Územně správní členění České republiky od 1. 1. 2003

KAREL KUČA 

I. etapa reformy veřejné správy v letech 1990–2001

Česká republika patří v rámci postkomunistické části střední Evropy k zemím, které s reálnou reformou veřejné správy začaly nejpozději. Zásadní změny byly provedeny až v letech 2001 (vznik krajské samosprávy) a 2003 (zrušení okresních úřadů a vznik “malých okresů” – správních obvodů obcí s rozšířenou působností). Přesto některé změny v této oblasti nastaly již v roce 1990. V tomto článku bych chtěl celý vývoj popsat a soustředit se na nový platný stav.

Hned po změně politické situace v roce 1989 byly zrušeny krajské národní výbory. Nezměnil se však zákon č. 360/1960 Sb., o územním členění státu, takže kraje jako územní jednotky zůstaly nadále zachovány. Komunistické kraje také zůstaly (a dosud zůstávají) územní jednotkou působnosti řady orgánů a institucí (soudy, policie, ale v podstatě i státní památková péče). Beze změny byly převzaty i okresy, pouze okresní národní výbory se změnily na okresní úřady.

V roce 1990 byl přijat zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), který znamenal jednak terminologické změny (obecní úřad namísto místní národní výbor, městský úřad namísto městský národní výbor, starosta místo předseda aj.), jednak zavedl novou kategorii statutárních měst a pověřených obecních úřadů. Pověřené obecní úřady alespoň částečně navázaly na stoletou tradici tzv. soudních okresů z let 1850–1949. Jejich systém byl však degradován tím, že musely respektovat stávající hranice komunistických okresů, platných s drobnými změnami od roku 1960. V důsledku toho celá řada mikroregionálních center nemohla spravovat své skutečné spádové a historické zázemí, ale jen tu jeho část, kterou komunističtí plánovači ponechali v témže okresu jako dotyčné město. Územní obvody pověřených obecních úřadů tedy v mnoha případech nemohly odpovídat reálně existujícím mikroregionům. Mimoto byly v důsledku uvedené skutečnosti velikostně značně nevyvážené. Z hlediska zastoupení tradičních mikroregionálních center lze říci, že některá sídla pověřených obecních úřadů byla poněkud nadbytečná, některá zase chyběla.

V průběhu celých 90. let 20. století došlo na okresní úrovni k jediné významnější změně, jíž bylo obnovení okresu Jeseník v roce 1996. Jinak docházelo jen k přesunům několika málo obcí mezi sousedními okresy.

Po celou tuto dobu se také vedly diskuse o podobě budoucích krajů. Jednotlivé varianty zde nemá smysl vypočítávat, stejně jako otázku obnovení zemí. Podstatné je, že nakonec byla zvolena snad nejhorší možná varianta. Problémem přitom nebyl samotný počet 14 krajů (včetně Prahy), neboť z tradičních krajských center byla problematická jen volba Jihlavy, protože byla zákonitě spojena se zcela vědomým rozrušením historické identity Čech a Moravy. Zásadním problémem se stal požadavek vlády sestavit nové kraje ze stávajících okresů, potvrzený pak na její objednávku i Terplánem jako nejlepší varianta. Stávající okresy přitom byly v roce 1960 vymezeny záměrně necitlivě k tradičním mikroregionům. Jasně to vyplývá i ze srovnání těchto okresů s okresy vytvořenými komunisty v letech 1949–60, které byly v tomto ohledu paradoxně mnohem citlivější. Všechny “mikroregionální zločiny” z roku 1960 tak byly potvrzeny jako platné i v demokratických, ovšem značně technokratických poměrech. Přitom i ze systémové logiky muselo být jasné, že pokud se počet krajů v podstatě zdvojnásoboval (z 8 na 14), pak nebylo možné je rozumně poskládat z okresů které velikostně vyhovovaly dosavadnímu členění. Lepší, ač také ne ideální, by bývalo bylo vytvořit kraje z obvodů pověřených obecních úřadů bez respektování okresních hranic. Zcela ideální by pak byl systémový postup, kdy by nejprve byla objektivně vytipována mikroregionální střediska a pak stanoveny jejich reálné spádové obvody. V podstatě jde totiž o to, aby stav platný do roku 1949 byl pouze aktualizován podle následného sídelního vývoje, kdy se radikálně snížil počet obyvatel v pohraničí a naopak vyrostla řada nových center ve vnitrozemí (Neratovice, Kopřivnice aj.). To se ovšem nestalo a právě to je jedna ze základních příčin převážně negativního vztahu veřejnosti k celé reformě veřejné správy. V uvedeném duchu jsem také spolu se Štěpánem Mlezivou zpracoval Alternativní návrh územně správního uspořádání, předložený též ministerstvu vnitra. Bohužel nebyl vzat v úvahu (s výjimkou několika detailů).

Nových 14 “krajů”, pojmenovaných podle sídelních měst (s výjimkou kraje Středočeského) zahájilo ve smyslu zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) činnost 1. 1. 2001. Uvozovky jsou zde na místě, protože de iure nešlo o kraje, ale o Vyšší územně samosprávné celky (VÚSC), neboť pojem kraj nadále zůstává ve smyslu zákona č. 36/1960 Sb. vyhrazen krajům platným od roku 1960, které dosud nebyly zrušeny. To je samo o sobě absurdní situace. Ještě více to vyniklo po nesystémovém přejmenování některých nových krajů (VÚSC): Budějovický na Jihočeský, Jihlavský na Vysočina, Brněnský na Jihomoravský, Ostravský na Moravskoslezský. Souběžně tak existuje starý velký Jihomoravský kraj a nový menší Jihomoravský kraj. Vymezení krajů je z historického i praktického hlediska velmi nevhodné, neboť byly poskládány ze stávajících okresů (platných od roku 1960, resp. 1996). To způsobilo značnou velikostní nevyrovnanost, mnohem větší než jakou vykazovaly kraje existující v letech 1949–60 (jichž byl stejný počet a měly úplně stejná sídla; jediným rozdílem bylo, že Praha neměla postavení kraje). Ještě závažnější však je jejich nesourodost a přetrvávající necitlivost k české a moravské historické kulturní identitě.

Porovnání umožňují připojené mapy. Krajům z let 1949–60 lze kromě samotné existence Jihlavského kraje vytknout jen přiřazení historicky jihočeských okresů Blatná, Horažďovice a Sušice do Plzeňského kraje a dále zařazení okresu Čáslav jako integrální součásti středního Polabí do Pardubického kraje. Nevhodné bylo i roztržení Slezska přiřazením okresu Jeseník ke kraji Olomouckému namísto Ostravskému. Nepříliš vhodné bylo i řazení okresů Kadaň a Podbořany ke Karlovarskému kraji; bylo to dáno pouze snahou zvětšit Karlovarský kraj.

V případě nynějších krajů (VÚSC) je nedostatků mnohem více, a to zejména na mikroregionální úrovni. Omezím se proto pouze na doporučené přesuny celých správních obvodů obcí s rozšířenou působností (viz dále). Historicky jihočeské obvody Horažďovice a Sušice by měly být v Jihočeském kraji, moravský obvod Dačice v kraji Vysočina, další moravské obvody Moravské Budějovice a Svitavy v kraji Olomouckém či Brněnském. Vhodné by bylo i scelení Slezska, tedy přesun obvodu Jeseník do Moravskoslezského kraje. Další možné úpravy již nejsou tak zásadní (obvod Chotěboř do Pardubického kraje, obvody Rumburk a Varnsdorf do Libereckého kraje, obvody Kyjov, Hodonín a Veselí nad Moravou do Zlínského kraje aj.). Návrh na odstranění alespoň nejkřiklavějších chyb územního vymezení krajů byl poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky v roce 2002 zamítnut (resp. odložen).

II. etapa reformy veřejné správy od 1. 1. 2003

Správní obvody obcí s rozšířenou působností (“malé okresy”)

Ustavení VÚSC bylo tzv. I. etapou reformy veřejné správy. V roce 2002 vyvrcholily přípravy tzv. II. etapy, jejíž podstatou je zrušení okresních úřadů a jejich nahrazení novými správními obvody obcí s rozšířenou působností, to vše s účinností od 1. 1. 2003 (podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, a vyhlášky ministerstva vnitra č. 388/2002 o stanovení správních obvodů obcí s pověřenými obecními úřady a správních obvodů obcí s rozšířenou působností). Říkejme jim neoficiálně “malé okresy”, abychom nemuseli stále opakovat jejich zcela nesrozumitelné dlouhé oficiální názvy. Na tomto místě je ovšem třeba zdůraznit, že současně nebyly zrušeny dosavadní okresy jako územní jednotky ve smyslu zákona č. 36/1960 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Ty jsou tedy nadále spolu s obcemi základem územního členění státu. “Malé okresy” naopak takovými územními jednotkami dosud nejsou, ač jsou nyní základními správními obvody v území.

Postup, který vedl ke schválené podobě II. etapy reformy veřejné správy byl bohužel poznamenán podobnou technokratičností, diletantismem a nahodilostí jako I. etapa. Vše začalo prvním návrhem 179 “malých okresů”, který předložila tehdejší náměstkyně ministra vnitra pro reformu veřejné správy, Yvonne Strecková. Vžilo se pro ni označení “kružítková varianta”. Byla to skutečně vrcholná ukázka naprosté technokratické ignorance, kdy území státu bylo mechanicky rozděleno kružnicemi bez ohledu na silniční síť, horské hřebeny a další faktory. Zcela náhodný byl i výběr sídel “malých okresů”. Jediným hlediskem bylo dosažení nejméně 15 000 obyvatel “malého okresu”. Identita tvůrců tohoto pseudonávrhu nebyla nikdy prozrazena. Nebylo divu, že “kružítková varianta” vyvolala všeobecný odpor jak odborníků, tak obcí. Ministerstvo vnitra potom zvolilo opačný extrémní postup. Rozeslalo všem obcím dotazníky, v nichž se obce měly vyjádřit, ke kterému kraji a ke kterému mikroregionálnímu centru chtějí patřit. Zdánlivě demokratická metoda byla ovšem zavádějící. Obce musely sdělit, zda je pro ně případná změna krajské příslušnosti prioritní, tedy důležitější než příslušnost k jinému mikroregionálnímu centru. Pouze takové požadavky byly brány jako relevantní, takže nebylo divu, že je vznesly málokteré obce (ve vyhodnocení celé akce pak nebyly “neprioritní” požadavky ani uvedeny). Neméně neférová byla i druhá otázka. Obce, které se v této problematice často dostatečně neorientovaly, totiž v podstatě nevěděly to nejdůležitější: o jakou velikostní kategorii správního území má jít. Některé obce uvažovaly v rovině velikostní kategorie stávajících okresů, některé naopak v kategorii stávajících obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem (o těchto obvodech se přitom úplně mlčelo a nebylo jasné, zda se budou rušit či nikoli). Odpovědi jako celek tak byly vzájemně nesrovnatelné a vlastně bezcenné. Přesto na základě nich vznikla tzv. “mapa přání”, která se stala základem schváleného dokumentu.

Podobně jako lze říci, že hloupější a neorganičtější vymezení krajů než je současné nelze vymyslet, plně to platí také o “malých okresech”. Již pohled na mapu ukazuje, jaký územně správní paskvil vznikl. Zvláště při porovnání s mapami okresního členění z doby před rokem 1948 a v letech 1949–60 (a dokonce i s okresy z roku 1960). Vedle extrémně velkých “malých okresů” existují i neúměrně malé celky. Územní nevyrovnanost je skutečně neúnosná a nesmyslná. V mnoha případech to bylo opět dáno důsledným respektováním krajských hranic a většinovým respektováním hranic okresních. To však není příčina jediná. Nejde totiž jen o formu (velikost území), ale i o obsah. Také po této stránce je II. etapa reformy zpackaná skutečně neuvěřitelně. O co jde? Jak soudní a politické okresy z doby před rokem 1948, tak okresy pozdější (v rámci omezení daných komunistickým režimem) byly buď jednotkami státní správy, nebo samosprávy. Pokud šlo o samosprávu, pak to byla samospráva demokraticky volená na úrovni celého okresu. Nyní je tomu jinak. Tak jako nové obvody nejsou skutečnými okresy (a je zakázáno je tak nazývat), tak nejsou ani zdaleka demokraticky samosprávné, ač jsou za takové vydávány. Jde o to, že – zjednodušeně řečeno – samospráva zvolená pouze na území města rozhoduje o území celého obvodu. Ne zcela nevýstižně bylo již slyšet hodnocení, že jde vlastně o návrat před rok 1848 (nikoli 1948!), tedy o obnovení poddanských vsí. Je totiž jasné, že samospráva města bude hledět především na prospěch vlastního města. Na tom nic nemění deklarovaná “nezávislost” úředníků, kteří budou na městských úřadech vykonávat státní správu v přenesené působnosti. Jestliže vesnice jsou na podřízené postavení vůči městům do určité míry zvyklé, jinak je tomu u měst, která se touto reformou dostala do podřízeného postavení vůči městům srovnatelné velikosti, jimž byla “rozšířená působnost” přiznána. Navíc jde často o tradiční konkurenty. Tato “nevybraná” města se proto v závěrečné fázi příprav II. etapy reformy všemožně snažila “zůstat” raději na území většího a vzdálenějšího centra (obvykle dosavadního sídla okresu). To se podařilo třeba Bechyni, která unikla “nadvládě” Týna nad Vltavou a zůstala pod Táborem, nebo Chlumci nad Cidlinou, který po neúspěšné (ale vlastní vinou opožděné) snaze o získání sídla správy dal před konkurenčním Novým Bydžovem přednost trojnásobně vzdálenějšímu Hradci Králové. Neúspěšné bylo naopak Veselí nad Lužnicí, které se přes veškerou snahu nevymanilo z podřízenosti Soběslavi. V pozadí těchto snah byla představa, že větší město se bude k menšímu chovat férověji, případně ještě naivnější vize, že čím dále úřady zůstanou, tím lépe, protože budou do života města méně zasahovat. Je zřejmé, že tyto odstředivé snahy měst jen dovršily územní nevyrovnanost a nelogičnost územního vymezení “malých okresů”.

Nových správních sídel bylo oproti jakékoli předchozí době navrženo výrazně více (192). Jestliže při menším počtu by byl výběr sídel “malých okresů” snažší a výsledek rovnovážnější, neboť by se mohl opírat o stav před rokem 1948 (158 politických okresů) či z let 1949–60 (180 okresů s tím, že v letech 1949–51 existoval potom zrušený okres Jáchymov a do součtu nejsou zahrnuty tzv. venkovské okresy existující v letech 1954–60 kolem krajských měst), zvýšením počtu vstoupila do hry celá řada dalších měst srovnatelné velikosti, která takovým sídlem nikdy nebyla. Vybrána byla ovšem jen některá z nich, což u těch ostatních samozřejmě vzbudilo pocit nespravedlnosti (a to i kdyby nově ustavené jednotky byly skutečně demokraticky samosprávné). Nebylo proto divu, že právě při schvalování příslušného zákona se některým poslancům či senátorům podařilo prosadit do hry své “favority”, čímž se původně uvažovaný počet 192 “malých okresů” zvýšil na 205. Nově byly přidány Králíky, Kravaře (Slezsko), Kuřim, Lipník nad Bečvou, Luhačovice, Nepomuk, Odry, Pacov, Pohořelice, Varnsdorf, Vizovice, Votice a Železný Brod. Naopak neprošly návrhy na přidání Chlumce nad Cidlinou, Chodova, Kojetína, Ledče nad Sázavou, Roztok a Veselí nad Lužnicí. To nevyrovnanost celku ještě více posílilo. Plných 20 “malých okresů” také nedosahuje původně závazného požadavku 15 000 obyvatel (v závorce uveden počet obyvatel obvodu v tisících): Blatná (13,5), Blovice (11), Horažďovice (12), Horšovský Týn (13,5), Konice (11,5), Králíky (9,5), Kraslice (14), Náměšť nad Oslavou (14), Nepomuk (11), Nová Paka (13), Nové Město nad Metují (14), Odry (13), Pacov (10), Pohořelice (12,5), Telč (14), Týn nad Vltavou (13,5), Vítkov (14), Vodňany (11), Votice (12), Železný Brod (12). To je dáno buď tím, že k městu nepatří celá jeho spádová oblast (Blatná, Týn nad Vltavou, Vodňany, Horšovský Týn aj.), nebo jde o sídlo, které celkově parametry velikosti a dostatečné spádové oblasti nesplňuje (Pohořelice, Železný Brod, Odry, Konice, Blovice, Nepomuk). Bývalo by bylo lepší, kdyby se počet “malých okresů” buď podstatněji snížil, nebo naopak zvýšil ještě o něco více. V obou případech (a samozřejmě současně s objektivizací hranic) by bylo dosaženo lepší vyrovnanosti.

Té by se dosáhlo i dílčí změnou výběru sídel při rámcovém zachování stávajícího počtu. Za nadbytečné lze považovat “malé okresy” Česká Třebová, Králíky, Kravaře, Kuřim, Luhačovice, Nepomuk, Nýřany, Orlová, Odry, Pacov, Pohořelice, Vizovice, Votice, Železný Brod. Zřídit by se naopak měly “malé okresy” Česká Kamenice, Doksy, Chlumec nad Cidlinou, Jílové u Prahy, Kamenice nad Lipou, Kojetín, Mimoň, Nové Strašecí, Polná, Toužim, Uhlířské Janovice. “Malý okres” Světlá nad Sázavou by měl být nahrazen “tradiční” Ledčí nad Sázavou.

Obvody obcí s pověřeným obecním úřadem

Celá věc je dále komplikována tím, že byl s menšími změnami zachován i systém tzv. pověřených obecních úřadů (POÚ), o nichž jsem se zmínil již v úvodu článku. Ty byly stanoveny Nařízením vlády č. 475/1990 Sb. ze dne 24. 11. 1990 v počtu 365. Podle Nařízení vlády č. 82/1992 Sb. ze dne 15. 1. 1992 byl jejich počet rozmnožen o 16 (Hodkovice nad Mohelkou, Horní Lideč, Ivanovice na Hané, Křivoklát, Libouchec, Mirovice, Mšeno, Nasavrky, Nechanice, Osoblaha, Sezimovo Ústí, Týnec nad Labem, Unhošť, Velké Březno, Vratimov, Všeruby). Další dva nové POÚ přidalo Nařízení vlády č. 315/1995 Sb. ze dne 1. 1. 1996 (Postoloprty, Sadská). Celkový počet POÚ tak dosáhl 383. Nařízení vlády č. 349/2000 Sb. ze dne 12. 11. 2000 naopak 5 sídel POÚ zrušilo (Hlubočky, Krupka, Špindlerův Mlýn, Teplá, Železná Ruda), takže jich zůstalo 378. K dalším změnám v počtu POÚ pak došlo v roce 2002 v rámci II. etapy reformy veřejné správy. Sídlem POÚ se tak od 1. 1. 2003 znovu (nebo nově) stávají Hlubočky, Hodkovice nad Mohelkou, Kamenice (okres Praha-západ), Krupka, Spálené Poříčí, Staré Město (u Uherského Hradiště), Velké Opatovice, Vratimov. Celkem je tedy v České republice 389 POÚ. Pro srovnání: v roce 1948 bylo na území České republiky 333 soudních okresů.

Obecně lze říci, že systém POÚ je územně podstatně vyrovnanější a spravedlivější než systém “malých okresů”, i když i zde by bylo potřeba provést skutečně objektivní revizi výběru sídel. Jako nadbytečné se jeví POÚ České Velenice, Hlubočky, Hodkovice nad Mohelkou, Holýšov, Horní Lideč, Hronov, Chropyně, Chvaletice, Jablonné nad Orlicí, Jesenice (okres Praha-západ), Kamenice (okres Praha-východ), Koryčany, Lázně Bělohrad, Libouchec, Mirotice, Sadská, Sázava, Sezimovo Ústí, Smiřice, Spálené Poříčí, Studénka, Teplice nad Metují, Třemošnice, Týnec nad Labem, Velké Březno, Velké Opatovice, Vratimov, Všeruby, Zliv. Doplnit by se naopak měly POÚ Brtnice, Čechtice, Jáchymov, Jaroslavice, Jevišovice, Klimkovice, Kunštát, Lomnice nad Lužnicí, Luby, Neveklov, Plumlov, Štíty, Teplá, Vidnava. Ještě naléhavější je objektivizace jejich územních obvodů (viz výše). Ale co je nejdůležitější: tak jako je nevhodné skládat 14 krajů z pouhých 81 okresů, je podobně absurdní, aby vedle 389 POÚ existovalo plných 205 vyšších jednotek “malých okresů”. Znamená to, že více než polovina “malých okresů” zahrnuje pouze jediný obvod POÚ. “Skutečných” POÚ je tedy pouze 184.

Skladebnost starého a nového územního členění

Obvody POÚ a “malé okresy” jsou vzájemně skladebné, podobně jako tomu bývalo (až na některé přechodné výjimky) u systému soudních a politických okresů před rokem 1949. Princip skladebnosti však již neplatí ve vztahu k okresům (které, jak znovu připomínám, existují i po 1. 1. 2003). Chtělo by se zvolat: proboha! a přidat to k předchozí hromadě výtek. Ve skutečnosti je však právě toto jedním z nemnoha pozitivních rysů II. etapy reformy veřejné správy. Konečně bylo prolomeno tabu neměnnosti hranic komunistických okresů a mohly tak být napraveny alespoň některé územní křivdy ve vymezení mikroregionů. Zatím se tak stalo jen uvnitř území krajů, nikoliv mezi kraji. Protože jde o věc z hlediska vlastivědy velmi významnou, jsou v připojené tabulce tyto případy uvedeny. Samozřejmě se to týká i všech osad (vesnic) příslušných obcí.

Je zřejmé, že okresy (ty dosavadní!) lze tedy i nadále používat k identifikaci příslušnosti jednotlivých sídelních lokalit. Současně je ale jasné, že stav platný od 1. 1. 2003 je pouze přechodný a v delším výhledu neudržitelný. Je dán především tím, že územím okresů má svoji územní působnost vymezena řada specializovaných orgánů státní správy (např. katastrální úřady, úřady práce, okresní správa sociálního zabezpečení aj.). Pro specializované územní orgány státní správy představuje změna územní působnosti výrazný zásah, který vyžaduje určité časové období přípravných prací a provedení nezbytných kroků jak legislativního tak technického charakteru.

Výrazný zásah představuje územní reforma nejen pro orgány státní správy, ale doslova pro každého, vlastivědu nevyjímaje. Současný stav bude jistě většina lidí chápat jako chaos. Bylo by tomu tak i v ideálním případě, kdyby nová územní struktura byla stanovena objektivně správně. Snažil jsem se doložit, že tak tomu bohužel není. Musíme se proto připravit na to, že stav platný od 1. 1. 2003 bude mít efemérní historickou platnost. Přitom jakékoli změny k lepšímu (tedy k objektivnějšímu vymezení nových obvodů, případně i k lepšímu výběru sídel) je třeba podporovat a uvítat. S přáním, aby jich bylo sice co nejvíce, ale současně aby přechodné neustálené období netrvalo dlouho. S přechodem na nové krajské i “malookresní” členění bude právě v případě vlastivědy rozumné ještě nějakou dobu počkat. Sice již vyšla celá řada map nových krajů a začínají vycházet i publikace, to vše však bude zřejmě již v roce 2003 (možná již v době, kdy tento článek budete číst) z hlediska platného územního členění antikvováno. Právě v roce 2003 se totiž mají obce znovu vyjádřit jak k příslušnosti k “malým okresům”, tak k příslušnosti ke krajům. Lze tedy očekávat, že skutečně dojde k celé řadě změn. Územní členění by mělo být podle současných předpokladů ministerstva vnitra stabilizováno nejpozději k 1. 1. 2005.

 Tabulka územně správního členění České republiky od 1. 1. 2003

Jako přílohu článku zařazuji hierarchickou tabulku územně správního členění České republiky, jak platí od 1. 1. 2003. S tím, že jak bylo vysvětleno výše, neexistuje plná skladebnost okresů na jedné straně a “malých okresů” a obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem na straně druhé. Skladebnost krajů (VÚSC) se všemi ostatními kategoriemi zůstává zachována.

Přehled je řazen podle krajů (VÚSC) a okresů (s uvedením jejich příslušnosti ke kraji z roku 1960). V rámci každého okresu je zařazen přehled obvodů obcí s rozšířenou působností s příslušnými sídly pověřených obecních úřadů a všemi k nim příslušnými obcemi (s uvedením případů neskladebnosti správních obvodů s okresy).

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA (VÚSC PRAŽSKÝ KRAJ)

(PRAHA)

(Praha): Praha

VÚSC STŘEDOČESKÝ KRAJ se sídlem v Praze

Okres Benešov (Středočeský kraj)

BENEŠOV

Benešov: Benešov, Bystřice, Čakov, Čerčany, Český Šternberk, Čyřkoly, Divišov, Drahňovice, Hvězdonice, Chlístov, Chotýšany, Chrášťany, Kozmice, Křečovice, Litichovice, Lštění, Maršovice, Mrač, Nespeky, Neveklov, Petroupim, Popovice, Poříčí nad Sázavou, Postupice, Přestavlky u Čerčan, Pyšely, Řehenice (o. Praha-východ), Soběhrdy, Stranný, Struhařov, Teplýšovice, Tisem, Třebešice, Václavice, Vranov

Sázava: Chocerady, Choratice, Ostředek, Sázava, Vodslivy, Xaverov

Týnec nad Sázavou: Bukovany, Chářovice, Chleby, Krhanice, Krňany, Lešany, Netvořice, Rabyně, Týnec nad Sázavou, Vysoký Újezd

VLAŠIM

Vlašim: Bernartice, Bílkovice, Blažejovice, Borovnice, Ctiboř, Čechtice, Děkanovice, Dolní Kralovice, Dunice, Hradiště, Hulice, Chlum, Chmelná, Javorník, Kamberk, Keblov, Kladruby, Kondrac, Křivsoudov, Kuňovice, Libež, Loket, Louňovice pod Blaníkem, Miřetice, Mnichovice, Načeradec, Nemíž, Ostrov, Pavlovice, Pravonín, Psáře, Radošovice, Rataje, Řimovice, Slověnice, Snět, Soutice, Strojetice, Studený, Šetějovice, Tehov, Tichonice, Tomice, Trhový Štěpánov, Veliš, Vlašim, Vracovice, Všechlapy, Zdislavice

VOTICE

Votice: Červený Újezd, Heřmaničky, Jankov, Ješetice, Mezno, Miličín, Neustupov, Olbramovice, Ratměřice, Smilkov, Střezimíř, Vojkov, Votice, Vrchotovy Janovice, Zvěstov

Okres Beroun (Středočeský kraj)

BEROUN

Beroun: Bavoryně, Beroun, Broumy, Bubovice, Bykoš, Hlásná Třebaň, Hudlice, Hýskov, Chodouň, Chrustenice, Chyňava, Karlštejn, Koněprusy, Korno, Králův Dvůr, Kublov, Liteň, Loděnice, Lužce, Málkov, Měňany, Mezouň, Mořina, Mořinka, Nenačovice, Nesvačily, Nižbor, Nový Jáchymov, Otročiněves, Podbrdy, Srbsko, Stašov, Suchomasty, Svatá, Svatý Jan pod Skalou, Tetín, Tmaň, Trubín, Trubská, Vinařice, Vráž, Všeradice, Vysoký Újezd, Zadní Třebaň, Zahořany, Zdice, Železná

HOŘOVICE

Hořovice: Běštín, Březová, Bzová, Cerhovice, Drozdov, Felbabka, Hořovice, Hostomice, Hředle, Hvozdec, Chaloupky, Chlustina, Jivina, Komárov, Kotopeky, Lážovice, Lhotka, Libomyšl, Lochovice, Malá Víska, Neumětely, Olešná, Osek, Osov, Otmíče, Podluhy, Praskolesy, Rpety, Skřipel, Tlustice, Točník, Újezd, Velký Chlumec, Vižina, Zaječov, Záluží, Žebrák

Okres Kladno (Středočeský kraj)

KLADNO

Kladno: Běleč, Běloky, Blevice, Brandýsek, Bratronice, Buštěhrad, Cvrčovice, Doksy, Dolany, Družec, Dřetovice, Hostouň, Hradečno, Hřebeč, Kačice, Kamenné Žehrovice, Kladno, Koleč, Lány (o. Rakovník), Lhota, Libochovičky, Libušín, Lidice, Makotřasy, Malé Přítočno, Otvovice, Pchery, Slatina, Stehelčeves, Stochov, Svinařov, Třebichovice, Třebusice, Tuchlovice, Velká Dobrá, Velké Přítočno, Vinařice, Zájezd, Zákolany, Žilina

Unhošť: Braškov, Horní Bezděkov, Kyšice, Malé Kyšice, Pavlov, Pletený Újezd, Svárov, Unhošť

SLANÝ

Slaný: Beřovice, Bílichov, Drnek, Dřínov, Hořešovice, Hořešovičky, Hrdlív, Jarpice, Jedomělice, Jemníky, Klobuky, Knovíz, Královice, Kutrovice, Kvílice, Ledce, Libovice, Líský, Malíkovice, Neprobylice, Páleč, Plchov, Podlešín, Pozdeň, Přelíc, Řisuty, Slaný, Smečno, Stradonice, Studeněves, Šlapanice, Třebíz, Tuřany, Vraný, Vrbičany, Zichovec, Zlonice, Zvoleněves, Želenice, Žižice

Velvary: Černuc, Hobšovice, Hospozín, Chržín, Kamenný Most, Kmetiněves, Loucká, Neuměřice, Poštovice, Sazená, Uhy, Velvary

Okres Kolín (Středočeský kraj)

ČESKÝ BROD

Český Brod: Břežany II, Bříství (o. Nymburk), Černíky (o. Nymburk), Český Brod, Doubravčice, Hradešín, Chrášťany, Klučov, Kounice (o. Nymburk), Krupá, Kšely, Masojedy, Mrzky, Poříčany, Přehvozdí, Přistoupim, Přišimasy, Rostoklaty, Tismice, Tuchoraz, Tuklaty, Vitice, Vrátkov, Vykáň (o. Nymburk)

KOLÍN

Kolín: Bečváry, Břežany I, Býchory, Církvice, Červené Pečky, Dolní Chvatliny, Dománovice, Drahobudice, Grunta, Choťovice (o. Nymburk), Jestřabí Lhota, Kbel, Kolín, Konárovice, Kořenice, Křečhoř, Libenice, Libodřice, Lošany, Nebovidy, Němčice, Nová Ves I, Ohaře, Ovčáry, Pašinka, Pňov-Předhradí (o. Nymburk), Polepy, Polní Chrčice, Polní Voděrady, Radovesnice I, Ratboř, Skvrňov, Starý Kolín, Tři Dvory, Velim, Velký Osek, Veltruby, Volárna, Zásmuky, Žehuň (o. Nymburk)

Kouřim: Barchovice, Horní Kruty, Klášterní Skalice, Kouřim, Krychnov, Malotice, Svojšice, Toušice, Třebovle, Zalešany, Žabonosy, Ždánice

Pečky: Cerhenice, Dobřichov, Chotutice, Pečky, Plaňany, Radim, Ratenice, Tatce (o. Nymburk), Vrbčany

Týnec nad Labem: Bělušice, Krakovany, Lipec, Radovesnice II, Týnec nad Labem, Uhlířská Lhota, Veletov, Žiželice

Okres Kutná Hora (Středočeský kraj)

ČÁSLAV

Čáslav: Adamov, Bílé Podolí, Brambory, Bratčice, Čáslav, Čejkovice, Dobrovítov, Drobovice, Horka I, Horky, Horušice, Hostovlice, Hraběšín, Chotusice, Kluky, Krchleby, Močovice, Okřesaneč, Potěhy, Rohozec, Semtěš, Schořov, Souňov, Starkoč, Šebestěnice, Třebešice, Třebonín, Tupadly, Vinaře, Vlačice, Vlkaneč, Vodranty, Vrdy, Zbýšov, Žáky, Žehušice, Žleby

KUTNÁ HORA

Kutná Hora: Bernardov, Bludov, Bohdaneč, Církvice, Černíny, Červené Janovice, Hlízov, Chlístovice, Kobylnice, Křesetice, Kutná Hora, Malešov, Miskovice, Nové Dvory, Opatovice I, Paběnice, Petrovice I, Suchdol, Svatý Mikuláš, Třebětín, Úmonín, Vidice, Záboří nad Labem, Zbraslavice

Uhlířské Janovice: Čestín, Košice, Nepoměřice, Onomyšl, Petrovice II, Podveky, Rašovice, Rataje nad Sázavou, Samopše, Soběšín, Staňkovice, Sudějov, Uhlířské Janovice, Úžice, Vavřinec, Zbizuby

Zruč nad Sázavou: Dolní Pohleď, Horka II, Chabeřice, Kácov, Pertoltice, Řendějov, Slavošov, Vlastějovice, Zruč nad Sázavou

Okres Mělník (Středočeský kraj)

KRALUPY NAD VLTAVOU

Kralupy nad Vltavou: Dolany (o. Praha-západ), Dřínov, Hostín u Vojkovic, Chvatěruby, Kozomín, Kralupy nad Vltavou, Ledčice, Nelahozeves, Nová Ves, Olovnice, Postřižín (o. Praha-západ), Újezdec, Úžice, Veltrusy, Vojkovice, Všestudy, Zlončice, Zlosyň

MĚLNÍK

Mělník: Býkev, Byšice, Cítov, Čečelice, Dobřeň, Dolní Beřkovice, Dolní Zimoř, Horní Počaply, Hořín, Hostín, Jeviněves, Kly, Kokořín, Lhotka, Liběchov, Liblice, Lužec nad Vltavou, Malý Újezd, Medonosy, Mělnické Vtelno, Mělník, Nebužely, Řepín, Spomyšl, Střemy, Tuhaň, Tupadly, Velký Borek, Vidim, Vraňany, Vysoká, Želízy

Mšeno: Chorušice, Kadlín, Kanina, Lobeč, Mšeno, Nosálov, Stránka

NERATOVICE

Neratovice: Čakovičky (o. Praha-východ), Chlumín, Kojetice (o. Praha-východ), Kostelec nad Labem, Libiš, Nedomice, Neratovice, Obříství, Ovčáry, Tišice, Všetaty, Zálezlice

Okres Mladá Boleslav (Středočeský kraj)

MLADÁ BOLESLAV

Bělá pod Bezdězem: Bělá pod Bezdězem, Čistá, Plužná

Benátky nad Jizerou: Benátky nad Jizerou, Dolní Slivno, Horní Slivno, Kochánky, Mečeříž, Předměřice nad Jizerou, Sedlec, Skorkov, Sojovice, Tuřice, Zdětín

Mladá Boleslav: Bakov nad Jizerou, Bezno, Bítouchov, Boreč, Bradlec, Brodce, Březno, Bukovno, Ctiměřice, Čachovice, Dalovice, Dlouhá Lhota, Dobrovice, Dobšín, Dolní Bousov, Dolní Stakory, Domousnice, Doubravička, Horky nad Jizerou, Hrdlořezy, Hrušov, Husí Lhota, Charvatce, Chotětov, Chudíř, Jabkenice, Jizerní Vtelno, Josefův Důl, Katusice, Kluky, Kobylnice, Kolomuty, Kosmonosy, Kosořice, Košátky, Kováň, Kovanec, Krásná Ves, Krnsko, Kropáčova Vrutice, Ledce, Lhotky, Lipník, Luštěnice, Mladá Boleslav, Němčice, Nemyslovice, Nepřevázka, Niměřice, Nová Telib, Nová Ves u Bakova, Obrubce, Obruby, Pěčice, Pětikozly, Petkovy, Písková Lhota, Plazy, Prodašice, Přepeře, Rabakov, Rohatsko, Rokytovec, Řepov, Řitonice, Semčice, Skalsko, Smilovice, Sovínky, Strašnov, Strenice, Sudoměř, Sukorady, Ujkovice, Velké Všelisy, Veselice, Vinařice, Vinec, Vlkava, Vrátno, Všejany, Žerčice, Židněves

MNICHOVO HRADIŠTĚ

Mnichovo Hradiště: Bílá Hlína, Boseň, Březina, Dolní Krupá, Horní Bukovina, Chocnějovice, Jivina, Klášter, Hradiště nad Jizerou, Kněžmost, Koryta, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mohelnice nad Jizerou, Mukařov, Neveklovice, Ptýrov, Rokytá, Sezemice, Strážiště, Žďár

Okres Nymburk (Středočeský kraj)

LYSÁ NAD LABEM

Lysá nad Labem: Jiřice, Lysá nad Labem, Milovice, Ostrá, Přerov nad Labem, Semice, Stará Lysá, Starý Vestec, Stratov

NYMBURK

Nymburk: Bobnice, Budiměřice, Čilec, Dvory, Hořátev, Hrubý Jeseník, Chleby, Jíkev, Jizbice, Kamenné Zboží, Kostomlátky, Kostomlaty nad Labem, Košík, Kovanice, Krchleby, Křinec, Loučeň, Mcely, Netřebice, Nový Dvůr, Nymburk, Oskořínek, Rožďalovice, Seletice, Straky, Vestec, Všechlapy, Zbožíčko, Žitovlice

Sadská: Hořany, Hradištko, Chrást, Kostelní Lhota, Milčice, Písty, Sadská, Třebestovice, Velenka, Zvěřínek

PODĚBRADY

Městec Králové: Běrunice, Činěves, Dlouhopolsko, Dobšice, Dymokury, Hradščany, Chotěšice, Chroustov, Kněžice, Kněžičky, Městec Králové, Opočnice, Podmoky, Sloveč, Velenice, Vrbice, Záhornice

Poděbrady: Choťánky, Kolaje, Kouty, Křečkov, Libice nad Cidlinou, Odřepsy, Okřínek, Opolany, Oseček, Pátek, Písková Lhota, Poděbrady, Sány, Senice, Sokoleč, Úmyslovice, Vlkov pod Oškobrhem, Vrbová Lhota (o. Kolín)

Okres Praha-východ (Středočeský kraj)

BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV (s pracovištěm v Praze)

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav: Borek (o. Mělník), Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brázdim, Dřevčice, Dřísy (o. Mělník), Hlavenec (o. Mladá Boleslav), Hovorčovice, Jenštejn, Káraný, Konětopy (o. Mělník), Kostelní Hlavno (o. Mladá Boleslav), Křenek (o. Mělník), Lhota (o. Mělník), Měšice, Mratín, Nová Ves, Nový Vestec, Podolanka, Polerady, Přezletice, Radonice, Sluhy, Sudovo Hlavno (o. Mladá Boleslav), Veleň, Zápy, Záryby (o. Mělník), Zlonín

Čelákovice: Čelákovice, Lázně Toušeň, Mochov, Nehvizdy, Svémyslice, Vyšehořovice, Zeleneč

Odolena Voda: Bašť, Bořanovice, Husinec, Klecany, Klíčany, Líbeznice, Máslovice, Odolena Voda, Panenské Břežany, Předboj, Sedlec, Veliká Ves, Větrušice, Vodochody, Zdiby

Úvaly: Dobročovice, Horoušany, Jirny, Květnice, Sibřina, Šestajovice, Škvorec, Úvaly, Zlatá

ŘÍČANY

Kamenice: Kamenice, Kostelec u Křížků, Křížkový Újezdec, Radějovice, Sulice

Kostelec nad Černými lesy: Černé Voděrady (o. Kolín), Jevany (o. Kolín), Konojedy (o. Kolín), Kostelec nad Černými lesy (o.Kolín), Kozojedy (o. Kolín), Nučice (o. Kolín), Oleška (o. Kolín), Oplany (o. Kolín), Prusice (o. Kolín), Stříbrná Skalice (o. Kolín), Štíhlice (o. Kolín), Vlkančice (o. Kolín), Výžerky (o. Kolín), Vyžlovka (o. Kolín)

Říčany: Babice, Březí, Čestlice, Dobřejovice, Doubek, Herink, Hrusice, Kaliště, Klokočná, Křenice, Kunice, Louňovice, Mirošovice, Mnichovice, Modletice, Mukařov, Nupaky, Ondřejov, Pětihosty, Petříkov, Popovičky, Říčany, Senohraby, Sluštice, Strančice, Struhařov, Světice, Svojetice, Tehov, Tehovec, Velké Popovice, Všestary, Zvánovice

Okres Praha-západ (Středočeský kraj)

ČERNOŠICE (s pracovištěm v Praze)

Černošice: Černošice, Dobřichovice, Choteč, Karlík, Kosoř, Lety, Roblín, Řevnice, Třebotov, Vonoklasy, Všenory

Hostivice: Červený Újezd, Dobrovíz, Dobříč, Drahelčice, Hostivice, Chrášťany, Chýně, Chýnice, Jeneč, Jinočany, Kněževes, Nučice, Ořech, Ptice, Rudná, Středokluky, Tachlovice, Tuchoměřice, Úhonice, Zbuzany

Jesenice: Březová-Oleško, Dolní Břežany, Jesenice, Ohrobec, Průhonice, Psáry, Vestec, Zlatníky-Hodkovice, Zvole

Jílové u Prahy: Buš, Davle, Hradištko, Jílové u Prahy, Kamenný Přívoz, Libeř, Měchenice, Okrouhlo, Petrov, Pohoří, Slapy, Štěchovice, Vrané nad Vltavou

Mníšek pod Brdy: Bojanovice, Bratřínov, Černolice, Čisovice, Hvozdnice, Jíloviště, Klínec, Kytín, Líšnice, Mníšek pod Brdy, Řitka, Trnová, Zahořany

Roztoky: Číčovice, Holubice, Horoměřice, Libčice nad Vltavou, Lichoceves, Okoř, Roztoky, Statenice, Svrkyně, Tursko, Úholičky, Únětice, Velké Přílepy

Okres Příbram (Středočeský kraj)

DOBŘÍŠ

Dobříš: Borotice, Čím, Daleké Dušníky, Dobříš, Drevníky, Drhovy, Hřiměždice, Chotilsko, Korkyně, Malá Hraštice, Mokrovraty, Nečín, Nová Ves pod Pleší, Nové Dvory, Nový Knín, Obořiště, Ouběnice, Rosovice, Rybníky, Stará Huť, Svaté Pole, Velká Lečice, Voznice, Županovice

PŘÍBRAM

Březnice: Březnice, Drahenice, Hlubyně, Horčápsko, Hudčice, Hvožďany, Chrást, Koupě, Nestrašovice, Počaply, Starosedlský Hrádek, Svojšice, Tochovice, Tušovice, Volenice

Příbram: Bohostice, Bohutín, Bratkovice, Buková u Příbramě, Bukovany, Cetyně, Čenkov, Dlouhá Lhota, Dolní Hbity, Drahlín, Drásov, Dubenec, Dubno, Háje, Hluboš, Chraštice, Jablonná, Jince, Kamýk nad Vltavou, Kotenčice, Kozárovice, Křešín, Láz, Lazsko, Lešetice, Lhota u Příbramě, Milín, Modřovice, Narysov, Občov, Obecnice, Obory, Ohrazenice, Ostrov, Pečice, Pičín, Podlesí, Příbram Radětice, Sádek, Smolotely, Solenice, Suchdol, Těchařovice, Trhové Dušníky, Třebsko, Višňová, Vrančice, Vysoká u Příbramě, Zalužany, Zbenice, Zduchovice

Rožmitál pod Třemšínem: Bezděkov pod Třemšínem, Nepomuk, Rožmitál pod Třemšínem, Sedlice, Věšín, Vranovice, Vševily

Vojenský újezd Brdy

SEDLČANY

Sedlčany: Dublovice, Jesenice, Klučenice, Kňovice, Kosova Hora, Krásná Hora nad Vltavou, Křepenice, Milešov, Nalžovice, Nedrahovice, Nechvalice, Osečany, Petrovice, Počepice, Prosenická Lhota, Příčovy, Radíč, Sedlčany, Sedlec-Prčice (o. Benešov), Svatý Jan, Štětkovice, Vysoký Chlumec

Okres Rakovník (Středočeský kraj)

RAKOVNÍK

Jesenice: Děkov, Drahouš, Hořovičky, Jesenice, Kolešov, Krty, Oráčov, Pšovlky, Švihov, Žďár

Křivoklát: Branov, Karlova Ves, Křivoklát, Městečko, Nezabudice, Pustověty, Račice, Roztoky, Sýkořice, Velká Buková, Zbečno

Nové Strašecí: Bdín, Kalivody, Kozojedy, Kroučová, Krušice, Milý, Mšec, Mšecké Žehrovice, Nové Strašecí, Pochvalov, Přerubenice, Ruda, Rynholec, Řevničov, Smilovice, Srbeč, Třeboc, Třtice

Rakovník: Břežany, Čistá, Hořesedly, Hřebečníky, Hředle, Hvozd, Chrášťany, Janov, Kněževes, Kolešovice, Kounov, Krakov, Krakovec, Krupá, Lašovice, Lišany, Lubná, Lužná, Malinová, Milostín, Mutějovice, Nesuchyně, Nový Dům, Olešná, Panoší Újezd, Pavlíkov, Petrovice, Příčina, Přílepy, Rakovník, Řeřichy, Senec, Senomaty, Skryje, Slabce, Svojetín, Šanov, Šípy, Václavy, Velká Chmelištná, Všesulov, Všetaty, Zavidov

VÚSC JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem v Českých Budějovicích

Okres České Budějovice (Jihočeský kraj)

ČESKÉ BUDĚJOVICE

České Budějovice: Adamov, Borek, Borovnice, Boršov nad Vltavou, Bošilec, Branišov, Břehov, Čakov, Čejkovice, České Budějovice, Dasný, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Doubravice, Doudleby, Drahotěšice, Dubičné, Dubné, Dynín, Habří, Heřmaň, Hlavatce, Hlincová Hora, Homole, Hosín, Hradce, Hrdějovice, Hůry, Chotýčany, Jankov, Jivno, Kamenný Újezd, Komařice, Kvítkovice, Ledenice, Libníč, Lipí, Litvínovice, Mazelov, Mokrý Lom, Nedabyle, Neplachov, Nová Ves, Planá, Plav, Radošovice, Roudné, Rudolfov, Římov, Sedlec, Srubec, Staré Hodějovice, Strážkovice, Strýčice, Střížov, Ševětín, Úsilné, Včelná, Vidov, Vitín, Vlkov, Vrábče, Vráto, Záboří, Závraty, Žabovřesky

Hluboká nad Vltavou: Dříteň, Hluboká nad Vltavou, Nákří, Olešník

Lišov: Hvozdec, Libín, Lišov, Štěpánovice, Zvíkov

Zliv: Dívčice, Mydlovary, Pištín, Zahájí, Zliv

TRHOVÉ SVINY

Nové Hrady: Horní Stropnice, Hranice, Nové Hrady, Žďár

Trhové Sviny: Borovany, Čížkrajice, Jílovice, Kamenná, Ločenice, Mladošovice, Olešnice, Ostrolovský Újezd, Petříkov, Slavče, Svatý Jan nad Malší, Trhové Sviny

TÝN NAD VLTAVOU

Týn nad Vltavou: Bečice, Čenkov u Bechyně (o. Tábor), Dobšice, Dolní Bukovsko, Dražíč (o. Písek), Hartmanice, Horní Kněžeklady, Hosty, Chrášťany, Modrá Hůrka, Temelín, Týn nad Vltavou, Všemyslice, Žimutice

Okres Český Krumlov (Jihočeský kraj)

ČESKÝ KRUMLOV

Český Krumlov: Bohdalovice, Brloh, Český Krumlov, Dolní Třebonín, Holubov, Hořice na Šumavě, Chlumec, Chvalšiny, Kájov, Křemže, Mirkovice, Mojné, Nová Ves, Přídolí, Přísečná, Smím, Světlík, Větřní, Věžovatá Pláně, Zlatá Koruna, Zubčice

Horní Planá: Černá v Pošumaví, Frymburk, Horní Planá

Vyšší Brod: Lipno nad Vltavou, Loučovice, Malšín, Přední Výtoň, Rožmberk nad Vltavou, Vyšší Brod

Vojenský újezd Boletice

KAPLICE

Kaplice: Benešov nad Černou, Besednice, Bujanov, Dolní Dvořiště, Horní Dvořiště, Kaplice, Malonty, Netřebice, Omlenice, Pohorská Ves, Rožmitál na Šumavě, Soběnov, Střítež, Velešín, Zvíkov

Okres Jindřichův Hradec (Jihočeský kraj)

DAČICE

Dačice: Báňovice, Budeč, Budíškovice, Cizkrajov, Červený Hrádek, Český Rudolec, Dačice, Dobrohošť, Heřmaneč, Horní Meziříčko, Horní Němčice, Horní Slatina, Hříšice, Kostelní Vydří, Peč, Staré Hobzí, Studená, Třebětice, Volfířov

Slavonice: Dešná, Písečné, Slavonice, Županovice

JINDŘICHŮV HRADEC

Jindřichův Hradec: Bednárec, Bednáreček, Blažejov, Bořetín, Březina, Člunek, Deštná, Dívčí Kopy, Dolní Pěna, Dolní Žďár, Doňov, Drunče, Hadravova Rosička, Hatín, Horní Pěna, Horní Radouň, Horní Skrýchov, Hospříz, Jarošov nad Nežárkou, Jilem, Jindřichův Hradec, Kačlehy, Kamenný Malíkov, Kardašova Řečice, Kostelní Radouň, Kunžak, Lásenice, Lodhéřov, Nová Olešná, Nová Včelnice, Okrouhlá Radouň, Pístina, Plavsko, Pleše, Pluhův Žďár, Polště, Popelín, Příbraz, Ratiboř, Rodvínov, Roseč, Rosička, Stráž nad Nežárkou, Strmilov, Střížovice, Světce, Újezdec, Velký Ratmírov, Vícemil, Višňová, Vlčetínec, Vydří, Záhoří, Zahrádky, Žďár

Nová Bystřice: Číměř, Nová Bystřice, Staré Město pod Landštejnem

TŘEBOŇ

České Velenice: České Velenice, Nová Ves nad Lužnicí

Suchdol nad Lužnicí: Dvory nad Lužnicí, Halámky, Rapšach, Suchdol nad Lužnicí

Třeboň: Cep, Domanín, Dunajovice, Frahelž, Hamr, Hrachoviště, Chlum u Třeboně, Klec, Lomnice nad Lužnicí, Lužnice, Majdalena, Novosedly nad Nežárkou, Ponědraž, Ponědrážka, Smržov, Staňkov, Stříbřec, Třeboň, Záblatí

Okres Písek (Jihočeský kraj)

MILEVSKO

Milevsko: Bernatice, Borovany, Božetice, Branice, Hrazany, Hrejkovice, Chyšky, Jetětice, Jickovice, Kostelec nad Vltavou, Kovářov, Křižanov, Kučeř, Květov, Milevsko, Okrouhlá, Osek, Přeborov, Přeštěnice, Sepekov, Stehlovice, Veselíčko, Vlksice, Zbelítov, Zběšičky, Zhoř

PÍSEK

Mirotice: Boudy, Cerhonice, Čimelice, Mirotice, Rakovice, Smetanova Lhota, Varvažov

Mirovice: Horosedly, Kožlí, Králova Lhota, Lety, Minice, Mirovice, Mišovice, Myslín, Nerestce, Nevězice, Orlík nad Vltavou, Probulov

Písek: Albrechtice nad Vltavou, Čížová, Dobev, Dolní Novosedly, Drhovle, Heřmaň, Kestřany, Kluky, Křenovice, Olešná, Oslov, Ostrovec, Písek, Podolí I, Předotice, Putim, Ražice, Slabčice, Temešvár, Vlastec, Vojníkov, Vráž, Vrcovice, Záhoří, Zvíkovské Podhradí

Protivín: Paseky, Protivín, Skály, Tálín, Žďár

Okres Prachatice (Jihočeský kraj)

PRACHATICE

Netolice: Babice, Chvalovice, Lužice, Mahouš, Malovice, Němčice, Netolice, Olšovice

Prachatice: Bohunice, Budkov, Bušanovice, Drslavice, Dub, Dvory, Hracholusky, Husinec, Chlumany, Chroboly, Kratušín, Ktiš, Lažiště, Lhenice, Lipovice, Mičovice, Nebahovy, Pěčnov, Prachatice, Radhostice, Strunkovice nad Blanicí, Těšovice, Tvrzice, Újezdec, Vitějovice, Vlachovo Březí, Záblatí, Zábrdí, Žernovice

Volary: Křišťanov, Lenora, Nová Pec, Stožec, Volary, Zbytiny, Želnava

VIMPERK

Vimperk: Bohumilice, Borová Lada, Bošice, Buk, Čkyně, Horní Vltavice, Kubova Huť, Kvilda, Lčovice, Nicov, Nové Hutě, Stachy, Strážný, Svatá Maří, Šumavské Hoštice, Vacov, Vimperk, Vrbice, Zálezly, Zdíkov, Žárovná

Okres Strakonice (Jihočeský kraj)

BLATNÁ

Blatná: Bělčice, Bezdědovice, Blatná, Bratronice, Březí, Buzice, Čečelovice, Hajany, Hornosín, Chlum, Chobot, Kadov, Kocelovice, Lažánky, Lažany, Lnáře, Lom, Mačkov, Myštice, Předmíř, Sedlice, Škvořetice, Tchořovice, Uzenice, Uzeničky, Záboří

STRAKONICE

Strakonice: Cehnice, Čejetice, Doubravice, Drachkov, Droužetice, Hlupín, Horní Poříčí, Chrášťovice, Jinín, Kalenice, Katovice, Kladruby, Kraselov, Krejnice, Krty-Hradec, Kuřimany, Kváskovice, Libětice, Mečichov, Miloňovice, Mnichov, Mutěnice, Nebřehovice, Novosedly, Osek, Paračov, Pracejovice, Přední Zborovice, Přešťovice, Radějovice, Radomyšl, Radošovice, Rovná, Řepice, Skály, Slaník, Sousedovice, Strakonice, Strašice, Střelské Hoštice, Štěchovice, Štěkeň, Třebohostice, Třešovice, Úlehle, Únice, Velká Turná, Volenice, Zahorčice, Zvotoky

Volyně: Čepřovice, Čestice, Drážov, Dřeštín, Hoslovice, Hoštice, Litochovice, Malenice, Milejovice, Němčice, Němětice, Nihošovice, Nišovice, Nová Ves, Předslavice, Přechovice, Strunkovice nad Volyňkou, Vacovice, Volyně

VODŇANY

Vodňany: Bavorov, Bílsko, Budyně, Číčenice, Drahonice, Hájek, Chelčice, Krajníčko, Krašlovice, Libějovice, Měkynec, Pivkovice, Pohorovice, Skočice, Stožice, Truskovice, Vodňany

Okres Tábor (Jihočeský kraj)

SOBĚSLAV

Soběslav: Budislav, Dírná, Dráchov, Hlavatce, Chotěmice, Katov, Klenovice, Komárov, Mezná, Myslkovice, Přehořov, Roudná, Sedlečko u Soběslavě, Skalice, Soběslav, Třebějice, Tučapy, Vesce, Vlastiboř, Zvěrotice

Veselí nad Lužnicí: Borkovice, Drahov, Mažice, Řípec, Sviny, Val, Veselí nad Lužnicí, Vlkov, Zálší, Zlukov, Žíšov

TÁBOR

Bechyně: Bechyně, Březnice, Černýšovice, Dobronice u Bechyně, Haškovcova Lhota, Hodětín, Hodonice, Radětice, Rataje, Sudoměřice u Bechyně, Záhoří

Mladá Vožice: Běleč, Hlasivo, Mladá Vožice, Nová Ves u Mladé Vožice, Oldřichov, Řemíčov, Slapsko, Smilovy Hory, Šebířov, Vilice, Zhoř u Mladé Vožice

Sezimovo Ústí: Košice, Planá nad Lužnicí, Sezimovo Ústí

Tábor: Balkova Lhota, Bečice, Borotín, Bradáčov, Dlouhá Lhota, Dolní Hořice, Dolní Hrachovice, Dražice, Dražičky, Drhovice, Chotoviny, Choustník, Chrbonín, Chýnov, Jedlany, Jistebnice, Košín, Krátošice, Krtov, Libějice, Lom, Malšice, Meziříčí, Mlýny, Nadějkov, Nasavrky, Nemyšl, Nová Ves u Chýnova, Opařany, Pohnánec, Pohnání, Pojbuky, Psárov, Radenín, Radimovice u Tábora, Radimovice u Želče, Radkov, Ratibořské Hory, Rodná, Řepeč, Skopytce, Skrýchov u Malšic, Slapy, Stádlec, Sudoměřice u Tábora, Svrabov, Tábor, Turovec, Ústrašice, Vlčevec, Vodice, Zadní Střítež, Zhoř u Tábora, Želeč

VÚSC PLZEŇSKÝ KRAJ se sídlem v Plzni

Okres Domažlice (Západočeský kraj)

DOMAŽLICE

Domažlice: Babylon, Česká Kubice, Díly, Domažlice, Draženov, Hradiště, Chocomyšl, Chodov, Chrastavice, Kanice, Kaničky, Klenčí pod Čerchovem, Koloveč, Luženičky, Milavče, Mrákov, Nemanice, Nevolice, Pasečnice, Pec, Pelechy, Postřekov, Srbice, Stráž, Tlumačov, Trhanov, Újezd, Únějovice, Zahořany, Ždánov

Kdyně: Brnířov, Chodská Lhota, Kdyně, Kout na Šumavě, Libkov, Loučim, Mezholezy (dříve okres Domažlice), Němčice, Nová Ves, Pocinovice, Spáňov, Úboč, Úsilov, Všepadly, Všeruby

Poběžovice: Bělá nad Radbuzou, Drahotín, Hora Svatého Václava, Hostouň, Hvožďany, Mnichov, Mutěnín, Nový Kramolín, Otov, Pařezov, Poběžovice, Rybník, Vlkanov

HORŠOVSKÝ TÝN

Horšovský Týn: Blížejov, Horšovský Týn, Křenovy, Meclov, Mezholezy (dříve okres Horšovský Týn), Mířkov, Semněvice, Srby, Velký Malahov, Vidice

Staňkov: Čermná, Hlohová, Hlohovčice, Močerady, Osvračín, Poděvousy, Puclice, Staňkov

Okres Klatovy (Západočeský kraj)

HORAŽĎOVICE

Horažďovice: Břežany, Hejná, Horažďovice, Hradešice, Chanovice, Kejnice, Kovčín, Kvášňovice, Malý Bor, Maňovice, Myslív, Nalžovské Hory, Nechodiv, Olšany, Pačejov, Slatina, Svéradice, Tužice, Velké Hydčice, Velký Bor

KLATOVY

Klatovy: Běhařov, Běšiny, Bezděkov, Biřkov, Bolešiny, Čachrov, Černíkov (o. Domažlice), Červené Poříčí, Dlažov, Dolany, Chlistov, Chudenice, Janovice nad Úhlavou, Javor, Ježovy, Klatovy, Klenová, Křenice, Lomec, Měčín, Mezihoří, Mochtín, Myslovice, Obytce, Ostřetice, Poleň, Předslav, Strážov, Švihov, Týnec, Vrhaveč, Vřeskovice

Nýrsko: Dešenice, Hamry, Chudenín, Nýrsko, Železná Ruda

Plánice: Číhaň, Hnačov, Mlýnské Struhadlo, Plánice, Újezd u Plánice, Zavlekov, Zborovy

SUŠICE

Kašperské Hory: Horská Kvilda, Kašperské Hory, Modrava, Rejštejn, Srní

Sušice: Budětice, Bukovník, Čímice, Dlouvá Ves, Dobršín, Domoraz, Dražovice, Frymburk, Hartmanice, Hlavňovice, Hrádek, Kolinec, Mokrosuky, Nezamyslice, Nezdice na Šumavě, Petrovice u Sušice, Podmokly, Prášily, Rabí, Soběšice, Strašín, Sušice, Velhartice, Žihobce, Žichovice

Okres Plzeň-město (Západočeský kraj)

PLZEŇ

Plzeň: Dýšina (o. Plzeň-sever), Chrást (o. Plzeň-sever), Kyšice (o. Plzeň-sever), Lhota (o. Plzeň-jih), Malesice (o. Plzeň-sever), Plzeň

Starý Plzenec: Chválenice (o. Plzeň-jih), Letkov (o. Plzeň-jih), Lhůta (o. Plzeň-jih), Losiná (o. Plzeň-jih), Mokrouše (o. Plzeň-jih), Nezbavětice (o. Plzeň-jih), Nezvěstice (o. Plzeň-jih), Starý Plzenec (o. Plzeň-jih), Štáhlavy (o. Plzeň-jih), Štěnovický Borek (o. Plzeň-jih), Tymákov (o. Plzeň-jih)

Okres Plzeň-jih (Západočeský kraj)

BLOVICE

Blovice: Blovice, Drahkov, Chlum, Chocenice, Jarov, Letiny, Louňová, Seč, Střížovice, Únětice, Vlčtejn, Zdemyslice, Ždírec

Spálené Poříčí: Borovno, Milínov, Míšov, Nové Mitrovice, Spálené Poříčí, Žákava

NEPOMUK

Nepomuk: Čížkov, Čmelíny, Hradiště, Chlumy, Kasejovice, Klášter, Kozlovice, Kramolín, Měcholupy, Mileč, Mladý Smolivec, Mohelnice, Nekvasovy, Nepomuk, Neurazy, Nezdřev, Oselce, Polánka, Prádlo, Sedliště, Srby, Tojice, Třebčice, Vrčeň, Žinkovy, Životice

PŘEŠTICE

Přeštice: Bolkov, Borovy, Buková, Čižice, Dolce, Dolní Lukavice, Horní Lukavice, Horšice, Chlumčany, Kbel, Lužany, Merklín, Nebílovy, Netunice, Nezdice (o. Klatovy), Oplot, Otěšice, Předenice, Přeštice, Příchovice, Ptenín, Radkovice, Roupov, Řenče, Skašov, Soběkury, Štěnovice, Týniště, Útušice, Vlčí

STOD

Dobřany: Dnešice, Dobřany, Nová Ves, Přestavlky, Vstiš

Holýšov: Bukovec (o. Domažlice), Čečovice (o. Domažlice), Černovice (o. Domažlice), Holýšov (o. Domažlice), Horní Kamenice (o. Domažlice), Kvíčovice (o. Domažlice), Neuměř (o. Domažlice), Štichov (o. Domažlice), Všekary (o. Domažlice)

Stod: Honezovice, Hradec, Chotěšov, Kotovice, Lisov, Líšina, Stod, Střelice, Ves Touškov, Zemětice

Okres Plzeň-sever (Západočeský kraj)

KRALOVICE

Kralovice: Bílov, Bohy, Brodeslavy, Černíkovice, Dolní Hradiště, Hlince, Holovousy, Chříč, Kočín, Kopidlo, Kozojedy, Kožlany, Kralovice, Mladotice, Pastuchovice, Potvorov, Sedlec, Slatina, Studená, Tis u Blatna, Velečín, Všehrdy, Výrov, Vysoká Libyně, Žihle

Manětín: Bezvěrov (o. Karlovy Vary), Dražeň, Hvozd, Manětín, Nečtiny, Štichovice

Plasy: Dobříč, Dolní Bělá, Horní Bělá, Jarov, Kaznějov, Koryta, Líté, Loza, Mrtník, Obora, Pláně, Plasy, Rybnice

NÝŘANY (s pracovištěm v Plzni)

Město Touškov: Bdeněves, Čeminy, Čerňovice, Chotíkov, Kozolupy, Křelovice, Líšťany, Město Touškov, Myslinka, Pernarec, Plešnice, Pňovany, Újezd nade Mží, Úlice, Vochov

Nýřany: Blatnice, Heřmanova Huť, Hněvnice, Kbelany, Líně, Lochousice, Nýřany, Přehýšov, Rochlov, Tlučná, Úherce, Vejprnice, Zbůch

Třemošná: Bučí, Česká Bříza, Dolany, Druztová, Horní Bříza, Hromnice, Kaceřov, Krašovice, Ledce, Nadryby, Tatiná, Trnová, Třemošná, Zruč-Senec, Žilov

Všeruby: Blažim, Krsy, Kunějovice, Nekmíř, Nevřeň, Ostrov u Bezdružic, Příšov, Úněšov, Úterý, Všeruby, Zahrádka

Okres Rokycany (Západočeský kraj)

ROKYCANY

Radnice: Bezděkov, Břasy, Bujesily, Hlohovice, Chlum, Chomle, Kamenec, Kladruby, Lhotka u Radnic, Liblín, Němčovice, Přívětice, Radnice, Sebečice, Skomelno, Újezd u Svatého Kříže, Vejvanov

Rokycany: Březina, Bušovice, Dobřív, Ejpovice, Holoubkov, Hrádek, Hůrky, Cheznovice, Kakejcov, Kamenný Újezd, Klabava, Kornatice, Litohlavy, Medový Újezd, Mešno, Mirošov, Mýto, Nevid, Osek, Příkosice, Raková, Rokycany, Skořice, Smědčice, Strašice, Svojkovice, Štítov, Těně, Těškov, Trokavec, Veselá, Vísky, Volduchy, Všenice

Zbiroh: Cekov, Čilá, Drahoňův Újezd, Hradiště, Kařez, Kařízek, Lhota pod Radčem, Líšná, Mlečice, Ostrovec-Lhotka, Plískov, Podmokly, Sirá, Terešov, Týček, Zbiroh, Zvíkovec

Okres Tachov (Západočeský kraj)

STŘÍBRO

Bezdružice: Bezdružice, Cebiv, Horní Kozolupy, Kokašice, Konstantinovy Lázně

Stříbro: Benešovice, Černošín, Erpužice, Kladruby, Kostelec, Kšice, Olbramov, Ošelín, Prostiboř, Skapce, Stříbro, Sulislav, Svojšín, Sytno, Trpísty, Únehle, Vranov, Záchlumí, Zhoř

TACHOV

Bor: Bor, Přimda, Rozvadov, Staré Sedliště, Staré Sedlo, Stráž, Třemešné

Planá: Brod nad Tichou, Broumov, Chodová Planá, Chodský Újezd, Kočov, Lestkov, Planá, Zadní Chodov

Tachov: Ctiboř, Částkov, Dlouhý Újezd, Halže, Hošťka, Lesná, Lom u Tachova, Milíře, Obora, Studánka, Tachov, Tisová

VÚSC KARLOVARSKÝ KRAJ se sídlem v Karlových Varech

Okres Cheb (Západočeský kraj)

: Aš, Hazlov, Hranice, Krásná, Podhradí

CHEB

Cheb: Dolní Žandov, Františkovy Lázně, Cheb, Křižovatka, Libá, Lipová, Luby, Milhostov, Milíkov, Nebanice, Nový Kostel, Odrava, Okrouhlá, Plesná, Pomezí nad Ohří, Poustka, Skalná, Třebeň, Tuřany, Velký Luh, Vojtanov

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Mariánské Lázně: Drmoul, Lázně Kynžvart, Mariánské Lázně, Mnichov, Ovesné Kladruby, Prameny, Stará Voda, Teplá (o. Karlovy Vary), Trstěnice, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe, Vlkovice, Zádub-Závišín

Okres Karlovy Vary (Západočeský kraj)

KARLOVY VARY

Karlovy Vary: Andělská Hora, Bochov, Božičany, Březová, Dalovice, Děpoltovice, Hory, Jenišov, Karlovy Vary, Kolová, Kyselka, Mírová, Nová Role, Otovice, Pila, Sadov, Stanovice, Stružná, Šemnice, Teplička

Nejdek: Černava, Nejdek, Nové Hamry, Smolné Pece, Vysoká Pec

Toužim: Bečov nad Teplou, Chodov, Krásné Údolí, Otročín, Toužim, Útvina

Žlutice: Čichalov, Chyše, Pšov, Štědrá, Valeč, Verušičky, Vrbice, Žlutice

Vojenský újezd Hradiště

OSTROV

Ostrov: Abertamy, Boží Dar, Hájek, Horní Blatná, Hroznětín, Jáchymov, Krásný Les, Merklín, Ostrov, Pernink, Potůčky, Stráž nad Ohří, Velichov, Vojkovice

Okres Sokolov (Západočeský kraj)

KRASLICE

Kraslice: Bublava, Jindřichovice, Kraslice, Oloví, Přebuz, Rotava, Stříbrná, Šindelová

SOKOLOV

Horní Slavkov: Horní Slavkov, Krásno, Nová Ves

Chodov: Chodov, Nové Sedlo, Tatrovice, Vintířov, Vřesová

Kynšperk nad Ohří: Kaceřov, Kynšperk nad Ohří, Libavské Údolí, Šabina

Loket: Loket, Staré Sedlo

Sokolov: Březová, Bukovany, Citice, Dasnice, Dolní Nivy, Dolní Rychnov, Habartov, Chlum Svaté Máří, Josefov, Krajková, Královské Poříčí, Lomnice, Rovná, Sokolov, Svatava, Těšovice

VÚSC ÚSTECKÝ KRAJ se sídlem v Ústí nad Labem

Okres Děčín (Severočeský kraj)

DĚČÍN

Benešov nad Ploučnicí: Benešov nad Ploučnicí, Dolní Habartice, Františkov nad Ploučnicí, Heřmanov, Horní Habartice, Malá Veleň, Merboltice, Starý Šachov, Valkeřice, Velká Bukovina, Verneřice

Česká Kamenice: Česká Kamenice, Janská, Jetřechovice, Kunratice, Kytlice, Markvartice, Srbská Kamenice, Veselé

Děčín: Arnoltice, Bynovec, Děčín, Dobkovice, Dobrná, Hřensko, Huntířov, Janov, Jílové, Kámen, Labská Stráň, Ludvíkovice, Malšovice, Růžová, Těchlovice

RUMBURK

Rumburk: Doubice, Jiříkov, Krásná Lípa, Rumburk, Staré Křečany

Šluknov: Dolní Poustevna, Lipová, Lobendava, Mikulášovice, Šluknov, Velký Šenov, Vilémov

VARNSDORF

Varnsdorf: Dolní Podluží, Horní Podluží, Chřibská, Jiřetín pod Jedlovou, Rybniště, Varnsdorf

Okres Chomutov (Severočeský kraj)

CHOMUTOV

Chomutov: Bílence, Blatno, Březno, Černovice, Droužkovice, Hora Svatého Šebestiána, Hrušovany, Chomutov, Kalek, Křimov, Málkov, Místo, Nezabylice, Spořice, Údlice, Všehrdy, Výsluní

Jirkov: Boleboř, Jirkov, Otvice, Pesvice, Strupčice, Vrskmaň, Všestudy, Vysoká Pec

KADAŇ

Kadaň: Chbany, Kadaň, Libědice, Mašťov, Pětipsy, Račetice, Radonice, Rokle, Veliká Ves, Vilémov

Klášterec nad Ohří: Domašín, Klášterec nad Ohří, Okounov, Perštejn

Vejprty: Kovářská, Kryštofovy Hamry, Loučná, Měděnec, Veprty

Okres Litoměřice (Severočeský kraj)

LITOMĚŘICE

Litoměřice: Bohušovice nad Ohří, Brňany, Brozany nad Ohří, Býčkovice, Dolánky nad Ohří, Drahobuz, Hlinná, Chudoslavice, Kamýk, Křešice, Libochovany, Litoměřice, Malíč, Michalovice, Miřejovice, Mlékojedy, Oleško, Píšťany, Ploskovice, Polepy, Rochov, Staňkovice, Terezín, Travčice, Trnovany, Třebušín, Velké Žernoseky, Vrutice, Žalhostice, Žitenice

Štětí: Hoštka, Račice, Snědovice, Štětí

Úštěk: Horní Řepčice, Chotiněves, Levín, Liběšice, Lovečkovice, Úštěk

LOVOSICE

Libochovice: Černiv, Evaň, Chotěšov, Klapý, Křesín, Libochovice, Lkáň, Radovesice, Sedlec, Slatina

Lovosice: Čížkovice, Děčany, Dlažkovice, Chodovlice, Chotiměř, Jenčice, Keblice, Lhotka nad Labem, Lovosice, Lukavec, Malé Žernoseky, Podsedice, Prackovice nad Labem, Siřejovice, Sulejovice, Třebenice, Třebívlice, Úpohlavy, Velemín, Vchynice, Vlastislav, Vrbičany

ROUDNICE NAD LABEM

Roudnice nad Labem: Bechlín, Brzánky, Bříza, Budyně nad Ohří, Ctiněves, Černěves, Černouček, Dobříň, Doksany, Dušníky, Horní Beřkovice, Hrobce, Chodouny, Kleneč, Kostomlaty pod Řípem, Krabčice, Kyškovice, Libkovice pod Řípem, Libotenice, Martiněves, Mnetěš, Mšené-lázně, Nové Dvory, Přestavlky, Račiněves, Roudnice nad Labem, Straškov-Vodochody, Vědomice, Vražkov, Vrbice, Záluží, Žabovřesky nad Ohří, Židovice

Okres Louny (Severočeský kraj)

LOUNY

Louny: Blšany u Loun, Brodec, Břvany, Cítoliby, Černčice, Dobroměřice, Domoušice, Hříškov, Hřivice, Chlumčany, Chožov, Chraberce, Jimlín, Koštice, Kozly, Lenešice, Libčeves, Líšťany, Louny, Nová Ves, Obora, Opočno, Panenský Týnec, Peruc, Pnětluky, Počedělice, Raná, Ročov, Slavětín, Smolnice, Toužetín, Úherce, Veltěže, Vinařice, Vrbno nad Lesy, Vršovice, Zbrašín, Želkovice, Žerotín

Postoloprty: Postoloprty, Výškov

PODBOŘANY

Podbořany: Blatno, Blšany, Krásný Dvůr, Kryry, Lubenec, Nepomyšl, Očihov, Petrohrad, Podbořanský Rohozec, Podbořany, Vroutek

ŽATEC

Žatec: Bitozeves, Blažim, Čeradice, Deštnice, Holedeč, Liběšice, Libočany, Libořice, Lipno, Lišany, Měcholupy, Nové Sedlo, Staňkovice, Tuchořice, Velemyšleves, Zálužice, Žatec, Žiželice

Okres Most (Severočeský kraj)

LITVÍNOV

Litvínov: Brandov, Český Jiřetín, Hora Svaté Kateřiny, Horní Jiřetín, Klíny, Litvínov, Lom, Louka u Litvínova, Mariánské Radčice, Meziboří, Nová Ves v Horách

MOST

Most: Bečov, Bělušice, Braňany, Havraň, Korozluky, Lišnice, Lužice, Malé Březno, Most, Obrnice, Patokryje, Polerady, Skršín, Volevčice, Želenice

Okres Teplice (Severočeský kraj)

BÍLINA

Bílina: Bílina, Hostomice, Hrobčice, Ledvice, Lukov, Měrunice, Ohníč, Světec

TEPLICE

Duchcov: Duchcov, Háj u Duchcova, Hrob, Jeníkov, Košťany, Lahošť, Mikulov, Moldava, Osek, Zabrušany

Krupka: Krupka

Teplice: Bořislav, Bystřany, Bžany, Dubí, Kladruby, Kostomlaty pod Milešovkou, Modlany, Novosedlice, Proboštov, Rtyně nad Bílinou, Srbice, Teplice, Újezdeček, Žalany, Žim

Okres Ústí nad Labem (Severočeský kraj)

ÚSTÍ NAD LABEM

Libouchec: Libouchec, Petrovice, Tisá, Velké Chvojno

Ústí nad Labem: Dolní Zálezly, Habrovany, Chabařovice, Chlumec, Chuderov, Malečov, Povrly, Přestanov, Ryjice, Řehlovice, Stebno, Tašov, Telnice, Trmice, Ústí nad Labem

Velké Březno: Homole u Panny, Malé Březno, Velké Březno, Zubrnice

VÚSC LIBERECKÝ KRAJ se sídlem v Liberci

Okres Česká Lípa (Severočeský kraj)

ČESKÁ LÍPA

Česká Lípa: Blíževedly, Bohatice, Častolovice, Česká Lípa, Holany, Horní Libchava, Horní Police, Jestřebí, Kozly, Kravaře, Kvítkov, Nový Oldřichov, Provodín, Sosnová, Stružnice, Stvolínky, Velenice, Volfartice, Zahrádky, Zákupy, Žandov

Doksy: Bezděz, Blatce, Doksy, Dubá, Chlum, Luka, Okna, Skalka u Doks, Tachov, Tuhaň, Vrchovany, Ždírec

Mimoň: Brniště, Dubnice, Hamr na Jezeře, Mimoň, Noviny pod Ralskem, Pertoltice pod Ralskem, Ralsko, Stráž pod Ralskem

NOVÝ BOR

Cvikov: Cvikov, Krompach, Kunratice u Cvikova, Mařenice, Svor

Nový Bor: Chotovice, Kamenický Šenov, Nový Bor, Okrouhlá, Polevsko, Prysk, Radvanec, Skalice u České Lípy, Sloup v Čechách, Slunečná, Svojkov

Okres Jablonec nad Nisou (Severočeský kraj)

JABLONEC NAD NISOU

Jablonec nad Nisou: Bedřichov, Dalešice, Jablonec nad Nisou, Janov nad Nisou, Josefův Důl, Lučany na d Nisou, Maršovice, Nová Ves nad Nisou, Pulečný, Rádlo, Rychnov u Jablonce nad Nisou

TANVALD

Tanvald: Albrechtice v Jizerských horách, Desná, Harrachov (o. Semily), Jiřetín pod Bukovou, Kořenov, Plavy, Smržovka, Tanvald, Velké Hamry, Zlatá Olešnice

ŽELEZNÝ BROD

Železný Brod: Držkov, Jílové u Držkova, Koberovy, Líšný, Loužnice, Pěnčín, Radčice, Skuhrov, Vlastiboř, Zásada, Železný Brod

Okres Liberec (Severočeský kraj)

FRÝDLANT

Frýdlant: Bílý Potok, Bulovka, Černousy, Dětřichov, Dolní Řasnice, Frýdlant, Habartice, Hejnice, Heřmanice, Horní Řasnice, Krásný Les, Kunratice, Pertoltice, Raspenava, Višňová

Nové Město pod Smrkem: Jindřichovice pod Smrkem, Lázně Libverda, Nové Město pod Smrkem

LIBEREC

Český Dub: Bílá, Cetenov, Český Dub, Hlavice, Janův Důl, Křižany, Osečná, Proseč pod Ještědem, Světlá pod Ještědem, Všelibice, Zdislava

Hodkovice nad Mohelkou: Hodkovice nad Mohelkou

Hrádek nad Nisou: Hrádek nad Nisou, Chotyně, Rynoltice

Chrastava: Bílý Kostel nad Nisou, Chrastava, Kryštofovo Údolí, Mníšek, Nová Ves, Oldřichov v Hájích

Jablonné v Podještědí: Jablonné v Podještědí (o. Česká Lípa), Janovice v Podještědí (o. Česká Lípa), Velký Valtinov (o. Česká Lípa)

Liberec: Dlouhý Most, Jeřmanice, Liberec, Stráž nad Nisou, Šimonovice

Okres Semily (Východočeský kraj)

JILEMNICE

Jilemnice: Benecko, Bukovina u Čisté, Čistá u Horek, Horka u Staré Paky, Horní Branná, Jestřabí v Krkonoších, Jilemnice, Kruh, Levínská Olešnice, Martinice v Krkonoších, Mříčná, Peřimov, Poniklá, Roztoky u Jilemnice, Studenec, Svojek, Víchová nad Jizerou, Vítkovice

Rokytnice nad Jizerou: Jablonec nad Jizerou, Paseky nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou

SEMILY

Lomnice nad Popelkou: Bělá, Bradlecká Lhota, Košťálov, Libštát, Lomnice nad Popelkou, Nová Ves nad Popelkou, Stružinec, Syřenov, Veselá

Semily: Benešov u Semil, Bozkov, Bystrá nad Jizerou, Háje nad Jizerou, Chuchelna, Jesenný, Příkrý, Roprachtice, Roztoky u Semil, Semily, Slaná, Vysoké nad Jizerou, Záhoří

TURNOV

Turnov: Čtveřín (o. Liberec), Frýdštejn (o. Jablonec nad Nisou), Holenice, Hrubá Skála, Jenišovice (o. Jablonec nad Nisou), Kacanovy, Karlovice, Klokočí, Kobyly (o. Liberec), Ktová, Lažany, Loučky, Malá Skála (o. Jablonec nad Nisou), Mírová pod Kozákovem, Modřišice, Ohrazenice, Olešnice, Paceřice (o. Liberec), Pěnčín (o. Liberec), Přepeře, Příšovice (o. Liberec), Radimovice (o. Liberec), Radostná pod Kozákovem, Rakousy, Rovensko pod Troskami, Soběslavice (o. Liberec), Svijanský Újezd (o. Liberec), Svijany (o. Liberec), Sychrov (o. Liberec), Tatobity, Troskovice, Turnov, Vlastibořice (o. Liberec), Všeň, Vyskeř, Žďárek (o. Liberec), Žernov

VÚSC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ se sídlem v Hradci Králové

Okres Hradec Králové (Východočeský kraj)

HRADEC KRÁLOVÉ

Hradec Králové: Benátky, Černilov, Čistěves, Divec, Dobřenice, Dohalice, Hněvčeves, Hradec Králové, Hvozdnice, Kratonohy, Lhota pod Libčany, Libčany, Libníkovice, Librantice, Libřice, Lochenice, Máslojedy, Mokrovousy, Neděliště, Obědovice, Osice, Osičky, Praskačka, Předměřice nad Labem, Radíkovice, Radostov, Roudnice, Sadová, Sovětice, Stěžery, Střezetice, Světí, Syrovátka, Těchlovice, Třesovice, Urbanice, Všestary, Výrava, Vysoká nad Labem

Chlumec nad Cidlinou: Chlumec nad Cidlinou, Chudeřice, Káranice, Klamoš, Kosice, Kosičky, Lišice, Lovčice, Nové Město, Olešnice, Písek, Převýšov, Stará Voda

Nechanice: Boharyně, Dolní Přím, Hrádek, Kunčice, Lodín, Mžany, Nechanice, Pšánky, Puchlovice, Stračov

Smiřice: Černožice, Habřina, Holohlavy, Hořiněves, Lejšovka, Lužany, Račice nad Trotinou, Sendražice, Skalice, Smiřice, Smržov, Vrchovnice

Třebechovice pod Orebem: Běleč nad Orlicí, Blešno, Jeníkovice, Jílovice (o. Rychnov nad Kněžnou), Ledce (o. Rychnov nad Kněžnou), Očelice (o. Rychnov nad Kněžnou), Třebechovice pod Orebem, Vysoký Újezd (o. Rychnov nad Kněžnou)

NOVÝ BYDŽOV

Nový Bydžov: Babice, Barchov, Hlušice, Humburky, Kobylice, Králíky, Lužec nad Cidlinou, Měník, Mlékosrby, Myštěves, Nepolisy, Nový Bydžov, Ohnišťany, Petrovice, Prasek, Skřivany, Sloupno, Smidary, Starý Bydžov, Šaplava, Vinary, Zachrašťany, Zdechovice

Okres Jičín (Východočeský kraj)

HOŘICE

Hořice: Bašnice, Bílsko u Hořic, Boháňka, Borek, Bříšťany, Cerekvice nad Bystřicí, Červená Třemešná, Dobrá Voda u Hořic, Holovousy, Hořice, Chomutice, Jeřice, Lískovice, Lukavec u Hořic, Miletín u Hořic, Nevratice, Ostroměř, Petrovičky, Pohorní Újezd a Vojice, Rašín, Rohoznice, Sobčice, Tetín, Třebnouševes, Úhlejov, Vřesník

JIČÍN

Jičín: Brada-Rybníček, Březina, Bukvice, Butoves, Češov, Dílce, Dolní Lochov, Dřevěnice, Holín, Chyjice, Jičín, Jičíněves, Jinolice, Kacákova Lhota, Kbelnice, Kněžnice, Konecchlumí, Kostelec, Kovač, Kozojedy, Kyje, Libuň, Lužany, Nemyčeves, Ohaveč, Ostružno, Podhradí, Podůlší, Radim, Sběř, Sekeřice, Slatiny, Soběraz, Staré Město, Staré Smrkovice, Střevač, Třtěnice, Tuř, Újezd pod Troskami, Úlibice, Valdice, Veliš, Vitiněves, Volanice, Vrbice, Vysoké Veselí, Železnice, Žeretice, Žlunice

Kopidlno: Bačalky, Běchary, Budčeves, Dětenice, Cholenice, Kopidlno, Libáň, Rokytňany, Sedliště, Slavhostice, Staré Hrady, Údrnice, Vršce, Zelenecká Lhota, Židovice

Lázně Bělohrad: Choteč, Lázně Bělohrad, Mlázovice, Svatojanský Újezd, Šárovcova Lhota

Sobotka: Libošovice, Markvartice, Mladějov, Ohařice, Osek, Samšina, Sobotka, Zámostí-Blata

NOVÁ PAKA

Nová Paka: Nová Paka, Pecka, Stará Paka, Úbislavice, Vidochov

Okres Náchod (Východočeský kraj)

BROUMOV

Broumov: Božanov, Broumov, Hejtmánkovice, Heřmánkovice, Hynčice, Jetřichov, Křinice, Martínkovice, Otovice, Šonov

Teplice nad Metují: Adršpach, Meziměstí, Teplice nad Metují, Vernéřovice

JAROMĚŘ

Jaroměř: Dolany, Heřmanice, Hořenice, Chvalkovice, Jaroměř, Jasenná, Nový Ples, Rasošky, Rožnov, Rychnovek, Šestajovice, Velichovky, Velký Třebešov, Vlkov, Zaloňov

NÁCHOD

Červený Kostelec: Červená Hora, Červený Kostelec, Horní Radechová, Slatina nad Úpou, Zábrodí

Česká Skalice: Brzice, Česká Skalice, Hořičky, Lhota pod Hořičkami, Litoboř, Mezilečí, Říkov, Velká Jesenice, Vestec, Žernov

Hronov: Hronov, Stárkov, Velké Poříčí, Vysoká Srbská, Žďárky

Náchod: Borová, Česká Čermná, Dolní Radechová, Kramolna, Náchod, Nový Hrádek, Studnice, Vysokov

Police nad Metují: Bezděkov nad Metují, Bukovice, Česká Metuje, Machov, Police nad Metují, Suchý Důl, Velké Petrovice, Žďár nad Metují

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Nové Město nad Metují: Bohuslavice, Černčice, Jestřebí, Libchyně, Mezilesí, Nahořany, Nové Město nad Metují, Provod-Šonov, Přibyslav, Sendraž, Slavětín nad Metují, Slavoňov, Vršovka

Okres Rychnov nad Kněžnou (Východočeský kraj)

DOBRUŠKA

Dobruška: Bačetín, Bohdašín, Bystré, Deštné v Orlických horách, Dobré, Dobruška, Dobřany, Chlístov, Janov, Kounov, Ohnišov, Olešnice v Orlických horách, Podbřezí, Pohoří, Sedloňov, Sněžné, Val

Opočno: České Meziříčí, Králova Lhota, Mokré, Opočno, Přepychy, Rohenice, Semechnice, Trnov

KOSTELEC NAD ORLICÍ

Kostelec nad Orlicí: Borovnice, Častolovice, Čestice, Doudleby nad Orlicí, Hřibiny - Ledská, Chleny, Kostelec nad Orlicí, Kostelecké Horky, Krchleby, Olešnice, Svídnice, Tutleky, Vrbice, Zdelov

Týniště nad Orlicí: Albrechtice nad Orlicí, Bolehošť, Borohrádek, Čermná nad Orlicí, Lípa nad Orlicí, Nová Ves, Týniště nad Orlicí, Žďár nad Orlicí

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Rokytnice v Orlických horách: Bartošovice v Orlických horách, Orlické Záhoří, Pěnčín, Rokytnice v Orlických horách, Říčky v Orlických horách

Rychnov nad Kněžnou: Bílý Újezd, Byzhradec, Černíkovice, Jahodov, Javornice, Kvasiny, Libel, Liberk, Lično, Lukavice, Osečnice, Rychnov nad Kněžnou, Skuhrov nad Bělou, Slatina nad Zdobnicí, Solnice, Synkov-Slemeno, Třebešov, Voděrady, Zdobnice

Vamberk: Lhoty u Potštejna, Lupenice, Polom, Potštejn, Proruby, Rybná nad Zdobnicí, Vamberk, Záměl

Okres Trutnov (Východočeský kraj)

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Dvůr Králové nad Labem: Bílá Třemešná, Bílé Poličany, Borovnice, Borovnička, Dolní Brusnice, Doubravice, Dubenec, Dvůr Králové nad Labem, Horní Brusnice, Hřibojedy, Choustníkovo Hradiště, Kocbeře, Kohoutov, Kuks, Lanžov, Libotov, Litíč, Mostek, Nemojov, Stanovice, Trotina, Třebihošť, Velký Vřešťov, Vilantice, Vítězná, Vlčkovice v Podkrkonoší, Zábřezí-Řečice, Zdobín

TRUTNOV

Svoboda nad Úpou: Horní Maršov, Janské Lázně, Malá Úpa, Pec pod Sněžkou, Svoboda nad Úpou

Trutnov: Čermná, Dolní Olešnice, Janice, Horní Olešnice, Chotěvice, Chvaleč, Jívka, Mladé Buky, Pilníkov, Radvanice, Staré Buky, Trutnov, Vlčice, Zlatá Olešnice

Úpice: Batňovice, Havlovice, Libňatov, Malé Svatoňovice, Maršov u Úpice, Rtyně v Podkrkonoší, Suchovršice, Úpice, Velké Svatoňovice

Žacléř: Bernartice, Královec, Lampertice, Žacléř

VRCHLABÍ

Hostinné: Hostinné, Klášterská Lhota, Prosečné, Rudník

Vrchlabí: Černý Důl, Dolní Branná, Dolní Dvůr, Dolní Kalná, Dolní Lánov, Horní Kalná, Kunčice nad Labem, Lánov, Strážné, Špindlerův Mlýn, Vrchlabí

VÚSC PARDUBICKÝ KRAJ se sídlem v Pardubicích

Okres Chrudim (Východočeský kraj)

HLINSKO

Hlinsko: Dědová, Hamry, Hlinsko, Holetín, Jeníkov, Kameničky, Kladno, Krouna, Miřetice, Otradov, Pokřikov, Raná, Studnice, Svratouch, Tisovec, Trhová Kamenice, Včelákov, Vítanov, Vojtěchov, Vortová, Všeradov, Vysočina

CHRUDIM

Heřmanův Městec: Heřmanův Městec, Hošťalovice, Klešice, Kostelec u Heřmanova Městce, Lány, Míčov-Sušice, Morašice, Načešice, Podhořany u Ronova, Prachovice, Rozhovice, Úherčice, Vápenný Podol, Vyžice

Chrast: Bítovany, Bořice, Čankovice, Honbice, Horka, Hrochův Týnec, Hroubovice, Chrast, Chroustovice, Jenišovice, Lozice, Nabočany, Ostrov, Přestavlky, Rosice, Řestoky, Smrček, Trojovice, Zaječice, Zájezdec

Chrudim: Bylany, Dolní Bezděkov, Dřenice, Dvakačovice, Chrudim, Kočí, Křižanovice, Liboměřice, Licibořice, Lukavice, Mladoňovice, Orel, Rabštejnská Lhota, Slatiňany, Sobětuchy, Stolany, Svídnice, Třibřichy, Tuněchody, Úhřetice, Vejvanovice, Žumberk

Nasavrky: Bojanov, Ctětín, České Lhotice, Hodonín, Horní Bradlo, Krásné, Libkov, Nasavrky

Skuteč: Bor u Skutče, Hluboká, Leštinka, Luže, Mrákotín, Perálec, Proseč, Prosetín, Předhradí, Skuteč, Střemošice, Vrbatův Kostelec, Zderaz

Třemošnice: Běstvina, Biskupice, Bousov, Kněžice, Lipovec, Ronov nad Doubravou, Seč, Třemošnice, Žlebské Chvalovice

Okres Pardubice (Východočeský kraj)

HOLICE

Holice: Býšť, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Holice, Horní Jelení, Horní Ředice, Chvojenec, Jaroslav, Ostřetín, Poběžovice u Holic, Trusnov, Uhersko, Veliny, Vysoké Chvojno

PARDUBICE

Lázně Bohdaneč: Bukovka, Černá u Bohdanče, Dolany, Chýšť, Kasalice, Křičeň, Lázně Bohdaneč, Libišany, Malé Výkleky, Neratov, Plch, Podůlšany, Pravy, Rohovládova Bělá, Rohoznice, Rybitví, Staré Ždánice, Vlčí Habřina, Voleč, Živanice

Pardubice: Barchov, Bezděkov, Borek, Bukovina nad Labem, Časy, Čeperka, Čepí, Dašice, Dříteč, Dubany, Hostovice, Hrobice, Choteč, Jezbořice, Kostěnice, Kunětice, Lány u Dašic, Mikulovice, Moravany, Němčice, Opatovice nad Labem, Ostřešany, Pardubice, Ráby, Rokytno, Sezemice, Slepotice, Spojil, Srch, Smojedy, Staré Hradiště, Staré Jesenčany, Starý Mateřov, Stéblová, Třebosice, Úhřetická Lhota, Újezd u Sezemic

PŘELOUČ

Chvaletice: Chvaletice, Kojice, Labské Chrčice, Morašice, Řečany nad Labem, Trnávka, Zdechovice

Přelouč: Brloh, Břehy, Bukovina u Přelouče, Hlavečník, Holotín, Choltice, Chrtníky, Jankovice, Jedousov, Jeníkovice, Kladruby nad Labem, Lipoltice, Litošice, Mokošín, Poběžovice u Přelouče, Přelouč, Přelovice, Přepychy, Selmice, Semín, Sopřeč, Sovolusky, Stojice, Strašov, Svinčany, Svojšice, Tetov, Turkovice, Újezd u Přelouče, Urbanice, Valy, Vápno, Veselí, Vyšehněvice, Žáravice

Okres Svitavy (Východočeský kraj)

LITOMYŠL

Litomyšl: Benátky, Bohuňovice, Budislav, Cerekvice nad Loučnou, Čistá, Desná, Dolní Újezd, Horky, Horní Újezd, Chmelík, Chotěnov, Chotovice, Janov, Jarošov, Litomyšl, Lubná, Makov, Morašice, Němčice (o. Üstí nad Orlicí), Nová Sídla, Nová Ves u Jarošova, Osík, Poříčí u Litomyšle, Příluka, Řídký, Sebranice, Sedliště, Sloupnice (o. Ústí nad Orlicí), Strakov, Suchá Lhota, Trstěnice, Tržek, Újezdec, Vidlatá Seč, Vlčkov (o. Ústí nad Orlicí)

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Jevíčko: Bělá u Jevíčka, Biskupice, Březina, Březinky, Hartinkov, Chomice, Jaroměřice, Jevíčko, Slatina, Víska u Jevíčka, Vrážné, Vysoká

Moravská Třebová: Bezděčí u Trnávky, Borušov, Dětřichov u Moravské Třebové, Dlouhá Loučka, Gruna, Janůvky, Koruna, Křenov, Kunčina, Linhartice, Malíkov, Městečko Trnávka, Mladějov na Moravě, Moravská Třebová, Radkov, Rozstání, Rychnov na Moravě, Staré Město, Třebařov, Útěchov, Vranová Lhota

POLIČKA

Polička: Borová, Březiny, Bystré, Hartmanice, Jedlová, Kamenec u Poličky, Korouhev, Květná, Nedvězí, Oldřiš, Polička, Pomezí, Pustá Kamenice, Pustá Rybná, Sádek, Stašov, Svojanov, Široký Důl, Telecí, Trpín

SVITAVY

Svitavy: Banín, Bělá nad Svitavou, Bohuňov, Brněnec, Březová nad Svitavou, Dětřichov, Hradec nad Svitavou, Chrastavec, Javorník, Kamenná Horka, Karle, Koclířov, Kukle, Lavičné, Mikuleč, Opatov, Opatovec, Pohledy, Radiměř, Rohozná, Rozhraní, Rudná, Sklené, Svitavy, Študlov, Vendolí, Vítějeves, Želivsko

Okres Ústí nad Orlicí (Východočeský kraj)

ČESKÁ TŘEBOVÁ

Česká Třebová: Česká Třebová, Přívrat, Rybník, Semanín, Třebovice

KRÁLÍKY

Králíky: Červená Voda, Dolní Morava, Králíky, Lichkov, Mladkov

LANŠKROUN

Lanškroun: Albrechtice, Anenská Studánka, Cotkytle, Čenkovice, Damníkov, Dolní Čermná, Horní Čermná, Horní Heřmanice, Horní Třešňovec, Krasíkov, Lanškroun, Lubník, Luková, Ostrov, Petrovice, Rudoltice, Sázava, Strážná, Tatenice, Trpík, Výprachtice, Žichlínek

ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Ústí nad Orlicí: Brandýs nad Orlicí, České Libchavy, Dlouhá Třebová, Dolní Dobrouč, Hnátnice, Hrádek, Jehnědí, Libchavy, Orlické Podhůří, Řetová, Řetůvka, Sopotnice, Sudislav nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Velká Skrovnice, Voděrady

VYSOKÉ MÝTO

Choceň: Běstovice, Bošín, Dobříkov, Choceň, Koldín, Kosořín, Mostek, Nasavrky, Oucmanice, Plchovice, Podlesí, Seč, Skořenice, Sruby, Sudslava, Svatý Jiří, Újezd u Chocně, Vračovice-Orlov, Zálší, Zářecká Lhota

Vysoké Mýto: Bučina, České Heřmanice, Domoradice, Džbánov, Hrušová, Javorník, Leština (o. Chrudim), Libecina, Nové Hrady (o. Chrudim), Pustina, Radhošť (o. Pardubice), Řepníky (o. Chrudim), Slatina, Stradouň (o. Chrudim), Tisová, Týnišťko (o. Pardubice), Vinary (o. Chrudim), Vraclav, Vysoké Mýto, Zádolí, Zámrsk

ŽAMBERK

Jablonné nad Orlicí: Bystřec, Jablonné nad Orlicí, Jamné nad Orlicí, Mistrovice, Orličky, Sobkovice, Studené, Těchonín, Verměřovice

Letohrad: Letohrad, Nekoř, Písečná, Šedivec, Žampach

Žamberk: Česká Rybná, České Petrovice, Dlouhoňovice, Hejnice, Helvíkovice, Kameničná, Klášterec nad Orlicí, Kunvald, Líšnice, Lukavice, Pastviny, Záchlumí, Žamberk

VÚSC KRAJ VYSOČINA se sídlem v Jihlavě

Okres Havlíčkův Brod (Východočeský kraj)

HAVLÍČKůV BROD

Golčův Jeníkov: Golčův Jeníkov, Chrtníč, Nová Ves u Leštiny, Podmoky, Skryje, Zvěstovice

Havlíčkův Brod: Bačkov, Bartoušov , Boňkov, Břevnice, Česká Bělá, Dolní Krupá, Habry, Havlíčkův Brod, Herálec, Horní Krupá, Hurtova Lhota, Kámen, Knyk, Kochánov, Kojetín, Krásná Hora, Krátká Ves, Květinov, Kyjov, Leškovice, Lípa, Lipnice nad Sázavou, Lučice, Michalovice, Okrouhlice, Okrouhlička, Olešná, Pohled, Radostín, Rozsochatec, Rybníček, Skorkov, Skuhrov, Slavníč, Šlapanov, Štoky, Tis, Úhořilka, Úsobí, Veselý Žďár, Věž, Vysoká, Ždírec

Přibyslav: Dlouhá Ves, Havlíčkova Borová, Modlíkov, Olešenka, Přibyslav, Stříbrné Hory, Žižkovo Pole

CHOTĚBOŘ

Chotěboř: Bezděkov, Borek, Čachotín, Čečkovice, Dolní Sokolovec, Heřmanice, Chotěboř, Jeřišno, Jilem, Jitkov, Klokočov, Kraborovice, Krucemburk, Lány, Libice nad Doubravou, Maleč, Nejepín, Nová Ves u Chotěboře, Oudoleň, Podmoklany, Rušinov, Sedletín, Slavětín, Slavíkov, Sloupno, Sobíňov, Uhelná Příbram, Vepříkov, Vilémov, Víska, Ždírec nad Doubravou

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

Ledeč nad Sázavou: Bělá, Bojiště, Číhošť, Hněvkovice, Horní Paseka, Hradec, Chřenovice, Jedlá, Kamenná Lhota, Kouty, Kozlov, Kožlí, Kynice, Ledeč nad Sázavou, Ostrov, Pavlov, Prosíčka, Vilémovice

Světlá nad Sázavou: Dolní Město, Druhanov, Horní Pohleď, Kunemil, Leština u Světlé, Malčín, Nová Ves u Světlé, Ovesná Lhota, Příseka, Sázavka, Služátky, Světlá nad Sázavou, Trpišovice, Vlkanov

Okres Jihlava (Jihomoravský kraj)

JIHLAVA

Jihlava: Bílý Kámen, Bítovčice, Boršov, Brtnice, Brtnička (o. Třebíč), Cejle, Cerekvička-Rosice, Čížov, Dlouhá Brtnice, Dolní Cerekev, Dudín, Dušejov, Dvorce, Hladov, Hojkov, Hrutov (o. Třebíč), Hubenov, Hybrálec, Ježená, Jihlava, Kalhov, Kamenice, Kněžice (o. Třebíč), Kostelec, Kozlov, Luka nad Jihlavou, Malý Beranov, Měšín, Milíčov, Mirošov, Opatov, Otín, Plandry, Puklice, Rančířov, Rantířov, Rohozná, Smrčná, Stonařov, Střítež, Suchá, Šimanov, Ústí, Velký Beranov, Větrný Jeníkov, Vílanec, Vyskytná nad Jihlavou, Vysoké Studnice, Zbilidy, Zbinohy

Polná: Amolec, Brzkov, Dobronín, Dobroutov, Jamné, Jersín, Kamenná, Nadějov, Polná, Rybné, Stáj, Věžnice (o. Havlíčkův Brod), Věžnička, Záborná, Zhoř, Ždírec

Třešť: Batelov, Hodice, Horní Dubenky, Jezdovice, Jihlávka, Kaliště, Panenská Rozsíčka, Pavlov, Růžená, Švábov, Třeštice, Třešť

TELČ

Telč: Bohuslavice, Borovná, Černíč, Dolní Vilímeč, Doupě, Dyjice, Horní Myslová, Hostětice, Jindřichovice, Klatovec, Knínice, Kostelní Myslová, Krahulčí, Krasonice, Lhotka, Markvartice, Mrákotín, Mysletice, Mysliboř, Nevcehle, Nová Říše, Olšany, Olší, Ořechov, Panské Dubenky, Radkov, Rozseč, Řásná, Řídelov, Sedlatice, Sedlejov, Stará Říše, Strachoňovice, Svojkovice, Telč, Urbanov, Vanov, Vanůvek, Vápovice, Volevčice, Vystrčenovice, Zadní Vydří, Zdeňkov, Zvolenovice, Žatec

Okres Pelhřimov (Jihočeský kraj)

HUMPOLEC

Humpolec: Budíkov, Bystrá, Čejov, Hojanovice, Horní Rápotice, Hořice, Humpolec, Ježov, Jiřice, Kaliště, Kejžlice, Koberovice, Komorovice, Mladé Bříště, Mysletín, Píšť, Proseč, Řečice, Sedlice, Senožaty, Staré Bříště, Syrov, Vojslavice, Vystrkov, Želiv

PACOV

Pacov: Bratřice, Buřenice, Cetoraz, Čáslavsko, Dobrá Voda u Pacova, Důl, Eš, Kámen, Lesná, Lukavec, Mezilesí, Obrataň, Pacov, Pošná, Salačova Lhota, Samšín, Těchobuz, Útěchovice pod Stražištěm, Velká Chyška, Věžná, Vyklantice, Vysoká Lhota, Zhořec, Zlátenka

PELHŘIMOV

Kamenice nad Lipou: Bohdalín, Bořetín, Černovice, Hojovice, Kamenice nad Lipou, Křeč, Lhota-Vlasenice, Lidmaň, Mnich, Rodinov, Těmice, Včelnička

Pelhřimov: Arneštovice, Bácovice, Bělá, Bořetice, Božejov, Čelistná, Černov, Červená Řečice, Čížkov, Dehtáře, Dobrá Voda, Dubovice, Horní Cerekev, Horní Ves, Hořepník, Chýstovice, Chyšná, Jankov, Kojčice, Košetice, Krasíkovice, Křelovice, Křešín, Leskovice, Libkova Voda, Litohošť, Martinice u Onšova, Mezná, Moraveč, Nová Buková, Nová Cerekev, Nový Rychnov, Olešná, Ondřejov, Onšov, Pavlov, Pelhřimov, Proseč pod Křemešníkem, Putimov, Rovná, Rynárec, Střítež, Střítež pod Křemešníkem, Svépravice, Ústrašín, Útěchovice, Útěchovičky, Velký Rybník, Vokov, Vyskytná, Zachotín, Zajíčkov, Žirov

Počátky: Častrov, Počátky, Polesí, Stojčín, Veselá, Žirovnice

Okres Třebíč (Jihomoravský kraj)

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Jemnice: Bačkovice, Budkov, Chotěbudice, Jemnice, Jiratice, Kdousov, Kostníky, Lhotice, Lomy, Lovčovice, Menhartice, Mladoňovice, Oponešice, Pálovice, Police, Rácovice, Radotice, Slavíkovice, Třebelovice

Moravské Budějovice: Babice, Blatnice, Bohušice, Cidlina, Častohostice, Dědice, Dešov, Dolní Lažany, Domamil, Hornice, Jakubov u Moravských Budějovic, Kojatice, Komárovice, Láz, Lesná, Lesonice, Litohoř, Lukov, Martínkov, Meziříčko, Moravské Budějovice, Nimpšov, Nové Syrovice, Radkovice u Budče, Štěpkov, Vícenice, Zvěrkovice, Želetava

NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Náměšť nad Oslavou: Březník, Čikov, Hartvíkovice, Hluboké, Jasenice, Jinošov, Kladeruby nad Oslavou, Kralice nad Oslavou, Kramolín, Krokočín, Kuroslepy, Lesní Jakubov, Lhnánice, Mohelno, Naloučany, Náměšť nad Oslavou, Ocmanice, Okarec, Popůvky, Pucov, Rapotice, Sedlec, Senorady, Studenec, Sudice, Třesov, Vícenice u Náměště nad Oslavou, Zahrádka

TŘEBÍČ

Hrotovice: Bačice, Biskupice-Pulkov, Dalešice, Dukovany, Hrotice, Krhov, Litovany, Odunec, Přešovice, Račice, Radkovice u Hrotovic, Rouchovany, Slavětice, Stropešín, Třebenice, Valeč, Zárubice

Jaroměřice nad Rokytnou: Jaroměřice nad Rokytnou, Lesůňky, Myslibořice, Příštpo, Šebkovice

Třebíč: Benetice, Bochovice, Bransouze, Budišov, Čáslavice, Čechočovice, Čechtín, Červená Lhota, Číhalín, Číchov, Číměř, Dolní Vilémovice, Heraltice, Hodov, Horní Heřmanice, Horní Smrčné, Horní Újezd, Horní Vilémovice, Hroznatín, Hvězdoňovice, Chlístov, Chlum, Kamenná, Klučov, Kojatín, Kojetice, Koněšín, Kouty, Kozlany, Kožichovice, Krahulov, Lipník, Loukovice, Markvartice, Mastník, Mikulovice, Nárameč, Nová Ves, Nový Telečkov, Okřešice, Okříšky, Opatov, Ostašov, Petrovice, Petrůvky, Pokojovice, Pozďatín, Přeckov, Předín, Přibyslavice, Pyšel, Radonín, Radošov, Rohy, Rokytnice nad Rokytnou, Rudíkov, Římov, Slavičky, Smrk, Stařeč, Střítež, Studnice, Svatoslav, Štěměchy, Trnava, Třebíč, Valdíkov, Vladislav, Vlčatín, Výčapy, Zašovice

Okres Žďár nad Sázavou (Jihomoravský kraj)

BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

Bystřice nad Pernštejnem: Blažkov, Bohuňov, Borač, Bukov, Bystřice nad Pernštejnem, Býšovec, Černvír, Dalečín, Dolní Rožínka, Doubravník, Drahonín, Horní Rožínka, Chlum-Korouhvice, Koroužné, Lísek, Milasín, Moravecké Pavlovice, Nedvědice, Nyklovice, Olší, Pernštejnské Jestřabí, Písečné, Prosetín, Radkov, Rodkov, Rovečné, Rozsochy, Rožná, Sejřek, Skorotice, Strachujov, Strážek, Střítež, Sulkovec, Štěpánov nad Svratkou, Ubušínek, Ujčov, Unčín, Věchnov, Velké Janovice, Velké Tresné, Věstín, Věžná, Vír, Zvole, Ždánice

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Nové Město na Moravě: Bobrová, Bobrůvka, Borovnice, Daňkovice, Dlouhé, Fryšava pod Žákovou horou, Javorek, Jimramov, Kadov, Krásné, Křídla, Křižánky, Kuklík, Líšná, Mirošov, Nová Ves u Nového Města na Moravě, Nové Město na Moravě, Nový Jimramov, Podolí, Račice, Radešín, Radešínská Svratka, Radňovice, Řečice, Sněžné, Spělkov, Tři Studně, Věcov, Vlachovice, Zubří

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Velká Bíteš: Borovník, Březí, Březské, Dolní Loučky, Heřmanov, Horní Loučky, Kaly, Katov, Křižínkov, Křoví, Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřabí, Lubné, Milešín, Níhov, Nová Ves, Nové Sady, Osová Bitýška, Radňoves, Rojetín, Rozseč, Řikonín, Skryje, Skřinářov, Tišnovská Nová Ves, Újezd u Tišnova, Velká Bíteš, Vidonín, Vlkov, Vratislávka, Záblatí, Žďárec

Velké Meziříčí: Baliny, Blízkov, Bory, Březejc, Černá, Dobrá Voda, Dolní Heřmanice, Dolní Libochová, Horní Libochová, Horní Radslavice, Chlumek, Jabloňov, Jívoví, Kadolec, Kozlov, Křižanov, Kundratice, Lavičky, Martinice, Měřín, Meziříčko (o. Jihlava), Moravec, Netín, Ořechov, Oslavice, Oslavička (o. Třebíč), Osové, Otín, Pavlínov, Petráveč, Pikárec, Radenice, Rousměrov, Ruda, Sklené nad Oslavou, Stránecká Zhoř, Sviny, Tasov (o. Třebíč), Uhřínov, Velké Meziříčí, Vídeň, Zadní Zhořec

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Žďár nad Sázavou: Bohdalec, Bohdalov, Březí nad Oslavou, Budeč, Cikháj, Hamry nad Sázavou, Herálec, Hodíškov, Chlumětín, Jámy, Karlov, Kněževes, Kotlasy, Krásněves, Kyjov, Lhotka, Malá Losenice, Matějov, Nížkov, Nové Dvory, Nové Veselí, Obyčtov, Ostrov nad Oslavou, Pavlov, Počítky, Poděšín, Pokojov, Polnička, Račín, Radostín, Radostín nad Oslavou, Rosička, Rudolec, Sázava, Sazomín, Sirákov, Sklené, Světnov, Svratka, Škrdlovice, Újezd, Vatín, Velká Losenice, Vepřová, Vojnův Městec, Vysoké, Znětínek, Žďár nad Sázavou

VÚSC JIHOMORAVSKÝ KRAJ se sídlem v Brně

Okres Blansko (Jihomoravský kraj)

BLANSKO

Adamov: Adamov

Blansko: Blansko, Bořitov, Brťov-Jeneč, Bukovina, Bukovinka, Býkovice, Černá Hora, Dlouhá Lhota, Doubravice nad Svitavou, Habrůvka, Holštejn, Jedovnice, Kotvrdovice, Krasová, Křtiny, Kulířov, Kuničky, Lažany, Lipovec, Lipůvka, Lubě, Malá Lhota, Milonice, Olomučany, Ostrov u Macochy, Petrovice, Rájec-Jestřebí, Ráječko, Rudice, Senetářov, Sloup, Spešov, Svinošice, Šebrov-Kateřina, Šošůvka, Újezd u Černé Hory, Vavřinec, Vilémovice, Vysočany, Závist, Žďár, Žernovník

BOSKOVICE

Boskovice: Bedřichov, Benešov, Boskovice, Crhov, Černovice, Drnovice, Hodonín, Chrudichromy, Jabloňany, Kněževes, Knínice u Boskovic, Kořenec, Kozárov, Krhov, Křtěnov, Kunčina Ves, Kunice, Kunštát, Lhota Rapotina, Lhota u Lysic, Lhota u Olešnice, Louka, Ludíkov, Lysice, Makov, Němčice, Obora, Okrouhlá, Olešnice, Petrov, Rozseč nad Kunštátem, Rozsíčka, Sebranice, Skalice nad Svitavou, Sudice, Suchý, Světlá, Svitávka, Šebetov, Štěchov, Tasovice, Újezd u Boskovic, Ústup, Valchov, Vanovice, Vážany, Velenov, Voděrady, Zbraslavec, Žďárná, Žerůtky

Letovice: Deštná, Horní Poříčí, Horní Smržov, Křetín, Lazinov, Letovice, Míchov, Nýrov, Pamětice, Prostřední Poříčí, Roubanina, Skrchov, Stvolová, Sulíkov, Vísky, Vranová

Velké Opatovice: Borotín, Cetkovice, Malá Roudka, Uhřice, Úsobrno, Velké Opatovice

Okres Brno-město (Jihomoravský kraj)

BRNO

Brno: Brno

Okres Brno-venkov (Jihomoravský kraj)

IVANČICE

Ivančice: Biskoupky, Čučice, Dolní Kounice, Hlína, Ivančice, Ketkovice, Kupařovice, Mělčany, Moravské Bránice, Němčičky, Neslovice, Nová Ves, Nové Bránice, Oslavany, Pravlov, Trboušany

KUŘIM

Kuřim: Čebín, Česká, Hvozdec, Chudčice, Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Moravské Knínice, Rozdrojovice, Veverská Bitýška

ROSICE

Rosice: Babice u Rosic, Domašov, Javůrek, Kratochvilka, Lesní Hluboké, Litostrov, Lukovany, Ostrovačice, Příbram na Moravě, Přibyslavice, Rosice, Rudka, Říčany, Říčky, Stanoviště, Tetčice, Újezd u Rosic, Veverské Knínice, Vysoké Popovice, Zakřany, Zálesná Zhoř, Zastávka, Zbraslav, Zbýšov

ŠLAPANICE (s pracovištěm v Brně)

Šlapanice: Babice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou, Blažovice, Březina (o. Blansko), Hajany, Hostěnice, Jiříkovice, Kanice, Kobylnice, Kovalovice, Modřice, Mokrá-Horákov, Moravany, Nebovidy, Ochoz u Brna, Omice, Ořechov, Ostopovice, Podolí, Ponětovice, Popůvky, Pozořice, Prace, Prštice, Radostice, Rebešovice, Řícmanice, Silůvky, Sivice, Sokolnice, Střelice, Šlapanice, Telnice, Troubsko, Tvarožná, Újezd u Brna, Velatice, Viničné Šumice, Vranov, Želešice

TIŠNOV

Tišnov: Běleč (o. Blansko), Braníškov, Brumov (o. Blansko), Březina, Bukovice (o. Blansko), Deblín, Drásov, Heroltice, Hluboké Dvory (o. Blansko), Hradčany, Lažánky, Lomnice (o. Blansko), Lomnička, Malhostovice, Maršov, Nelepeč-Žernůvka, Ochoz u Tišnova (o. Blansko), Osiky (o. Blansko), Předklášteří, Rašov (o. Blansko), Rohozec (o. Blansko), Sentice, Skalička, Strhaře (o. Blansko), Svatoslav, Synalov (o. Blansko), Šerkovice, Štěpánovice, Tišnov, Unín (o. Blansko), Úsuší, Vohančice, Všechovice, Zhoř (o. Blansko), Železné

ŽIDLOCHOVICE

Židlochovice: Blučina, Bratčice, Holasice, Hrušovany u Brna, Ledce, Medlov, Měnín, Moutnice, Nesvačilka, Nosislav, Opatovice, Otmarov, Popovice, Přísnotice, Rajhrad, Rajhradice, Sobotovice, Syrovice, Těšany, Unkovice, Vojkovice, Žabčice, Žatčany, Židlochovice

Okres Břeclav (Jihomoravský kraj)

BŘECLAV

Břeclav: Břeclav, Bulhary, Hlohovec, Hrušky, Kostice, Lanžhot, Lednice, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Podivín, Přítluky, Rakvice, Tvrdonice, Týnec, Valtice, Velké Bílovice, Zaječí

HUSTOPEČE

Hustopeče: Bořetice, Diváky, Horní Bojanovice, Hustopeče, Kobylí, Křepice, Kurdějov, Němčičky, Nikolčice, Popice, Pouzdřany, Starovice, Starovičky, Strachotín, Šakvice, Štibořice, Uherčice, Velké Němčice, Velké Pavlovice, Vrbice

Klobouky u Brna: Boleradice, Borkovany, Brumovice, Kašnice, Klobouky u Brna, Krumvíř, Morkůvky, Velké Hostěrádky

MIKULOV

Mikulov: Bavory, Brod nad Dyjí, Březí, Dobré Pole, Dolní Dunajovice, Dolní Věstonice, Drnholec, Horní Věstonice, Jevišovka, Klentnice, Mikulov, Milovice, Novosedly, Nový Přerov, Pavlov, Perná, Sedlec

POHOŘELICE

Pohořelice: Branišovice (o. Znojmo), Cvrčovice, Ivaň, Loděnice (o. Znojmo), Malešovice (o. Brno-venkov), Odrovice (o. Brno-venkov), Pasohlávky, Pohořelice, Přibice, Šumice (o. Znojmo), Troskovice (o. Znojmo), Vlasatice, Vranovice

Okres Hodonín (Jihomoravský kraj)

HODONÍN

Hodonín: Čejč, Čejkovice, Dolní Bojanovice, Dubňany, Hodonín, Josefov, Karlín, Lužice, Mikulčice, Mutěnice, Nový Poddvorov, Petrov, Prušánky, Ratíškovice, Rohatec, Starý Poddvorov, Sudoměřice, Terezín

KYJOV

Bzenec: Bzenec, Domanín, Syrovín, Těmice, Vracov, Žeravice

Kyjov: Bukovany, Čeložnice, Hovorany, Hýsly, ježov, Kelčany, Kostelec, Kyjov, Labuty, Milotice, Moravany, Mouchnice (o. Vyškov), Nechvalín, Nenkovice, Ostrovánky, Skalka, Skoronice, Sobůlky, Stavěšice, Strážovice, Svatobořice-Mistín, Šardice, Vacenovice, Věteřov, Vlkoš, Vřesovice, Žádovice, Želetice

Ždánice: Archlebov, Dambořice, Dražůvky, Lovčice, Násedlovice, Uhřice, Žarošice, Ždánice

VESELÍ NAD MORAVOU

Strážnice: Radějov, Strážnice, Tvarožná Lhota

Velká nad Veličkou: Hrubá Vrbka, Javorník, Kuželov, Lipov, Louka, Malá Vrbka, Nová Lhota, Velká nad Veličkou

Veselí nad Moravou: Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnička, Hroznová Lhota, Kněždub, Kozojídky, Moravský Písek, Suchov, Tasov, Veselí nad Moravou, Vnorovy, Žeraviny

Okres Vyškov (Jihomoravský kraj)

BUČOVICE

Bučovice: Bohaté Málkovice, Brankovice, Bučovice, Dobročkovice, Dražovice, Chvalkovice, Kojátky, Kožušice, Křižanovice, Letonice, Malínky, Milonice, Mouřínov, Nemochovice, Nemotice, Nesovice, Nevojice, Rašovice, Snovídky, Uhřice

SLAVKOV U BRNA

Slavkov u Brna: Bošovice, Heršpice, Hodějice, Holubice, Hostěrádky-Rešov, Hrušky, Kobeřice u Brna, Křenovice, Lovčičky, Milešovice, Němčany, Nížkovice, Otnice, Slavkov u Brna, Šaratice, Vážany nad Litavou, Velešovice, Zbýšov

VYŠKOV

Ivanovice na Hané: Dětkovice, Ivanovice na Hané, Medlovice, Moravské Málkovice, Orlovice, Rybníček, Švábenice

Rousínov: Habrovany, Komořany, Olšany, Podbřežice, Rousínov, Tučapy

Vyškov: Bohdalice-Pavlovice, Drnovice, Drysice, Hlubočany, Hoštice-Heroltice, Hvězdlice, Ježkovice, Kozlany, Krásensko, Křižanovice u Vyškova, Kučerov, Luleč, Lysovice, Nemojany, Nové Sady, Podivice, Podomí, Prusy-Boškůvky, Pustiměř, Račice-Pístovice, Radslavice, Rostěnice-Zvonovice, Ruprechtov, Studnice, Topolany, Vážany, Vyškov, Zelená Hora

Vojenský újezd Březina

Okres Znojmo (Jihomoravský kraj)

MORAVSKÝ KRUMLOV

Miroslav: Damnice, Dolenice, Hostěradice, Jiřice u Miroslavi, Miroslav, Miroslavské Knínice, Našiměřice, Skalice, Suchohrdly u Miroslavi, Trnové Pole

Moravský Krumlov: Bohutice, Čermákovice, Dobelice, Dobřínsko, Dolní Dubňany, Džbánice, Horní Dubňany, Horní Kounice, Jamolice, Jezeřany-Maršovice, Kadov, Kubšice, Lesonice, Moravský Krumlov, Olbramovice, Petrovice, Rešice, Rybníky, Tavíkovice, Trstěnice, Tulešice, Vedrovice, Vémyslice

ZNOJMO

Hrušovany nad Jevišovkou: Borotice, Božice, Břežany, Hevlín, Hrabětice, Hrušovany nad Jevišovkou, Litobratřice, Mackovice, Pravice, Šanov, Velký Karlov

Vranov nad Dyjí: Bítov, Chvalatice, Korolupy, Lančov, Lesná, Lubnice, Onšov, Oslnovice, Podhradí nad Dyjí, Podmyče, Stálky, Starý Petřín, Šafov, Štítary, Šumná, Uherčice, Vracovice, Vranov nad Dyjí, Vratěnín, Vysočany, Zálesí, Zblovice

Znojmo: Bantice, Běhařovice, Bezkov, Blanné, Blížkovice, Bojanovice, Boskovštejn, Citonice, Ctidružice, Čejkovice, Černín, Dobšice, Dyjákovice, Dyjákovičky, Dyje, Grešlové Mýto, Havraníky, Hluboké Mašůvky, Hnanice, Hodonice, Horní Břečkov, Horní Dujanovice, Hostim, Hrádek, Chvalovice, Jaroslavice, Jevišovice, Jiřice u Moravských Budějovic, Kravsko, Krhovice, Křepice, Křídlůvky, Kuchařovice, Kyjovice, Lechovice, Lukov, Mašovice, Medlice, Mikulovice, Milíčovice, Morašice, Němčičky, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Olbramkostel, Oleksovice, Pavlice, Plaveč, Plenkovice, Podmolí, Práče, Prokopov, Prosiměřice, Přeskače, Rozkoš, Rudlice, Slatina, Slup, Stošíkovice na Louce, Strachotice, Střelice, Suchohrdly, Šatov, Tasovice, Těšetice, Tvořihráz, Újezd, Únanov, Valtrovice, Vevčice, Višňové, Vítonice, Vranovská Ves, Vrbovec, Výrovice, Znojmo, Želetice, Žerotice, Žerůtky

VÚSC ZLÍNSKÝ KRAJ se sídlem ve Zlíně

Okres Kroměříž (Jihomoravský kraj)

BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

Bystřice pod Hostýnem: Blazice, Brusné, Bystřice pod Hostýnem, Chomýž, Chvalčov, Komárno, Loukov, Mrlínek, Osíčko, Podhradní Lhota, Rajnochovice, Rusava, Slavkov pod Hostýnem, Vítonice

HOLEŠOV

Holešov: Bořenovice, Holešov, Horní Lapač, Jankovice, Kostelec u Holešova, Kurovice, Lechotice, Ludslavice, Martinice, Míškovice, Němčice, Pacetluky, Prusinovice, Přílepy, Roštění, Rymice, Třebětice, Zahnašovice, Žeranovice

KROMĚŘÍŽ

Hulín: Břest, Hulín, Pravčice

Chropyně: Chropyně, Kyselovice, Žáříčí, Žalkovice

Koryčany: Cetechovice, Chvalnov-Lísky, Koryčany, Střílky, Zástřizly

Kroměříž: Bařice-Velké Těšany, Bezměrov, Honětice, Jarohněvice, Karolín, Kostelany, Kroměříž, Kvasice, Lubná, Lutopecny, Nová Dědina, Rataje, Roštín, Skaštice, Soběsuky, Střížovice, Sulimov, Šelešovice, Troubky-Zdislavice, Věžky, Vrbka, Zborovice, Zdounky, Zlobice

Morkovice-Slížany: Dřínov, Hoštice, Kunkovice, Litenčice, Morkovice-Slížany, Nítkovice, Pačlovice, Počenice-Tetětice, Prasklice, Uhřice

Okres Uherské Hradiště (Jihomoravský kraj)

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Staré Město: Jalubí, Modrá, Salaš, Staré Město, Sušice, Velehrad

Uherské Hradiště: Babice, Bílovice, Boršice, Boršice u Blatnice, Břestek, Březolupy, Buchlovice, Částkov, Hluk, Hostějov, Huštěnovice, Jankovice, Kněžpole, Kostelany nad Moravou, Košíky, Kudlovice, Kunovice, Medlovice, Mistřice, Nedachlebice, Nedakonice, Ořechov, Osvětimany, Podolí, Polešovice, Popovice, Staré Hutě, Stříbrnice, Stupava, Svárov, Topolná, Traplice, Tučapy, Tupesy, Uherské Hradiště, Újezdec, Vážany, Zlámanec, Zlechov

Uherský Ostroh: Ostrožská Lhota, Ostrožská Nová Ves, Uherský Ostroh

UHERSKÝ BROD

Bojkovice: Bojkovice, Hostětín, Komňa, Nezdenice, Pitín, Rudice, Záhorovice, Žítková

Uherský Brod: Bánov, Březová, Bystřice pod Lopeníkem, Dolní Němčí, Drslavice, Horní Němčí, Hradčovice, Korytná, Lopeník, Nivnice, Pašovice, Prakšice, Slavkov, Starý Hrozenkov, Strání, Suchá Loz, Šumice, Uherský Brod, Vápenice, Veletiny, Vlčnov, Vyškovec

Okres Vsetín (Severomoravský kraj)

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Rožnov pod Radhoštěm: Dolní Bečva, Horní Bečva, Hutisko-Solanec, Prostřední Bečva, Rožnov pod Radhoštěm, Valašská Bystřice, Vidče, Vigantice, Zubří

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Valašské Meziříčí: Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Oznice, Podolí, Police, Střítež nad Bečvou, Valašské Meziříčí, Velká Lhota, Zašová

VSETÍN

Horní Lideč: Francova Lhota, Horní Lideč, Lačnov, Lidečko, Střelná, Valašská Senice

Karolinka: Halenkov, Karolinka, Nový Hrozenkov, Velké Karlovice

Vsetín: Bystřička, Hošťálková, Hovězí, Huslenky, Jablůnka, Janová, Kateřinice, Leskovec, Lhota u Vsetína, Liptál, Lužná, Malá Bystřice, Pozděchov, Prlov, Pržno, Ratiboř, Růžďka, Seninka, Ústí, Valašská Polanka, Vsetín, Zděchov

Okres Zlín (Jihomoravský kraj)

LUHAČOVICE

Luhačovice: Biskupice, Dolní Lhota, Horní Lhota, Ludkovice, Luhačovice, Podhradí, Pozlovice, Sehradice, Slopné

Slavičín: Bohuslavice nad Vláří, Lipová, Petrůvka, Rudimov, Slavičín, Šanov

OTROKOVICE

Napajedla: Halenkovice, Komárov, Napajedla, Oldřichovice, Pohořelice, Spytihněv, Žlutava

Otrokovice: Bělov (o. Kroměříž), Otrokovice, Tlumačov

VALAŠSKÉ KLOBOUKY

Brumov-Bylnice: Brumov-Bylnice, Jestřabí, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota, Rokytnice, Štítná nad Vláří-Popov

Valašské Klobouky: Drnovice, Haluzice, Křekov, Loučka, Poteč, Študlov (o. Vsetín), Tichov, Újezd, Valašské Klobouky, Valašské Příkazy (o. Vsetín), Vlachova Lhota, Vlachovice, Vysoké Pole

VIZOVICE

Vizovice: Bratřejov, Březová, Dešná, Hrobice, Jasenná, Lhotsko, Lutonina, Neubuz, Podkopná Lhota, Slušovice, Trnava, Ublo, Veselá, Vizovice, Všemina, Zádveřice-Raková

ZLÍN

Zlín: Bohuslavice u Zlína, Březnice, Březůvky, Dobrkovice, Doubravy, Držková, Fryšták, Hostišová, Hřivínův Újezd, Hvozdná, Kaňovice, Karlovice, Kašava, Kelníky, Lhota, Lípa, Lukov, Lukoveček, Machová, Mysločovice, Ostrata, Provodov, Racková, Sazovice, Šarovy, Tečovice, Velký Ořechov, Vlčková, Zlín

VÚSC OLOMOUCKÝ KRAJ se sídlem v Olomouci

Okres Jeseník (Severomoravský kraj)

JESENÍK

Javorník: Bernatice, Bílá Voda, Černá Voda, Javorník, Kobylá nad Vidnavkou, Skorošice, Stará Červená Voda, Uhelná, Vápenná, Velká Kraš, Vidnava, Vlčice, Žulová

Jeseník: Bělá pod Pradědem, Česká Ves, Hradec-Nová Ves, Jeseník, Lipová-lázně, Ostružná, Písečná, Supíkovice, Velké Kunětice

Zlaté Hory: Mikulovice, Zlaté Hory

Okres Olomouc (Severomoravský kraj)

LITOVEL

Litovel: Bílá Lhota, Bílsko, Bouzov, Červenka, Dubčany, Haňovice, Cholina, Litovel, Loučka, Luká, Měrotín, Mladeč, Náklo, Olbramice, Pňovice, Senice na Hané, Senička, Slavětín, Střeň, Vilémov

OLOMOUC

Hlubočky: Hlubočky

Olomouc: Bělkovice-Lašťany, Blatec, Bohuňovice, Bukovany, Bystročice, Bystrovany, Daskabát, Dolany, Doloplazy, Drahanovice, Dub nad Moravou, Grygov, Hlušovice, Hněvotín, Horka nad Moravou, Charváty, Kožušany-Tážaly, Krčmaň, Křelov-Břuchotín, Liboš, Loučany, Luběnice, Lutín, Majetín, Mrsklesy, Náměšť na Hané, Olomouc, Přáslavice, Příkazy, Samotíšky, Skrbeň, Slatinice, Suchnonice, Svésedlice, Štěpánov, Těšetice, Tovéř, Tršice, Ústín, Velká Bystřice, Velký Týnec, Velký Újezd, Věrovany

Vojenský újezd Libavá

ŠTERNBERK

Šternberk: Babice, Domašov nad Bystřicí, Domašov u Šternberka, Hlásnice, Hnojice, Horní Loděnice, Hraničné Petrovice, Jívová, Komárov, Lipina, Lužice, Mladějovice, Mutkov, Řídeč, Strukov, Štarnov, Šternberk, Žerotín

UNIČOV

Uničov: Dlouhá Loučka, Lipinka (o. Šumperk), Medlov, Nová Hradečná, Paseka, Šumvald, Troubelice, Újezd, Uničov, Želechovice

Okres Prostějov (Jihomoravský kraj)

KONICE

Konice: Bohuslavice, Brodek u Konice, Březsko, Budětsko, Dzbel, Hačky, Horní Štěpánov, Hvozd, Jesenec, Kladky, Konice, Lipová, Ludmírov, Ochoz, Polomí, Raková u Konice, Rakůvka, Skřípov, Stražisko, Suchdol, Šubířov

PROSTĚJOV

Němčice nad Hanou: Dobromilice, Doloplazy, Dřevnovice, Hruška, Koválovice-Osíčany, Mořice, Němčice nad Hanou, Nezamyslice, Pavlovice u Kojetína, Srbce, Tištín, Víceměřice, Vitčice, Vrchoslavice

Prostějov: Alojzov, Bedihošť, Bílovice-Lutotín, Biskupice, Bousín, Brodek u Prostějova, Buková, Čechovice, Čechy pod Kosířem, Čelčice, Čelechovice na Hané, Dětkovice, Dobrochov, Drahany, Hluchov, Hradčany-Kobeřice, Hrdibořice, Hrubčice, Ivaň, Klenovice na Hané, Klopotovice, Kostelec na Hané, Kralice na Hané, Krumsín, Laškov, Lešany, Malé Hradisko, Mostkovice, Myslejovice, Niva, Obědkovice, Ohrozim, Olšany u Prostějova, Ondratice, Otaslavice, Otinovec, Pěnčín, Pivín, Plumlov, Prostějov, Prostějovičky, Protivanov, Přemyslovice, Ptení, Rozstání, Seloutky, Skalka, Slatinky, Smržice, Stařechovice, Stínava, Tvorovice, Určice, Vícov, Vincencov, Vranovice-Kelčice, Vrbátky, Vřesovice, Výšovice, Zdětín, Želeč

Okres Přerov (Severomoravský kraj)

HRANICE

Hranice: Bělotín, Býškovice, Černotín, Dolní Těšice, Horní Těšice, Horní Újezd, Hrabůvka, Hranice, Hustopeče nad Bečvou, Jindřichov Klokočí, Malhotice, Milenov, Milotice nad Bečvou, Olšovec, Opatovice, Paršovice, Partutovice, Polom, Potštát, Provodovice, Radíkov, Rakov, Rouské, Skalička, Střítež nad Ludinou, Špičky, Teplice nad Bečvou, Ústí, Všechovice, Zámrsky

LIPNÍK NAD BEČVOU

Lipník nad Bečvou: Bohuslávky, Dolní Nětčice, Dolní Újezd, Hlinsko, Horní Nětčice, Jezernice, Kladníky, Lhota, Lipník nad Bečvou, Osek nad Bečvou, Radotín, Soběchleby, Týn nad Bečvou, Veselíčko

PŘEROV

Kojetín: Kojetín, Křenovice, Lobodice, Měrovice nad Hanou, Oplocany, Polkovice, Stříbrnice, Tovačov, Uhřičice

Přerov: Beňov, Bezuchov, Bochoř, Brodek u Přerova, Buk, Císařov, Cítov, Čechy, Čelechovice, Dbrčice, Domaželice, Dřevohostice, Grymov, Horní Moštěnice, Hradčany, Kokory, Křtomil, Lazníčky, Lazníky, Lhotka, Lipová, Líšná, Nahošovice, Nelešovice, Oldřichov, Oprostovice, Pavlovice u Přerova, Podolí, Prosenice, Přerov, Přestavlky, Radkova Lhota, Radkovy, Radslavice, Radvanice, Rokytnice, Říkovice, Sobíšky, Stará Ves, Sušice, Šišma, Troubky, Tučín, Turovice, Věžky, Vlkoš, Výkleky, Zábeštní Lhota, Žákovice, Želatovice

Okres Šumperk (Severomoravský kraj)

MOHELNICE

Mohelnice: Klopina, Krchleby, Líšnice, Loštice, Maletín, Mírov, Mohelnice, Moravičany, Palonín, Pavlov, Police, Stavenice, Třeština, Úsov

ŠUMPERK

Hanušovice: Branná, Hanušovice, Jindřichov, Kopřivná, Malá Morava, Staré Město, Šléglov, Vikantice

Šumperk: Bludov, Bohdíkov, Bohutím, Bratušov, Bušín, Dlouhomilov, Dolní Studénky, Hraběšice, Hrabišín, Chromeč, Jakubovice, Janoušov, Libina, Loučná nad Desnou, Nový Malín, Olšany, Oskava, Písařov, Rapotín, Rejchartice, Ruda nad Moravou, Sobotín, Sudkov, Šumperk, Velké Losiny, Vermířovice, Vikýřovice

ZÁBŘEH

Zábřeh: Bohuslavice, Brníčko, Drozdov, Dubicko, Horní Studénky, Hoštejn, Hrabová, Hynčina, Jedlí, Jestřebí, Kamenná, Kolšov, Kosov, Lesnice, Leština, Lukavice, Nemile, Postřelmov, Postřelmůvek, Rájec, Rohle, Rovensko, Svébohov, Štíty, Vyšehoří, Zábřeh, Zborov, Zvole

VÚSC MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ se sídlem v Ostravě

Okres Bruntál (Severomoravský kraj)

BRUNTÁL

Bruntál: Andělská Hora, Bruntál, Dětřichov nad Bystřicí, Dlouhá Stráň, Leskovec nad Moravicí, Lomnice, Mezina, Milotice nad Opavou, Moravskoslezský Kočov, Nová Pláň, Nové Heřminovy, Oborná, Razová, Roudno, Rudná pod Pradědem, Staré Město, Světlá Hora, Václavov u Bruntálu, Valšov

Horní Benešov: Horní Benešov, Horní Životice, Staré Heřminovy, Svobodné Heřmanice

Moravský Beroun: Bílčice, Dvorce, Křišťanovice, Moravský Beroun, Norberčany

Vrbno pod Pradědem: Karlova Studánka, Karlovice, Ludvíkov, Široká Niva, Vrbno pod Pradědem

KRNOV

Krnov: Brantice, Býkov-Láryšov, Čaková, Hošťálkovy, Krasov, Krnov, Lichnov, Úvalno, Zátor

Město Albrechtice: Heřmanovice, Holčovice, Janov, Jindřichov, Liptaň, Město Albrechtice, Petrovice, Třemešná, Vysoká

Osoblaha: Bohušov, Dívčí Hrad, Hlinka, Osoblaha, Rusín, Slezské Pavlovice, Slezské Rudoltice

RÝMAŘOV

Rýmařov: Břidličná, Dolní Moravice, Horní Město, Huzová, Jiříkov, Malá Morávka, Malá Štáhle, Rýmařov, Ryžoviště, Stará Ves, Tvrdkov, Velká Štáhle

Okres Frýdek-Místek (Severomoravský kraj)

FRÝDEK-MÍSTEK

Frýdek-Místek: Baška, Brušperk, Bruzovice, Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice, Fryčovice, Frýdek-Místek, Horní Domaslovice, Horní Tošanovice,Hukvaldy, Kaňovice, Kozlovice, Krásná, Kmelín, Lhotka, Lučina, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Palkovice, Pasko, Pazderna, Pražmo, Raškovice, Řepiště, Sedliště, Soběšovice, Staré Město, Staříč, Sviadnov, Třanovice, Vojkovice, Vyšní Lhoty, Žabeň, Žermanice

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Frýdlant nad Ostravicí: Bílá, Čeladná, Frýdlant nad Ostravicí, Janovice, Malenovice, Metylovice, Ostravice, Pržno, Pstruží, Staré Hamry

JABLUNKOV

Jablunkov: Bocanovice, Bukovec, Dolní Lomná, Horní Lomná, Hrádek, Hrčava, Jablunkov, Milíkov, Mosty u Jablunkova, Návsí, Písečná, Písek

TŘINEC

Třinec: Bystřice, Hnojník, Komorní Lhotka, Košařiska, Nýdek, Řeka, Smilovice, Střítež, Třinec, Vělopolí, Vendryně

Okres Karviná (Severomoravský kraj)

BOHUMÍN

Bohumín: Bohumín, Rychvald

ČESKÝ TĚŠÍN

Český Těšín: Český Těšín, Chotěbuz, Ropice (o. Frýdek-Místek)

HAVÍŘOV

Havířov: Albrechtice, Havířov, Horní Bludovice (o. Frýdek-Místek), Horní Suchá, Těrlicko

KARVINÁ

Karviná: Dětmarovice, Karviná, Petrovice u Karviné, Stonava

ORLOVÁ

Orlová: Dolní Lutyně, Doubrava, Orlová, Petřvald

Okres Nový Jičín (Severomoravský kraj)

BÍLOVEC

Bílovec: Bílov, Bílovec, Bítov, Bravantice, Jistebník, Kujavy, Slatina, Těškovice (o. Opava), Tísek, Velké Albrechtice

Studénka: Albrechtičky, Pustějov, Studénka

FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

Frenštát pod Radhoštěm: Bordovice, Frenštát pod Radhoštěm, Kunčice pod Ondřejníkem (o. Frýdek-Místek), Lichnov, Tichá, Trojanovice, Veřovice

KOPŘIVNICE

Kopřivnice: Kopřivnice, Štramberk, Závišice, Ženklava

Příbor: Kateřinice, Mošnov, Petřvald, Příbor, Skotnice, Trnávka

NOVÝ JIČÍN

Fulnek: Fulnek, Hladké Životice, Vrchy

Nový Jičín: Bartošovice, Bernatice nad Odrou, Hodslavice, Hostašovice, Kunín, Mořkov, Nový Jičín, Rybí, Sedlnice, Starý Jičín, Suchdol nad Odrou, Šenov u Nového Jičína, Životice u Nového Jičína

ODRY

Odry: Heřmanice u Oder, Heřmánky, Jakubčovice nad Odrou, Jeseník nad Odrou, Luboměř, Mankovice, Odry, Spálov, Vražné

Okres Opava (Severomoravský kraj)

HLUČÍN

Hlučín: Bělá, Bohuslavice, Darkovice, Děhylov, Dobroslavice, Dolní Benešov, Hať, Hlučín, Kozmice, Ludgeřovice, Markvartovice, Píšť, Šilheřovice, Vřesina, Závada

KRAVAŘE

Kravaře: Bolatice, Chuchelná, Kobeřice, Kravaře, Rohov, Strahovice, Sudice, Štěpánovice, Třebom

OPAVA

Opava: Branka u Opavy, Bratříkovice, Brumovice, Budišovice, Dolní Životice, Háj ve Slezsku, Hlavnice, Hlubočec, Hněvošice, Holasovice, Hrabyně, Hradec nad Moravicí, Chlebičov, Chvalíkovice, Jakartovice, Jezdkovice, Kyjovice, Lhotka u Litultovic, Litultovice, Mikolajice, Mladecko, Mokré Lazce, Neplachovice, Nové Sedlice, Oldřišov, Opava, Otice, Pustá Polom, Raduň, Skřipov, Slavkov, Služovice, Sosnová (o. Bruntál), Stěbořice, Štáblovice, Štítina, Uhlířov, Velké Heraltice, Velké Hoštice, Vršovice

VÍTKOV

Vítkov: Březová, Budišov nad Budišovkou, Čermná ve Slezsku, Kružberk, Melč, Moravice, Nové Lublice, Radkov, Staré Těchanovice, Svatoňovice, Větřkovice, Vítkov

Okres Ostrava-město (Severomoravský kraj)

OSTRAVA

Ostrava: Čavisov (o. Opava), Dolní Lhota (o. Opava), Horní Lhota (o. Opava), Klimkovice (o. Nový Jičín), Olbramice (o. Nový Jičín), Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí (o. Frýdek-Místek), Šenov (o. Frýdek-Místek), Václavovice (o. Frýdek-Místek), Velká Polom (o. Opava), Vřesina (o. Nový Jičín), Zbyslavice (o. Nový Jičín)

Vratimov: Vratimov (o. Frýdek-Místek)

 

RESUMÉ

Článek představuje současné územně správní uspořádání České republiky, jak platí od 1. 1. 2003. Tvoří je kraje (vyšší územně samosprávné celky), okresy, správní obvody obcí s rozšířenou působností a obvody obcí s pověřeným obecním úřadem. Okresy nejsou se správními obvody plně skledebné a jejich další osud je nejistý. Článek popisuje celý vývoj od roku 1989, který uzákonění nynějšího stavu předcházel, a podrobuje jej značné kritice, stejně jako výsledný stav. Ten je porovnáván s historickým územně správním členěním z doby před rokem 1949 a z let 1949–60. Vývoj po roce 1989 obecně charakterizuje nesystematičnost a nahodilost a výsledek je proto technokratický a nevyhovující z hlediska skutečné spádovosti území, nemluvě o historických aspektech. Součástí článku je přehledná tabulka nynějšího územně správního uspořádání České republiky s uvedením případů neskladebnosti okresů s obvody.

 

Zpět na hlavní stránku