ISBN 978-80-85033-65-6.
Karel Kuča: CZ_RETRO. Retrospektivní sídelní fatabáze a geografický informační systém Čech, Moravy a Slezska. Uživatelská příručka. Společnost pro obnovu vesnice a malého města. Praha 2015. 1. vydání.
Pouze PDF verze ke stažení:

https://geoportal.npu.cz/web/content/doc/CZ_manual20160303.pdf

 

Karel Kuča a kolektiv: Průvodce po památkách ve správě Národního památkového ústavu. 2. vydání. Aktualizované vydání průvodce z roku 2013. Byly doplněny nově spravované objekty (například Vimperk, pražská Invalidovna) a vyřazeny ty, které již NPÚ nespravuje (např. Zelená hora u Žďáru nad Sázavou). Výrazně byly aktualizovány texty a zejména fotografický doprovod.

Vyšlo v roce 2018.

Kontakt na vydavatele:
sekretariat@npu.cz
www.npu.cz

Karel Kuča et al: Guidebook to Monuments managed by the National Heritage Institute. 2nd English Edition. Aktualizované vydání průvodce z roku 2013, s řadou změn i oproti českému vydání z roku 2018. Byly doplněny nově spravované objekty (například Vimperk, pražská Invalidovna, nově i Janovice) a vyřazeny ty, které již NPÚ nespravuje (např. všechna muzea v přírodě, zámek a Podzámecká zahrada v Kroměříži, Říp, Doksany). Výrazně byly aktualizovány texty a zejména fotografický doprovod.

Vyšlo v roce 2019.

Kontakt na vydavatele:
sekretariat@npu.cz
www.npu.cz

Karel Kuča (ed.) – Ondřej Malina – Alena Salašová – Martin Weber a kolektiv: Historické kulturní krajiny České republiky. VÚKOZ Průhonice, 2020. ISBN 978-80-87674-32-1. Neprodejné.

Kniha vznikla spoluprací autorů z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v.v.i., Národního památkového ústavu, Mendelovy univerzity a Českého vysokého učení technického. Představuje novou typologii historické kulturní krajiny České republiky, založenou na jejích kulturních charakteristikách. Bylo definováno 34 typů naší historické kulturní krajiny, jejichž specifika jsou ukázana prostřednictvím 120 příkladů. Kniha záměrně nezahrnuje krajinné památkové zóny, kterým byla věnována samostatná publikace (2015). Zaměřuje se na jiná území, jak známá, tak neznámá, a ukazuje krajinné bohatství České republiky, které bezpochyby zasluhuje pozornost a zvýšenou péči. Texty doprovází téměř 1200 aktuálních fotografií, map a dalších ilustrací.

Webové stránky projektu: https://www.hikk-naki.cz/

EHRLICH, Marek – KUČA, Karel – KUČOVÁ, Věra – PACÁKOVÁ, Božena – PAVLÁTOVÁ, Marie – SALAŠOVÁ, Alena 2020: Typologie historické kulturní krajiny České republiky. Metodika s osvědčením Ministerstva kultury. České Budějovice : Národní památkový ústav.

https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/78178-typologie-historicke-kulturni-krajiny-ceske-republiky

ŠKABRADA, Jiří (ed.) – KUČA, Karel – NÁPRSTEK, Ivan – PEŠTA, Jan – TYKAL, Roman 2021: Lidová architektura v jižních Čechách. Brno : SOVAMM. 1. vydání: Odborná a metodická publikace Jihočeského kraje; 2. vydání. Výrazně přepracovaná verze díla ŠKABRADA, Jiří -- VODĚRA, Svatopluk 1986: Jihočeská lidová architektura. České Budějovice : Jihočeské nakladatelství.

https://www.sovamm.cz/wordpress/lidova-architektura-v-jiznich-cechach/

   

HUNČOVSKÝ, Tomáš – KOVÁŘ, Daniel – KUČA, Karel 2021: Proměny Borovanska. Urbanistický vývoj Borovan a okolní krajiny do zrušení kláštera za Josefa II. Borovany : Město Borovany.

knihovna@borovany-cb.cz

 
 
     
NEPŘEHLÉDNĚTE:
emvp.jpg (33474 bytes)
Jiří Langer: Evropská muzea v přírodě

V edici Atlas památek vyšla unikátní encyklopedie informující o 522 muzeích v přírodě ve všech evropských zemích, kde se vyskytují. Knihu doplňují stovky fotografií, plány muzeí a přehledné mapky zemí. Závěr knihy tvoří pozoruhodná studie o vývoji evropského lidového domu. Vydalo nakladatelství Baset v roce 2005

Kontakt na nakladatelství:
baset@ok.cz
http://www.baset.cz


(foto 2021)
   

Podrobný přehled:

 

Publikační činnost:

• Teorie a praxe památkové péče

KUČA, Karel 1990: Městská památková rezervace Brno vyhlášena. Universitas. Revue Masarykovy univerzity v Brně 1, 65–66.

VODĚROVÁ, Věra – KUČA, Karel 1992: Památková péče v okresu Písek v roce 1991. Zprávy památkové péče 52, č. 7, s. 16–19.

KUČA, Karel 1993: Obnova barokních fasád loveckého zámečku Karlov u Čimelic (okres Písek). Zprávy památkové péče 53, č. 1, s. 29–31.

KUČA, Karel – KUČOVÁ, Věra 2000: Principy památkového urbanismu. Praha, SÚPP 2000. 104 s., 258 obr. Zprávy památkové péče 60. Příloha.

KUČA, Karel – KUČOVÁ, Věra – KIBIC, Karel 2004: Novostavby v památkově chráněných sídlech. Praha, Národní památkový ústav, 151 s., čb. obr. Odborné a metodické publikace.

KUČA, Karel 2004: I. a II. vojenské mapování na internetu. Zprávy památkové péče 64, 2004, č. 1, s. 69–71.

KUČA, Karel – ZEMAN, Lubomír 2006: Památky Karlovarského kraje. Koncepce památkové péče v Karlovarském kraji. Karlovy Vary, Karlovarský kraj. 592 s., il.

KUČA, Karel 2007: Česká republika – země ohrožených památek. Zprávy památkové péče 67, č. 2, s. 152–156.

ZEMAN, Lubomír – KUČA, Karel – KUČOVÁ, Věra 2008: Západočeský lázeňský trojúhelník. Západočeské lázně vybrané k nominaci na zápis do seznamu světového dědictví UNESCO. Karlovy Vary, Karlovarský kraj et al. 119 s.

ZEMAN, Lubomír – KUČA, Karel – KUČOVÁ, Věra 2008: West Bohemian Spa Triangle. Selected Spas of West Bohemia to be nominated for Inscription on the World Heritage List. Karlovy Vary, Karlovarský kraj et al. 119 s.

KUČA, Karel 2011: Digitalizované mapy rakousko-uherské monarchie. Zprávy památkové péče 71, č. 4, s. 292–294.

KUČA, Karel – KRATOCHVÍLOVÁ, Irena – KUČOVÁ Věra 2012: Plány ochrany památkových rezervací a památkových zón. Metodika připravená na základě vyhlášky MK ČR č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón, která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2009. Praha, Národní památkový ústav a Ministerstvo kultury ČR. Publikováno na www.mkcr.cz.

KUČA, Karel 2014: Kulturně historicky cenná území České republiky a možnosti ochrany jejich památkových hodnot z titulu stavebního zákona. Zprávy památkové péče 74, č. 3, s. 193–202.

HODAŇOVÁ, Klára – HOROVÁ, Věra – KUČA, Karel 2014: Specifika památkového hodnocení baťovské zástavby Zlína. Zprávy památkové péče 74, č. 3, s. 212–219.

KUČA, Karel 2015: Panelová sídliště mezi panelofobií a panelofilií. Zprávy památkové péče 75, č. 4, s. 357–364.

KUČA, Karel – KUČOVÁ, Věra 2016: Potenciál hodnotných historických vesnic k památkové ochraně i aplikaci nástrojů územně analytických podkladů. Zprávy památkové péče 76, č. 2, s. 155–158.

KUČA, Karel 2016: Requiem za hospodářské dvory. Zprávy památkové péče 76, č. 2, s. 221–224.

KUČA, Karel 2016: A to je ta krásná země... Destrukce osídlení na území České republiky ve druhé polovině 20. století ve středoevropském kontextu. Zprávy památkové péče 76, č. 3, s. 273–288.

KUČA, Karel 2016: Odtajněná reliktní kulturní krajina vojenských újezdů. Zprávy památkové péče 76, č. 3, s. 326–336.

KUČA, Karel – KUČOVÁ, Věra 2016: Krajinné památkové zóny – území s kulturně-historickými hodnotami. Ochrana přírody 71, č. 4, s. 10–15.

KUČA, Karel – KUČOVÁ, Věra 2018: Lázeňské památkové rezervace. Zprávy památkové péče 78, č. 2, s. 159–166.

KUČA, Karel  2019: Heritage protection of towns, villages and cultural landscape in the Czech Republic. In: Quality of Public Space in World Heritage Cities : Opportunities and Threats. The International Conference of the CIVVIH Sub Committee for Central and Eastern Europe, 29th of June – 3rd of July, 2016 in Český Krumlov, Czech Republic. Prague : Czech National Committee ICOMOS 2019. ISBN: 978-80-907103-2-0. https://www.icomos.cz/images/konference/2019/public-space.pdf

KUČA, Karel – KUČOVÁ, Věra 2019: Památková území ve městech, vesnicích a krajině. In: GORYCZKOVÁ, Naďa – BACHTÍK, Jakub (eds.): Dědictví pout zbavené / Heritage Unbound. 30 památkových obnov za 30 let demokracie / 30 Restorations in 30 Years of Democracy. Praha, Národní památkový ústav, s. 15–33.

KUČOVÁ, Věra – KUČA, Karel 2020: Hornický region Krušnohoří/Erzgebirge jako světové dědictví. Ochrana přírody 75, č. 1, s. 2–7.

EHRLICH, Marek – KUČA, Karel – KUČOVÁ, Věra – PACÁKOVÁ, Božena – PAVLÁTOVÁ, Marie – SALAŠOVÁ, Alena – ŠANTRŮČKOVÁ, Markéta – VOREL, Ivan – WEBER, Martin 2020:  Typologie historické kulturní krajiny České republiky. Metodika s osvědčením Ministerstva kultury. České Budějovice : Národní památkový ústav.

KUČA, Karel – KUČOVÁ, Věra – HORÁČEK, Jindřich 2021:  Slavná lázeňská města Evropy jako světové dědictví. Ochrana přírody 76, č. 6, s. 6–11.

KUČOVÁ, Věra – KUČA, Karel  2021:  The Erzgebirge/Krušnohoří Mts. Mining Region as a World Heritage Site. Ochrana přírody/Czech Nature Conservation 76, special issue: Anthology of Articles from Vol. 75 (2020), s. 7–12.

KUČA, Karel  2022: Slavná lázeňská města Evropy – dlouhá cesta na Seznam světového dědictví. Zprávy památkové péče 82, č. 2, s. 73–79.

KUČA, Karel  2022: Slavná lázeňská města Evropy jako urbanistický fenomén. Zprávy památkové péče 82, č. 2, s. 80–113.

• Historický urbanismus a krajina

KUČA, Karel 1983: Zahradní město Chlumec nad Cidlinou. Kapitoly novodobého vývoje města. In: Chlumecký zpravodaj XIII, č. 1.

KUČA, Karel 1989: Geometrie novobydžovského půdorysu. In: Novobydžovský zpravodaj XV, č. 1–2.

KUČA, Karel 1991: Chlumec nad Cidlinou. Urbanistický vývoj městské aglomerace ve 12. –16. století. In: Archaeologica historica 16, s. 131–144.

KUČA, Karel 1992: Urbanistická kompozice středověkých měst a městeček v jižních Čechách. In: Archaeologica historica 17, s. 115–130.

KUČA, Karel 1993: Středověký půdorys Nového Bydžova. Skutečnost a představy. In: Novobydžovský zpravodaj XX, č. 1, s. 8

KUČA, Karel 1995: Poznámky ke kompozici ortogonálních městských lokací v Čechách. In: Archaeologica historica 20, s. 107–124.

KUČA, Karel 1996: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 1. díl. A–G. Libri, Praha, 874 s., fot. mp.

KUČA, Karel 1997: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 2. díl. H–Kole. Libri, Praha, 938 s. fot. mp.

KUČA, Karel 1998: Encyklopedie Českých Budějovic (urbanistická hesla). České Budějovice.

KUČA, Karel 1998: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 3. díl. Koli–Mi. Libri, Praha, 952 s., obr., fot., mp.

KUČA, Karel 1998: Památkově chráněná města a vesnice v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Současný stav a možnosti doplnění. In: Zprávy památkové péče 58, č. 2, s. 33–66. Dopl.: Kuča Karel 1998, Opravy a dodatky. Zprávy památkové péče 58, č. 10, s. 322–323.

KUČA, Karel 1998: Havlíčkův Brod. Historie a osobnosti. Libri Praha (užití hesla z Měst a městeček)

KUČA, Karel 1998: Blansko. Historie a osobnosti. Libri Praha (užití hesla z Měst a městeček).

KUČA, Karel 1999: Urbanistický vývoj Lipnice nad Sázavou a Dolního Města. In: SOMMER, Jan a kolektiv: Tři gotické kostely pod hradem Lipnicí. Vlastivědná knihovnička Společnosti přátel starožitností, s. 66–69.

KUČA, Karel 2000: Brno. Vývoj města, předměstí a připojených vesnic. Baset Praha – Brno, 2000, 644 s., fot., mp.

KUČA, Karel 2000: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 4. díl. Ml–Pan. Libri, Praha, 941 s., fot., mp.

KUČA, Karel 2002: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 5. díl. Par–Pra. Libri, Praha, 671 s., fot., mp.

KUČA, Karel 2004: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 6. díl. Pro-Sto. Praha, Libri 2004. 890 s., 1200 obr. a plánů.

KUČOVÁ, Věra – KUČA, Karel 2005: Ochrana kulturní krajiny v České republice a její perspektivy. Památková péče na Moravě 10, s. 7–24.

KUČA, Karel 2006: Encyklopedie Českých Budějovic (urbanistická hesla). České Budějovice. 2. doplněné a aktualizované vydání.

KUČA, Karel 2008: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 7. díl. Str–U. Praha, Libri. 991 s., il.

KUČA, Karel 2011: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 8. díl. V–Ž. Praha, Libri. 891 s., il.

KUČA, Karel 2011: Dokončení soustavného výzkumu urbanistického vývoje městských lokalit v České republice. Zprávy památkové péče 71, č. 5, s. 350–355.

KUČA, Karel 2011: Krušnohorská města, jejich zakládání a urbanismus. In: Kratochvílová, Alžběta (ed.): Bohatství historického stavebního vývoje Krušnohoří. Sborník příspěvků z konference konané dne 7. října 2010 v Jáchymově. Národní památkový ústav : Loket, s. 7–12.

KUČA, Karel 2014: Oblasti dochovaných strukturálně výrazných plužin v České republice. Zprávy památkové péče 74, č. 1, s.34–49.

KUČA, Karel 2015: Koncepce památkové ochrany centrální části Plzně. Památky západních Čech V, č. 5, s. 65–81.

KUČA, Karel (ed.) –  KUČOVÁ, Věra – SALAŠOVÁ, Alena – VOREL, Ivan – WEBER, Martin a kolektiv 2015: Krajinné památkové zóny České republiky. Praha : Národní památkový ústav. ISBN 978-80-7480-045-0. Neprodejné.

KUČA, Karel – KUČOVÁ, Věra 2017: Úvahy nad průmyslovými krajinami České republiky. Zprávy památkové péče 77, č. 5, s. 3–16.

BERAN, Z. – BIČÍK, I. BURDA, T.  CHODĚJOVSKÁ, E.  KABRDA, J. KOHOUT, J. KUČA, K. MUSIL, F. PROKOP, J.  SEMOTANOVÁ, E.  ŠIMŮNEK, R.  ŠTYCH, P. TŮMOVÁ, M. WOITSCHOVÁ, K. 2017: Historický atlas měst České republiky. Svazek č. 29 – Nový Bydžov. Praha : Historický ústav AV ČR, v. v. i. ISBN 978-80-7286-302-0.

KUČA, Karel 2018: Parky a terapeutická krajina lázní v České republice. Časopis Společnosti přátel starožitností 126, č. 4, s. 221–254.

BURDA, T. – JUNEK, D. KONEČNÝ, S. KUČA, K. NUSIL, F.  SEMOTANOVÁ, E.  ŠIMŮNEK, R.  ŠTYCH, P. VOJTÍŠKOVÁ, J. VOSTŘELOVÁ, R.  ŽEMLIČKA, J. 2019: Historický atlas měst České republiky. Svazek č. 30 – Polička. Praha : Historický ústav AV ČR, v. v. i. ISBN 978-80-7286-331-0.

KUČA, Karel 2020: Spa parks and the landscape in the spa towns of the Czech Republic. In: EIDLOTH, V. (Hg.) – MARTIN, P. (Hg.) – SCHULZE, K. (Hg.): Zwischen Heilung und Zerstreuung. Kurgärten und Kurparks in Europa. Arbeitshefte – Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, Band 39, s. 163–178. Stuttgart : Verlagsgruppe Patmos.

BURDA, T. – CAVRNOCH, J. – DOUBRAVA, D. – FIEDLER, G. – KUČA, K. – MERTLÍKOVÁ, O. – MUSIL, F. – SEMOTANOVÁ, E. – SLAVÍK, J. – ŠIMŮNEK, R. – ŠTYCH, P. – TICHOMIROVOVÁ, E. – VOJTÍŠKOVÁ, J. – WOITSCHOVÁ, K. – ŽEMLIČKA, J. 2020: Historický atlas měst České republiky, svazek č. 31 – Jaroměř. Praha : Historický ústav AV ČR, v. v. i., ISBN 978-80-7286-355-6.

KUČA, Karel (ed.) – MALINA, Ondřej – SALAŠOVÁ, Alena – WEBER, Martin a kolektiv 2020: Historické kulturní krajiny České republiky. Průhonice : VÚKOZ. ISBN 978-80-87674-32-1. Neprodejné.

HUNČOVSKÝ, Tomáš – KOVÁŘ, Daniel – KUČA, Karel 2021: Proměny Borovanska. Urbanistický vývoj Borovan a okolní krajiny do zrušení kláštera za Josefa II. Borovany : Město Borovany.

BARCAL, V. – BURDA, T. – KUČA, K. – MUSIL, F. – SEMOTANOVÁ, Eva – ŠIMŮNEK, Robert – ŠTYCH, P. – VOJTÍŠEK, J. – VOJTÍŠKOVÁ, J. 2021: Historický atlas měst České republiky, svazek č. 33 – Vysoké Mýto. Praha : Historický ústav AV ČR, v. v. i., ISBN 978-80-7286-374-7.

BERAN, Z. – BURDA, T. – ELSNEROVÁ, A. M. – FIEDLER, G. – KUČA, K. – LANGFELNER, J. – MUSIL, F. – NEKOLNÝ, L. – REIL, R. – SEMOTANOVÁ, Eva – ŠIMŮNEK, Robert – ŠTYCH, P. – VOJTÍŠKOVÁ, J. 2022: Historický atlas měst České republiky, svazek č. 34 – Dvůr Králové nad Labem. Praha : Historický ústav AV ČR v. v. i., ISBN 978-80-7286-389-1.

VOJTA, Jaroslav – BRABEC, Marek – SKOKANOVÁ, Hana – KUČA, Karel 2023: Legacies of historical management practices in the large-scale distribution pattern of oak-hornbeam woodlands in Czechia. Forest Ecology and Management. Volume 545.

• Dřevěná sakrální architektura

KUČA, Karel 1993: Seminář “Zvonice našeho kraje”, In: Časopis Společnosti přátel starožitností 101 / Muzejní a vlastivědná práce 31, 1993, č. 2, s. 108–109

KUČA, Karel 1994: Zvonice českých venkovských kostelů. Samostatná příloha Zpráv památkové péče 54, 1994, č. 2, s. XXI–XL.

KUČA, Karel 1994: Zvonice jako fortifikační stavby? In: Castellologica bohemica 4, 1994, s. 363–370.

KUČA, Karel 1995: České, moravské a slezské zvonice. Libri Praha. 1. vydání. 302 s.

KUČA, Karel 1999: České zvonice. Teze přednášek SPS. In: Časopis Společnosti přátel starožitností 107 / Muzejní a vlastivědná práce 37, 1999, č. 3, s. 183–188.

KUČA, Karel 2001: České, moravské a slezské zvonice. Libri Praha. 2., opr. a rozš. vydání, 379 s.

LANGER, Jiří – KUČA, Karel 2009: Dřevěné kostely a zvonice v Evropě. Svazek 1. Kostely. Praha, Paseka. 526 s.

KUČA, Karel – LANGER, Jiří 2009: Dřevěné kostely a zvonice v Evropě. Svazek 2. Zvonice. Praha, Paseka. 500 s.

КУЧА, Карел 2013: Деревянная сакральная архитектура в Чешской республике. In: ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО, Выпуск III, Москва – Санкт-Петербург, Издательский дом «Коло».

KUČA, Karel 2014: Roubený kostel českých protestantských emigrantů ve vsi Wespen (Sasko-Anhaltsko). In: Ad honorem. Sborník k poctě Jiřího Němečka. Hradec Králové, Společnost ochránců památek ve východních Čechách, 2014, s. 138–144.

KUČA, Karel 2015: Dřevěné a polodřevěné kostely, kaple a zvonice České republiky. Academia Praha. 684 s.

KUČA, Karel 2016: Aspects of Bohemian and Swedish Wooden Bell Towers In: Historic Wooden Architecture in Europe and Russia. Edited by Evgeny Khodakovsky and Siri Skjold Lexau. Basel, Birkhauser Verlag, s. 134–143. ISBN 978-3-0356-0566-2.

KUČA, Karel 2016: Unknown Europe of Wooden Churches and Bell Towers In: Drewno w Architekturze I, Kraków, Politechnika Krakowska, Institut Projektowania Budowlanego, Wydział Architektury, s. 233–250. ISBN 978-83-7242-907-0.

BALCÁREK, Petr – KUČA, Karel 2022: Architektura dřevěné zvonice-kaple starokatolické církve v Jamarticích. Rýmařovský horizont 04/2022, s. 37–38.

• Topografie památek

KUČA, Karel 1991: Památky Brna. Brno, Odbor kultury Úřadu města Brna 1991 (1989). 184 s., příl.

KUČA, Karel 1993: Mapa památek okresu Písek. Okresní úřad v Písku.

KUČA, Karel 1993: Tereziánský katastr český jako pramen k topografii technických staveb v 18. století. Zprávy památkové péče 53, č. 8, s. 321.

KUČA, Karel 1995: Chlumecko a Novobydžovsko. Historie a architektonické památky Pocidliní. Kniha 1. Kniha 2. Společnost ochránců památek ve východních Čechách v nakladatelství Balustráda, Hradec Králové. 275 s., s. 280–561, il., fot., pl., mp.

KUČA, Karel 1995: Mapa památek okresu Zlín. Okresní úřad ve Zlíně.

KUČA, Karel 1996: Památky Chlumecka a Novobydžovska. Časopis Společnosti přátel starožitností 104 / Muzejní a vlastivědná práce 34, č. 3, s. 179–181.

KUČA, Karel 2000: Mapy Klubu Českých turistů – základ vlastivědných informací o území. In: Časopis Společnosti přátel starožitností 108 / Muzejní a vlastivědná práce 38, č. 4, s. 248–250.

KUČA, Karel 2002: Atlas památek – Česká republika, Svazek 1. A–N, Svazek 2. O–Ž. Baset Praha, s. 1–752 s., il., mp., pl., s. 753–1403, il., mp., pl.

KOLEKTIV 2005: Český les – příroda, historie, život. Edice Krajina a lidé. Praha, Baset (kapitoly Města a městečka, Přehled památek).

KOLEKTIV 2006: Novohradské hory a Novohradské podhůří – příroda, historie, život. Edice Krajina a lidé. Praha, Baset (kapitoly o památkách na české i rakouské straně hranice).

KOLEKTIV 2007: Krkonoše – příroda, historie, život. Edice Krajina a lidé. Praha, Baset (kapitoly Města a městečka, Přehled památek).

KUČA, Karel 2009: Hrady, zámky a další památky ve správě Národního památkového ústavu. Praha, Národní památkový ústav. 440 s., il.

KUČA Karel et al 2009: Castles, Country Houses and Other Monuments in the Care of the National Heritage Institute. Praha, Národní památkový ústav, 448 s., il.

HRNČIAROVÁ Tatiana – MACKOVČIN, Peter – ZVARA, Ivan eds. (2010): Atlas krajiny České republiky, MŽP Průhonice, VÚKOZ, 332 str. (Oddíl 6: Krajina jako dědictví, MACKOVČIN, Peter – SLAVÍK, Petr – KUČA, Karel).

KUČA, Karel 2011: Průvodce po Dómském náměstí v Litoměřicích. Litoměřice, Biskupství litoměřické. 176 s., il., mp.

STEHLÍK, Michal – HLAVÁČEK, Tomáš – PLACHÝ, Jiří – KUČA, Karel – MACEK, Petr 2011: Zničené kostely severních Čech 1945–1989 = Vernichtete Kirchen Nordböhmens 1945–1989. Úštěk, Společnost pro obnovu památek Úštěcka – et al. Nestr. [Katalog výstavy.]

KUČA, Karel, a kolektiv 2013: Průvodce po památkách ve správě Národního památkového ústavu. Praha, Národní památkový ústav. 352 s., il., mp.

KUČA, Karel, et al 2013: Guide to Monuments in the care of the National Heritage Institute. Praha, Národní památkový ústav. 352 s., il., mp.

KUČA, Karel 2015: Zděné zvonice České republiky. Academia Praha. 449 s. 

• Výzkum staveb

KUČA, Karel 1986: Chlumecká architektura 1850–1985. In: Chlumecký zpravodaj XVI, č. 1, 2, 4, 5.

KUČA, Karel 1987: Lidová architektura na Chlumecku a problémy její ochrany. In: Chlumecký zpravodaj XVII, č. 4.

KUČA, Karel 1988: Odraz architektury 19. a 20. století ve vesnickém stavitelství Pocidliní (Chlumecko a Novobydžovsko). In: Národopisné aktuality 25, č. 4. , 245n.

KUČA, Karel 1988: Památka na první chlumecký cukrovar. In: Chlumecký zpravodaj XVIII, č. 3.

KUČA, Karel 1988: Výsledky průzkumu v kostele sv. Prokopa ve Starém Bydžově. In: NBZ XIV, č. 4.

KUČA, Karel – KONEČNÝ, Lubomír 1988: Zjišťovací průzkum a rekonstrukce románského kostela sv. Petra a Pavla v Řeznovicích. In: Archaeologica historica 13, s. 385–400.

KUČA, Karel 1992: Kostel sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou a význam jeho renesančních přestaveb. In: Zprávy památkové péče 52, č. 3, s. 4–12.

KUČA, Karel 1992: Objev renesančního průčelí špýchárku u č.p. 23 ve Smrkovicích (okres Písek). Zprávy památkové péče 52, č. 2, s. 31–33.

KUČA, Karel 1992: Přežije kaple sv. Ferdinanda? In: Chlumecké listy XXII, č. 1, s. 16.

KUČA, Karel 1993: Románská podoba kostela sv. Prokopa ve Starém Bydžově. In: Zprávy památkové péče 53, č. 2, s. 57–61.

KUČA, Karel 1993–1994: Vodní hrad v Chlumci nad Cidlinou. In: Castellologica bohemica 3, s. 151–178, Castellologica bohemica 4, s. 113–116.

KUČA, Karel 1994: Kostel Matky Boží (sv. Vavřince) v Novém Bydžově. In: Průzkumy památek 1, č. 1, s. 43–54. Dopl.: Kuča Karel, Dodatek. Průzkumy památek 1, 1994, č. 2, s. 110.

KUČA, Karel 1994: Typizace barokních vesnických kostelů na chlumeckém panství Kinských. In: Časopis Společnosti přátel starožitností 102 / Muzejní a vlastivědná práce 32, č. 1, s. 19–25.

KUČA, Karel 1994: Regionalita architektury venkovských kostelů v českých zemích. In: Časopis Společnosti přátel starožitností 102 / Muzejní a vlastivědná práce 32, 1994, č. 4, s. 193–232.

KUČA, Karel 1994: Vodní hrad v Chlumci nad Cidlinou (Dodatek). In: Castellologica bohemica 4.

KUČA, Karel – HLADKÝ, Jiří 1994: Nové objevy barokní barevnosti na Písecku (Drhovle, Kestřany, Chřešťovice). Zprávy památkové péče 54, č. 3, s. 86–89.

KUČA, Karel – KUČOVÁ, Věra 1995: “Ošklivé kačátko” našeho venkova? [mladší vesnická architektura] In: Zprávy památkové péče LV, č. 3, s. 105–110.

KUČA, Karel 1996: Nedoceněná a ohrožená nádražní architektura. In: Sborník Společnosti přátel starožitností 4, s. 199–206. Praha

ŠKABRADA, Jiří (ed.) – KUČA, Karel – NÁPRSTEK, Ivan – PEŠTA, Jan – TYKAL, Roman 2021: Lidová architektura v jižních Čechách. Brno : SOVAMM. 1. vydání: Odborná a metodická publikace Jihočeského kraje, ISBN 978-80-907440-1-1; 2. vydání, ISBN 978-80-907440-2-8.

 

• Vývoj územně-správního členění, tituly měst a městysů

KUČA, Karel 1987: Chlumecko a otázka jeho vymezení. In: Chlumecký zpravodaj XVII, č. 5, 6, 7.

KUČA, Karel 1988: Znak města Chlumce nad Cidlinou a jeho analogie. In: Chlumecký zpravodaj XVIII, č. 1.

KUČA, Karel 1992: Nejpevnější hranice v Evropě. Česko-moravské rozmezí se neměnilo stovky let. In: Respekt, č. 37, s. 4.

KUČA, Karel 1998: Seznam obcí se statutem města v České republice (1997). In: Časopis Společnosti přátel starožitností 106 / Muzejní a vlastivědná práce 36, č. 1, s. 31–42.

KUČA, Karel 1998: Nové územněsprávní členění Slovenska v historické retrospektivě. In: Časopis Společnosti přátel starožitností 106 / Muzejní a vlastivědná práce 36, č. 4, s. 220–227.

KUČA, Karel 1998: Popisná čísla. Dokdy potrvá (skutečný) zmatek? In: Veřejná správa S’98, č. 26, s. 26–27.

KUČA, Karel 1998: Poznámky k přípravě statistického lexikonu ze sčítání v roce 2001. In: Demografie 40, č. 4, s. 300–305

KUČA, Karel 1999: Nové územněsprávní členění Slezska a celého Polska (1999) v historické retrospektivě. In: Časopis Společnosti přátel starožitností 107 / Muzejní a vlastivědná práce 37, č. 4, s. 199–244.

KUČA, Karel 2000: Umělá jména obcí a osad v České republice. In: Časopis Společnosti přátel starožitností 108 / Muzejní a vlastivědná práce 38, č. 3, s. 144–161.

KUČA, Karel 2000: Poslanci zakázali vznik obcí. In: Mladá fronta Dnes, 13. března 2000, s. 6

KUČA, Karel – MLEZIVA, Štěpán 2001: Alternativní návrh nového územního členění České republiky. In: Územní samospráva v praxi, č. 3, s. 1–14. Verlag Dashöfer Praha.

MLEZIVA, Štěpán – KUČA, Karel 2001: Alternativní návrh. In: Moderní obec VI, č. 12, s. 28–29.

MLEZIVA, Štěpán – KUČA, Karel 2002: Malé okresy – významný nástroj efektivity veřejné správy. In: Parlamentní zpravodaj č. 1, s. 7–10

KUČA, Karel 2003: Územněsprávní členění České republiky od 1. 1. 2003. Časopis Společnosti přátel starožitností 111 / Muzejní a vlastivědná práce 41, č. 2, s. 65–92.

KUČA, Karel 2004: Nově povýšená města v České republice a otázky kolem dalšího vývoje. Časopis Společnosti přátel starožitností 112 / Muzejní a vlastivědná práce 42, č. 3, s. 129–135.

KUČA, Karel 2006: Nově povýšená města v České republice (2004–2006). Časopis Společnosti přátel starožitností 114 / Muzejní a vlastivědná práce 44, č. 3–4, s. 212–213.

KUČA, Karel 2006: Obnovení kategorie “městys” v české legislativě a rehabilitace historických měst. Časopis Společnosti přátel starožitností 114 / Muzejní a vlastivědná práce 44, č. 1–2, s. 43–96.

MLEZIVA, Štěpán – KUČA, Karel 2006: Historický lexikon městysů a měst. Vývoj postavení a funkce městských sídel v dějinách územěsprávního členění českých zemí. Praha, Baset. 925 s.

KUČA, Karel 2018: Mapy stabilního katastru jako základ zdokonalování retrospektivního geografického informačního systému CZ_RETRO. In: BUCHLOVSKÝ, Martin (ed.) (2018): Stabilní katastr 1817–2017. Sborník z konference konané 14. listopadu 2017 v sídle Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v Praze. Praha : Český úřad zeměměřický a katastrální.

KUČA, Karel 2019: Optimalizace vojenských újezdů v České republice a její ne zcela optimální provedení. Časopis Společnosti přátel starožitností 127, č. 2. s. 84–115. 

KUČA, Karel 2019: Od Rudé Vůle k Boží Vůli. Změny ukrajinského místního názvosloví v letech 1987–2018. Ke 100. výročí tragické události Velké říjnové socialistické revoluce (1917) a ke 100. výročí připojení Podkarpatské Rusi k Československu (1919). Časopis Společnosti přátel starožitností 127, č. 4. s. 218–254.

 

• Regulační architektonické a urbanistické studie:

1986–1987 Průzkum okresu Brno–město pro vytipování staveb navržených za kulturní památky (s Ivetou Černou a Hanou Vítkovou)

1990–1991 Návrhy městských památkových zón Vlachovo Březí, Sedlice, Stráž nad Nežárkou (s Dagmar Brichcínovou)

1990–1999

Regulační urbanistické studie: Chlumec nad Cidlinou, Zákupy

Regulační architektonické studie: Chlumec nad Cidlinou, Zákupy, Úštěk, Borovany;

Regulační architektonické studie: Písek, Vyšší Brod, Kamenice nad Lipou, Nová Bystřice, Žirovnice, Staré Město pod Landštejnem (s Petrem Hetešou)

2000

Návrh městské památkové zóny Mašťov (s Janem Kučou)

2003

Památkové vyhodnocení a revize městské památkové zóny Luhačovice

2004–2005

Odborná revize památkových rezervací a památkových zón Brušperk, Hostinné, Chvalšiny, Jablonné nad Orlicí, Jaroměř, Jičín, Moravská Ostrava, Trutnov, Turnov, Týn nad Vltavou, Úštěk

2006

Památkové vyhodnocení městské památkové rezervace Františkovy Lázně a městské památkové zóny Mariánské Lázně

2009–2018

Plán ochrany městské památkové zóny Moravské Budějovice

2011

Odborná revize městské památkové rezervace Františkovy Lázně a městských památkových zón Karlovy Vary, Luhačovice, Mariánské Lázně a návrh vymezení památkových rezervací v jejich rámci

2012–2020

Plán ochrany městské památkové rezervace Karlovy Vary

2018–2019

Návrh městské památkové zóny Nepomuk

2020

Návrh památkové zóny Klášter (u Nepomuku)

2021

Plán ochrany městské památkové zóny Dobřany

Památkové vyhodnocení města Kasejovice

 

 

 

 

Zpět na hlavní stránku